Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0321/2018

Předložené texty :

B8-0321/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 285kWORD 57k
2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770 (RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770 (RSP))  
B8‑0321/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na kapitolu 1 čl. 1 odst. 2 Charty OSN z roku 1945, podle nějž má OSN za cíl „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru“,

–  s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický status a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“,

–  s ohledem na prohlášení ze dne 27. ledna 2013 ze summitu hlav států a vlád Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) a EU, v němž signatáři opětovně potvrdili své odhodlání řídit se všemi cíli a zásadami zakotvenými v Chartě OSN a své rozhodnutí podporovat veškeré úsilí o dodržování zásady svrchované rovnosti všech států a respektování jejich územní celistvosti a politické nezávislosti,

–  s ohledem na vyhlášení Latinské Ameriky a Karibiku jako oblasti míru, jež bylo schváleno na předchozích summitech CELAC,

–  s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 o Venezuele ze dne 23. května 2018,

–  s ohledem na dřívější závěry Rady ve složení pro zahraniční věci o Venezuele,

–  s ohledem na dřívější prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele,

–  s ohledem na rozhodnutí konference předsedů ze dne 7. června 2018 vyslat ad hoc delegaci, která měla navštívit města Cúcuta (Kolumbie) a Boa Vista (Brazílie).

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vláda Bolívarovské republiky Venezuela již několikrát odsoudila vnější vměšování, destabilizaci, dezinformační kampaně, manipulaci s veřejným míněním a násilí, jehož se některé složky opozice dopouštějí vůči svrchovanosti této země, nezávislosti, míru a demokratické stabilitě a vůči venezuelskému lidu;

B.  vzhledem k tomu, že Bolívarovská republika Venezuela čelí vnějším a vnitřním ohrožením své svrchovanosti a míru v době, kdy tato země čelí také mimořádné ekonomické válce, která byla v nedávné době zhoršena v důsledku prudkého nárůstu cen, pašování zboží a hromadění zásob; vzhledem k tomu, že tato mimořádná situace zapříčinila sociální, ekonomické, politické, přírodní a environmentální problémy;

C.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2014 bývalý prezident USA Barack Obama oznámil, že Senát USA schválil zákon o uvalení jednostranných a exteritoriálních sankcí vůči lidu a vládě Venezuely, které mají platit až do roku 2019; vzhledem k tomu, že všech 33 národů Latinské Ameriky a Karibiku tyto jednostranné sankce uvalené ze strany USA na Venezuelu odsoudilo a odmítlo, a vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád EU v bruselském prohlášení učiněném na druhém summitu EU-CELAC konaném ve dnech 10. a 11. června 2015 vzaly na vědomí, že CELAC sankce USA vůči Bolívarovské republice Venezuela odmítá; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda odpověděla ohlášením souboru opatření, kterými se provádějí články Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích;

D.  vzhledem k tomu, že dne 8. března 2015 bývalý prezident USA Barack Obama vydal dekret č. 13692 prohlašující Bolívarovskou republiku Venezuela za „neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států“; vzhledem k tomu, že podle tohoto dekretu mohou USA využít k boji proti této hrozbě vnitrostátní krizové zdroje, jako je vymáhání sankcí proti této zemi;

E.  vzhledem k tomu, že prezident Donald Trump pokračuje ve strategii svého předchůdce, jejíž duch se projevil v jím vydaných dekretech, konkrétně v dekretu ze dne 24. srpna 2017, 19. března 2018 a 21. května 2018;

F.  vzhledem k tomu, že tyto dekrety uvalily další sankce proti Venezuele a zakázaly některé další transakce ve vztahu k Venezuele, vše s cílem reagovat na tu tzv. „celostátní nouzovou situaci“ vyhlášenou v dekretu č. 13692 ze dne 8. března 2015;

G.   vzhledem k tomu, že prohlášení náčelníka velitelství USA pro oblast Střední a Jižní Ameriky a Karibiku admirála Kurta Tidda ze dne 6. dubna 2017 a 15. února 2018 předznamenala agresi proti Venezuele v rámci doktríny regionální kolektivní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že účelem těchto prohlášení bylo vyvolat nejistotu a nestabilitu v této zemi a že jsou součástí intervencionistické strategie v tomto regionu, která je zaměřena proti pokrokovým vládám;

