Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0320/2018

Predkladané texty :

B8-0320/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH UZNESENIA
PDF 269kWORD 54k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach  (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach  (2018/2770(RSP))  
B8-0320/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu a vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Venezuele z 31. marca 2017,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) s názvom Porušovanie ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike z 22. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu, ktorú uverejnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) 12. februára 2018 s názvom Demokratické inštitúcie, právny štát a ľudské práva vo Venezuele, a na rezolúciu IACHR zo 14. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o najnovšom vývoji vo Venezuele z 26. januára 2018, 19. apríla 2018 a 22. mája 2018,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017, 22. januára 2018, 28. mája 2018 a 25. júna 2018,

–  so zreteľom na oficiálnu misiu európskeho komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa v Kolumbii v marci 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v uplynulých rokoch opustilo Venezuelu viac ako 2 milióny ľudí;

B.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa celkový počet Venezuelčanov, ktorí z krajiny odišli, výrazne zvýšil zo 437 000 v roku 2005 na viac ako 1,6 milióna v roku 2017; keďže okrem toho trend naznačuje, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa očakáva prudký nárast počtu ľudí utekajúcich z krajiny;

C.  keďže tento exodus je spôsobený bezprecedentnou politickou, sociálnou, hospodárskou a humanitárnou krízou vo Venezuele, ktorej vláda nie je schopná umožniť svojim obyvateľom využívať základné ľudské práva, ako sú právo na potraviny, prístup k liekom, právo na zdravie alebo na dôstojnú prácu; keďže situácia v oblasti ľudských práv vo Venezuele sa naďalej zhoršuje;

D.  keďže preto stále väčší počet ľudí vo Venezuele vrátane detí v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom a potravinám trpí podvýživou;

E.  keďže, žiaľ, venezuelská vláda tento problém tvrdohlavo popiera, vyhýba sa akejkoľvek zmienke o humanitárnej kríze a toto označenie zakazuje používať a aj napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva pomôcť odmieta prijať akýkoľvek druh medzinárodnej humanitárnej pomoci;

F.  keďže v správe OHCHR uverejnenej 22. júna 2018 sa poukazuje na skutočnosť, že venezuelské orgány nevzali na zodpovednosť páchateľov vážneho porušovania ľudských práv, medzi ktoré patrilo zabíjanie, používanie neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľné zadržiavanie osôb, zlé zaobchádzanie a mučenie; keďže sa zdá, že ani bezpečnostní dôstojníci podozriví z mimosúdnych vrážd demonštrantov nie sú trestaní; keďže tieto zistenia sú dôkazom o ďalšej eskalácii napätia v krajine;

G.  keďže súčasná kríza vo Venezuele, vo všetkých svojich nespočetných aspektoch, spôsobuje jedno z najväčších vysídľovaní obyvateľstva v histórii tohto regiónu;

H.  keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Kolumbia prijala najväčší podiel vysídlených osôb, pričom na jej území žije viac ako 820 000 Venezuelčanov;

I.  keďže kolumbijské vnútroštátne a miestne orgány vykonávajú chvályhodnú prácu a umožňujú ľuďom, ktorí utiekli z Venezuely, bez ohľadu na ich postavenie využívať základné ľudské práva, napríklad prístup k základnému vzdelaniu a základným zdravotníckym službám; keďže tieto orgány sa tiež usilujú poukázať na význam práce neregulárnych migrantov a pracovať na ich integrácii do kolumbijského pracovného spoločenstva, pričom poskytujú osobitné povolenia osobám, ktoré žijú v pohraničných oblastiach a sú ochotné cestovať za prácou medzi Venezuelou a Kolumbiou;

J.  keďže miestne komunity, náboženské inštitúcie, ako aj bežní ľudia v Kolumbii v duchu bratstva vítajú venezuelských migrantov a preukazujú veľkú húževnatosť a solidaritu; keďže tieto spoločenstvá sú však vystavené obrovskému tlaku a rastúcim problémom vyplývajúcim z obrovského množstva ľudí v núdzi, ktorí utekajú do ich krajiny;

K.  keďže Cúcuta, ktorá sa nachádza na hranici s Venezuelou, zaznamenáva výrazný prílev ľudí, ktorí sú často v strašnom zdravotnom stave a podvyživení; keďže táto humanitárna kríza ovplyvňuje do rôznej miery aj iné regióny Kolumbie vrátane jej hlavného mesta;

L.  keďže Kolumbia síce napreduje k stabilnejšej a pokojnejšej situácii, ale stále má svoje vlastné problémy vyplývajúce z prítomnosti ozbrojených skupín, nedovoleného obchodovania, nezákonnej ťažby a pašovania a ďalších faktorov; keďže tieto problémy sa týkajú predovšetkým pohraničných regiónov; keďže hrozí, že humanitárna kríza, ktorá postihuje venezuelských migrantov, tieto problémy ešte zhorší a vyhrotí, čo by mohlo viesť k zhoršeniu stavu ľudských práv týchto oblastiach;

M.  keďže Brazília, Čile, Peru, Ekvádor, Argentína a Panama tiež čelia prílevu veľkého počtu utečencov; keďže hostiteľské krajiny sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci ďalším prichádzajúcim;