H.  vzhledem k tomu, že jedním z prvků probíhající destabilizace ve Venezuele bylo a nadále je financování protivládních organizací a politických stran ze strany agentur USA, jako je USAID a Národní nadace pro demokracii, jež se pohybuje v řádu milionů dolarů a trvá již po více než 12 let; vzhledem k tomu, že bývalý americký prezident Obama povolil zvláštní fond ve výši 5,5 milionu USD na financování protivládních skupin ve Venezuele prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí Spojených států;

J.  vzhledem k tomu, že Organizace amerických států (OAS) a zvláště její generální tajemník, nadále směřují svou politickou činnost na zasahování do vnitřní situace ve Venezuele a legitimizují všemi prostředky aktivaci Demokratické charty, která otvírá možnost vnějšího zásahu v této zemi;

K.  vzhledem k tomu, že XLVIII. valné shromáždění OAS bylo ovlivněno hrozbou pozastavení členství Venezuely v organizaci OAS, jak to požadoval při přípravě na tuto akci viceprezident Spojených států Mike Pence; vzhledem k tomu, že nakonec jediná věc, které by Spojené státy mohly dosáhnout, bylo usnesení, které podpořilo 19 ze 24 států potřebných k tomu, aby bylo pozastaveno členství Venezuely v OAS, 11 států se zdrželo a 4 hlasovaly proti, usnesení tedy bylo schváleno většinou;

L.  vzhledem k tomu, že se Venezuela rozhodla OAS opustit; vzhledem k tomu, že zbývá 11 měsíců na formální realizace odchodu Venezuely z OAS; vzhledem k tomu, že Spojené státy chtějí pozastavit členství Venezuely, aby mohly proti ní nadále zintenzivňovat jednostranná opatření mimo rámec mezinárodního práva, zatímco jejich spojenci mezitím zesílí tlak na tuto zemi;

M.  vzhledem k tomu, že Venezuele bylo nezákonným způsobem zabráněno ve výkonu dočasného předsednictví Mercosuru s cílem tuto zemi izolovat a vyloučit ji z této organizace; vzhledem k tomu, že probíhají jednání mezi EU a Mercosurem o uzavření dohody o volném obchodu;

N.  vzhledem k tomu, že tuto strategii destabilizace, izolace a nátlaku vůči Venezuele uplatňují některé vlády v regionu, takzvaná „Limská skupina“– ve zjevném rozporu s mezinárodním právem;

O.  vzhledem k tomu, že EU učinila několik prohlášení a přijala různá stanoviska v souladu s postoji menšinových skupin venezuelské opozice s jednoznačným záměrem zasahovat do vnitřní situace ve Venezuele a ovlivňovat ji;

P.  vzhledem k tomu že dne 13. listopadu 2017 přijala Rada ve složení pro zahraniční věci závěry k situaci ve Venezuele a ohledně cílených sankcí; vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 Rada ve složení pro zahraniční věci rozhodla, že uplatní restriktivní opatření vůči sedmi osobám/jednotlivcům, kteří zastávají oficiální funkce; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci dne 28. května 2018 ve svých závěrech souhlasila s tím, aby se přikročilo k rychlému jednání, a to s cílem uplatnit vůči Venezuele další cílená a odvolatelná restriktivní opatření; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2018 Rada pro zahraniční věci ve svých závěrech souhlasila s tím, že by měly být přijaty nové dodatečné sankce vůči Venezuele ve formě restriktivních opatření vůči jedenácti osobám, které zastávají oficiální funkce;

Q.  vzhledem k tomu, že hlavní mezinárodní mediální koncerny prezentují situaci ve Venezuele jednostranně; vzhledem k tomu, že dochází k manipulaci s informacemi a šíří se neověřené a falešné zprávy o Venezuele v prosté snaze odůvodnit zásah vůči Venezuele;

R.  vzhledem k tomu, že za dvacet let proběhly ve Venezuele 24krát volby;

S.  vzhledem k tomu, že od posledních voleb do Národního shromáždění sehrály některé opoziční skupiny úlohu v destabilizaci země, přičemž k těmto účelům použily zákonodárnou moc;

T.  vzhledem k tomu, že některé opoziční skupiny se nezúčastnily voleb do venezuelského Národního ústavodárného shromáždění a prezidentských voleb;

U.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby ve Venezuele naposledy proběhly dne 20. května 2018 a hlasovalo v nich více než 8 milionů venezuelských občanů; vzhledem k tomu, že u voleb bylo přítomno více než 200 zahraničních pozorovatelů; vzhledem k tomu, že volebního procesu se zúčastnili různí opoziční kandidáti; vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro byl znovu zvolen prezidentem;