N.  keďže 17. marca 2018 pridelila EÚ Latinskej Amerike a Karibiku balík humanitárnej pomoci vo výške 31 miliónov EUR, pričom 6 miliónov EUR je pre Kolumbiu a ďalšie 2 milióny EUR sú určené ľuďom postihnutým krízou vo Venezuele; keďže 7. júna 2018 Komisia oznámila balík vo výške 35,1 milióna EUR v podobe núdzovej pomoci a rozvojovej pomoci na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou; keďže v roku 2018 bolo 5 miliónov EUR pridelených v rámci nástroja na podporu stability a mieru na činnosti v oblasti predchádzania konfliktom na hraniciach Brazílie a Kolumbie;

1.  vyjadruje hlboké pobúrenie a znepokojenie nad zničujúcou humanitárnou situáciou vo Venezuele, ktorá má za následok smrť ľudí a bezprecedentný prílev osôb do susedných aj vzdialenejších krajín; vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi, ktorí sú nútení utiecť zo svojej krajiny, lebo neposkytuje úplne základné podmienky pre život, ako je prístup k potravinám, základným zdravotným službám a liekom;

2.  chváli kolumbijskú vládu, miestne orgány, občiansku spoločnosť, náboženské orgány a všetkých Kolumbijčanov za ich rýchlu reakciu a prejavenú solidaritu, ako aj za neúnavnú pomoc a podporu, ktorú poskytujú všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom; oceňuje prácu vlád ďalších susedných krajín a regionálnych a medzinárodných organizácií;

3.  víta balík humanitárnej pomoci EÚ vo výške 31 miliónov EUR pre Latinskú Ameriku a Karibik vrátane 6 miliónov pre Kolumbiu a ďalších 2 miliónov EUR pre ľudí postihnutých krízou vo Venezuele, ako aj 5 miliónov EUR pridelených v roku 2018 prostredníctvom nástroja na podporu stability a mieru pre činnosti v oblasti predchádzania konfliktom na hraniciach Brazílie a Kolumbie; víta aj oznámenie Komisie o balíku vo výške 35,1 milióna EUR v podobe núdzovej pomoci a rozvojovej pomoci na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou;

4.  vyzýva vnútroštátne a miestne orgány susedných krajín, aby neustále dohliadali na situáciu, aby zabránili vzniku napätia medzi miestnymi obyvateľmi a Venezuelčanmi, ktorí utekajú na ich územia; vyzýva najmä na aktívne monitorovanie situácie, aby sa predišlo eskalácii xenofóbie;

5.  je mimoriadne znepokojený značným počtom detí bez sprievodu, ktoré prekračujú hranice, ale oceňuje úsilie, ktoré vyvinuli kolumbijské orgány, medzinárodné organizácie a náboženské spoločenstvá, aby im poskytli potraviny a zdravotnú starostlivosť a aby ich začlenili do vzdelávacieho systému; vyzýva vnútroštátne a miestne orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie v tejto oblasti;

6.  je veľmi znepokojený nárastom otrockej práce a nútenej prostitúcie v niektorých pohraničných regiónoch a vyzýva kolumbijské orgány, aby zaviedli ucelené opatrenia na odstránenie týchto praktík a na zabezpečenie dôstojných pracovných miest pre venezuelských migrantov a zavŕšenie ich integrácie do trhu práce;

7.  vyzýva vnútroštátne a miestne orgány susedných krajín, aby zaviedli osobitné opatrenia na riešenie špecifickej situácie domorodých obyvateľov s dvojitým občianstvom žijúcich na hraniciach;

8.  odsudzuje zhoršovanie humanitárnej krízy vo Venezuele, opätovné prepuknutie chorôb ako osýpky, malária a záškrt, absenciu základných ľudských práv, medzi ktoré patrí právo na potraviny, vzdelanie a prístup k liekom a základným zdravotným službám pre Venezuelčanov, a tiež nedostatok dôstojných pracovných miest;

9.  naliehavo žiada venezuelské orgány, aby uznali prebiehajúcu humanitárnu krízu, zabránili jej ďalšiemu zhoršovaniu a aby presadzovali politické a hospodárske riešenia, ktorými sa zaručí bezpečnosť civilného obyvateľstva a stabilita tejto krajiny aj regiónu;

10.  dôrazne žiada venezuelské orgány, aby okamžite podnikli kroky na ochranu ľudských práv venezuelského ľudu, najmä práva na potraviny, zdravie a dôstojné životné podmienky;

11.  nalieha na venezuelské orgány, aby urýchlene umožnili nerušené doručenie núdzovej humanitárnej pomoci do krajiny a udelili povolenie na vstup medzinárodným organizáciám, ktoré majú záujem pomáhať všetkým postihnutým častiam spoločnosti, s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej krízy a krízy verejného zdravia; vyzýva na urýchlené doručenie krátkodobej pomoci na odstránenie podvýživy najzraniteľnejších skupín, ako sú deti;

12.  pripomína, že všetky sankcie, ktoré prijme medzinárodné spoločenstvo, by mali byť cielené a reverzibilné, pričom nesmú nijako poškodiť obyvateľstvo Venezuely;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vláde a kongresu Kolumbijskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne oznámenie