V.  vzhledem k tomu, že Spojené státy, EU a některé vlády v regionu zpochybnily volební proces před prezidentskými volbami a jejich výsledek dosud neuznaly;

W.  vzhledem k tomu, že venezuelská vláda a její prezident několikrát vyzývali všechny části opozice k účasti na dialogu a v těchto výzvách nadále pokračují ve snaze dosáhnout v zemi míru;

X.  vzhledem k tomu, že některé opoziční skupiny podporované vnějšími silami, například Spojenými státy, EU, OAS, G7 a Limskou skupinou, nadále vytvářejí prostor pro destabilizaci země;

Z.  vzhledem k tomu, že Spojené státy, EU, OAS a Limská skupina nesou odpovědnost za ekonomický nátlak vůči Venezuele, který má dramatický dopad na venezuelský lid;

AA.  vzhledem k tomu, že takzvaná „humanitární pomoc“, kterou obhajují Spojené státy, EU, OAS a Limská skupina, je pouze záminkou a výmluvou k legitimizaci vnějšího zásahu do země;

1.  důrazně odsuzuje neustálé vnější zásahy a politickou, hospodářskou a sociální destabilizaci namířenou proti Bolívarovské republice Venezuela;

2.  odsuzuje využívání lidských práv jako záminky ke sledování politických cílů ze strany EU, zvláště v případě Venezuely;

3.  trvá na tom, že pokračující intervenční strategie namířená proti svrchovanosti Bolívarovské republiky Venezuela je na hony vzdálena vytváření prostoru pro dialog a mírové řešení;

4.  potvrzuje právo venezuelského lidu na to, aby o své budoucnosti rozhodoval svrchovaným a mírumilovným způsobem, bez jakýchkoli vnějších zásahů či nátlaku;

5.  připomíná, že v souladu s mezinárodním právem je třeba respektovat zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí států;

6.  kritizuje tvrzení o údajné „humanitární krizi“ ve Venezuele, jejichž cílem je zintenzivnit vnější zásahy a kampaň pro intervenci v této zemi;

7.  hluboce lituje rozhodnutí konference předsedů ze dne 7. června 2018 vyslat ad hoc delegaci, která měla navštívit města Cúcuta (Kolumbie) a Boa Vista (Brazílie).

8.  důrazně odmítá jakékoli vnější zásahy ze strany OAS, EU, USA či kterékoli jiné země do vnitřních záležitostí jiných zemí; připomíná, že všechny národy mají právo na sebeurčení, svobodné určení svého politického statusu a svobodné uskutečňování svého hospodářského, sociálního a kulturního vývoje, a vyzývá, aby toto právo bylo respektováno;

9.  odmítá nedemokratické a vzbouřenecké cíle této destabilizační kampaně; upozorňuje na imperialistický zájem USA na zajištění přístupu k venezuelským zásobám ropy a na jejich politický cíl, jímž je oslabení zemí Bolívarovského svazu pro lid naší Ameriky (ALBA);

10.  odsuzuje rozhodnutí Spojených států a EU i nadále vůči Venezuele uplatňovat sankce; požaduje okamžité zrušení těchto sankcí;

11.  důrazně odmítá jakýkoli pokus o to, aby EU uvalila na Venezuelu a její obyvatele další sankce a přijala jiná opatření namířená proti nim;

12.  zdůrazňuje, že dialog s třetími zeměmi by za žádných okolností neměl vyústit v omezování práva národů na sebeurčení;

13.  kritizuje nejnovější události v OAS, které jsou známkou soustavné absence demokratických postupů v této organizaci a ukazuji na její intervencionistickou politiku, která je vždy v rozporu se svrchovanou vůlí lidu v Latinské Americe;

14.  vyjadřuje politování nad úlohou, kterou většina mezinárodních sdělovacích prostředků zastává a která spočívá v šíření fám a dezinformací s cílem oslabit legitimnost venezuelské vlády a vytvořit atmosféru násilí; připomíná, že svoboda informací je jedním ze základních lidských práv, a žádá mezinárodní sdělovací prostředky, aby jednaly zodpovědně a o událostech informovaly nezaujatě, přesně a vyváženě, což v současné době nedělají;

15.  je si vědom závažné hospodářské krize, které Venezuela čelí; konstatuje však, že je tato hospodářská krize z větší části zapříčiněna vnějšími zásahy, a to jak sankcemi uvalenými na zemi, tak poklesem cen ropy, stejně jako organizovanou strategií hospodářské destabilizace, kterou uplatňují určité skupiny opozice a vedoucí ekonomičtí činitelé v zemi a podle které je ovládána výroba a distribuce zboží, zejména v potravinářském odvětví a odvětví léčiv; zdůrazňuje, že tato vnitřní strategie vedla k nedostatku zboží, který byl zhoršen koordinovanými skupinovými akcemi tzv. bachaqueros (překupníků), jejichž záměrem bylo vyčerpat zásoby v obchodech v okamžiku jejich doplňování s cílem zvýšit ceny zboží, následně jej prodat na černém trhu nebo jej odeslat pro účely padělání, což přispělo k vysoké úrovni inflace v zemi; připomíná, že tyto strategie byly provedeny spolu se systematickým stahováním bankovek v hodnotě 100 bolívarů z trhu, což jsou ve Venezuele bankovky nejvyšší hodnoty, přičemž došlo k objevení doslova tun těchto bankovek v zemích, jako je Kolumbie nebo Paraguay; připomíná, že i přes tuto závažnou ránu pro hospodářství Venezuela doposud dodržela své mezinárodní závazky, pokud jde o její zahraniční dluh, a také pokračovala v přidělování významné části svého rozpočtu na sociální rozvoj, která představuje přes 70 % ročního rozpočtu;

16.  bere na vědomí, že venezuelské orgány dodržují ústavu ve srovnání se soustavným porušováním a konfrontačním postojem ze strany Národního shromáždění a některých opozičních skupin;

17.  podporuje zásady obsažené ve vyhlášení Latinské Ameriky a Karibiku jako oblasti míru a naléhavě vyzývá celé mezinárodní společenství, aby ve vtazích s členskými státy CELAC plně respektovalo toto vyhlášení, včetně závazku nevměšovat se přímo nebo nepřímo do vnitřních záležitostí jakýchkoli jiných států a dodržovat zásady státní svrchovanosti, rovných práv a sebeurčení národů;

18.  vítá provádění politik sociálního začleňování ve Venezuele založených na sociální odpovědnosti a spravedlnosti, rovnosti, solidaritě a lidských právech, které pomohly snížit nerovnost v této zemi, zejména pokud jde o opatření sociálního rozvoje a podstatný pokrok dosažený při snižování chudoby a také v oblasti vzdělávání, což se rovněž týká vymýcení negramotnosti v roce 2005 a navýšení počtu vysokoškolských studentů;

19.  připomíná význam Venezuely při navazování a posilování spolupráce a v integračním procesu ve prospěch všech národů Latinské Ameriky; zdůrazňuje významné pokroky dosažené v regionální integraci a spolupráci ve prospěch národů Latinské Ameriky; vítá významné úspěchy, jichž dosáhlo seskupení ALBA v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kultury a vzájemně výhodné spolupráce;

20.  uznává, že členské státy organizace ALBA si jsou vědomy velkého úsilí, které venezuelská vláda vyvíjí při prosazování a ochraně lidských práv, spravedlnosti a míru v zájmu toho, aby zabránila realizaci plánů na mezinárodní intervenci proti Venezuele, které ohrožují stabilitu nejen jejich sesterské země, ale také regionu jako celku;

21.  vítá nedávné prezidentské volby ve Venezuele a respektuje jejich výsledky;

22.  odsuzuje veškeré kroky, které měly zpochybnit nezpochybnitelnou legitimitu venezuelských voleb, a vyzývá členské státy EU, aby přijaly odpovědné stanovisko, v souladu se zásadou nezasahování, a vyjádřily respekt k nezávislosti a svrchovanosti Bolívarovské republiky Venezuela a vůli venezuelského lidu, kterou vyjádřil ve volbách.

23.  podporuje iniciativy k dialogu, o nějž usiluje prezident Nicolás Maduro a jeho vláda a které podporují různé mezinárodní organizace a subjekty, a skutečnost, že prioritami tohoto dialogu jsou dobré životní podmínky všech občanů a institucionální vztahy, mír, spravedlnost, pravda, posilování ekonomiky, obrana právního státu, demokracie a respektování státní suverenity;

24.  opětovně potvrzuje svou solidaritu s venezuelským lidem v jeho boji za obranu bolívarovskému procesu a s jeho úspěchy, jichž bylo v nedávných letech dosaženo v sociální oblasti;

25.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládě Bolívarovské republiky Venezuela, parlamentu zemí Mercosur, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a latinskoamerickým regionálním orgánům, včetně Unasur, ALBA a CELAC.

 

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění