Procedure : 2018/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0321/2018

Indgivne tekster :

B8-0321/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 189kWORD 57k
2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))  
B8‑0321/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945 med det erklærede formål "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

–  der henviser til, at det såvel af artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder som af artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

–  der henviser til erklæringen af 27. januar 2013 fra topmødet for stats- og regeringscheferne i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og EU, hvori de underskrivende parter bekræfter deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og deres støtte til alle bestræbelser på at opretholde den suveræne ligeberettigelse for alle stater og til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed,

–  der henviser til bekendtgørelsen af, at Latinamerika og Caribien er et fredsområde, som aftalt ved de foregående topmøder i CELAC,

–  der henviser til princippet om ikke-indgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961,

–  der henviser til G7-ledernes erklæring om Venezuela af 23. maj 2018,

–  der henviser til de tidligere konklusioner fra Rådet (udenrigsanliggender) om Venezuela,

–  der henviser til de tidligere redegørelser om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela,

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 7. juni 2018 om at sende en ad hoc delegationen til at besøge byerne Cúcuta (Colombia) og Boa Vista (Brasilien),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at regeringen i Den Bolivariske Republik Venezuela adskillige gange har fordømt den eksterne indgriben, destabiliseringen, misinformationskampagnerne, manipulationen af den offentlige mening og den vold, der fremmes af visse dele af oppositionen, mod landets suverænitet, uafhængighed, fred og demokratiske stabilitet og mod det venezuelanske folk;

B.  der henviser til, at Den Bolivariske Republik Venezuela står over for både interne og eksterne trusler mod sin suverænitet og fred på et tidspunkt, hvor landet også står over for en ekstraordinær økonomisk krig, som på det seneste er eskaleret som følge af prisstigninger, smuglervarer og lageraktiviteter; der henviser til, at denne situation har skabt ekstraordinære sociale, økonomiske, politiske, natur- og miljømæssige problemer;

C.  der henviser til, at den tidligere amerikanske præsident Barack Obama i december 2014 bekendtgjorde en lov, der blev vedtaget af det amerikanske Senat, som indførte ensidige og ekstraterritoriale sanktioner over for befolkningen og den bolivariske regering i Venezuela indtil 2019; der henviser til, at alle 33 latinamerikanske og caribiske stater har fordømt og afvist disse ensidige sanktioner fra USA's side mod Venezuela, og der henviser til, at stats- og regeringscheferne i EU i Bruxelleserklæringen fra det andet topmøde den 10. og 11. juni 2015 mellem EU og CELAC noterede sig CELAC's afvisning af USA's sanktioner mod Den Bolivariske Republik Venezuela; der henviser til, at Venezuelas regering har reageret ved at give meddelelse om en række foranstaltninger til gennemførelse af artiklerne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser;

D.  der henviser til, at den daværende amerikanske præsident, Barack Obama, den 8. marts 2015 undertegnede dekret 13692, hvori det hedder, at Den Bolivariske Republik Venezuela udgør "en usædvanlig og ekstraordinær trussel mod USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitik"; der henviser til, at dette dekret gør det muligt for USA at anvende nationale ressourcer til katastrofesituationer til at bekæmpe denne trussel, bl.a. ved at håndhæve sanktioner over for landet;

E.  der henviser til, at USA's præsident Donald Trump har opretholdt den samme strategi som sin forgænger, hvilket klart kan ses i de forskellige bekendtgørelser udstedt af ham, navnlig beslutningerne af 24. august 2017, 19. marts 2018 og 21. maj 2018;

F.  der henviser til, at disse dekreter pålagde yderligere sanktioner mod Venezuela og forbyder visse yderligere transaktioner med hensyn til Venezuela, alle med henblik på at imødegå den såkaldte "national katastrofesituation", der blev erklæret i dekret 13692 af 8. marts 2015;

G.   der henviser til, at erklæringerne af 6. april 2017 og 15. februar 2018 fra admiral Kurt Tidd, leder af USA's Regionskommando Syd, bebudede en aggressiv handling over for Venezuela, som strider mod doktrinen om regional kollektiv sikkerhed; der henviser til, at sådanne erklæringer har til formål at skabe usikkerhed og ustabilitet i landet og er en del af den interventionistiske strategi i regionen mod progressive regeringer;

H.  der henviser til, at ét af elementerne i den igangværende destabilisering i Venezuela har været og stadig er den finansiering på flere millioner dollars af regeringsfjendtlige organisationer og politiske partier, der i mere end 12 år har været foretaget af amerikanske agenturer, såsom De Forenede Staters statslige bistandsorganisation (USAID) og Den Nationale Demokratifond; der henviser til, at tidligere præsident Obama godkendte en særlig fond på 5,5 mio. dollars, der skal finansiere regeringsfjendtlige grupper i Venezuela gennem udenrigsministeriet;

J.  der henviser til, at Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), og navnlig dens generalsekretær, i deres politiske bestræbelser fortsat har sat fokus på en mulig intervention i den interne situation i Venezuela og med alle midler forsøger at legitimere en aktivering af det interamerikanske demokratiske charter, hvilket åbner mulighed for en ekstern intervention i landet;

K.  der henviser til, at OAS's generalforsamling XLVIII var præget af en trussel om at suspendere Venezuela fra OAS, hvilket var et krav fra USA's vicepræsident Mike Pence forud for generalforsamlingen; der henviser til, at det eneste USA opnåede i sidste ende, var en beslutning, der blev støttet af 19 af de 24 lande, der er nødvendige for at suspendere Venezuela fra OAS, idet 11 lande hverken var for eller imod, og 4 var imod fuldførelsen af den nominelle afstemning om beslutningen;

L.  der henviser til, at Venezuela har besluttet at forlade OAS; der henviser til, at der er 11 måneder tilbage indtil den formelle tilbagetrækning af Venezuela fra OAS; der henviser til, at USA agter at have Venezuela suspenderet, således at det fortsat kan optrappe dets ensidige foranstaltninger over for Venezuela uden for folkeretten, mens USA's allierede intensiverer deres belejring af landet;

M.  der henviser til, at Venezuela ulovligt blev forhindret i at påtage sig det midlertidige formandskab for MERCOSUR med henblik på at isolere og udelukke Venezuela fra denne organisation; der henviser til, at der er forhandlinger i gang mellem EU og MERCOSUR om indgåelse af en frihandelsaftale;

N.  der henviser til, at denne strategi om destabilisering, isolation og pres mod Venezuela følges af nogle regeringer i regionen — den såkaldte "Limagruppe" — i åbenbar modstrid med folkeretten;

O.  der henviser til, at EU har fremsat adskillige erklæringer og truffet forskellige holdninger i overensstemmelse med den holdning, der forsvares af et mindretal af den venezuelanske opposition, med den klare hensigt at blande sig i og påvirke den interne situation i Venezuela;

P.  der henviser til, at Rådet for Udenrigsanliggender den 13. november 2017 vedtog konklusioner om Venezuela og blev enige om målrettede sanktioner; der henviser til, at Udenrigsrådet den 22. januar 2018 besluttede at pålægge restriktive foranstaltninger over for syv personer i officielle stillinger; der henviser til, at Udenrigsrådet den 28. maj 2018 i sine konklusioner besluttede sig til at handle hurtigt med henblik på at indføre yderligere målrettede og reversible restriktive foranstaltninger over for Venezuela; der henviser til, at Rådet for Udenrigsanliggender den 25. juni 2018 i sine konklusioner blev enige om nye sanktioner mod Venezuela, der pålægger restriktive foranstaltninger over for yderligere 11 personer i officielle stillinger;

Q.  der henviser til, at store dele af de internationale medievirksomheder præsenterer situationen i Venezuela på en ensidig måde; der henviser til, at oplysninger manipuleres, og der spredes falske nyheder om Venezuela med den blotte hensigt at retfærdiggøre en intervention i landet;

R.  der henviser til, at i en periode på 20 år har der været afholdt 24 valg i Venezuela;

S.  der henviser til, at siden det seneste valg til nationalforsamlingen har nogle dele af oppositionen spillet en rolle med hensyn til at destabilisere landet og brugt lovgivningsmæssige beføjelser til dette formål;

T.  der henviser til, at visse dele af oppositionen besluttede ikke at deltage i valget til den venezuelanske nationale forfatningsgivende forsamling og præsidentvalget;

U.  der henviser til, at præsidentvalget i Venezuela den 20. maj 2018 fandt sted, og at mere end 8 mio. venezuelanske borgere stemte; der henviser til, at over 200 internationale observatører var til stede ved valget; der henviser til, at forskellige kandidater fra oppositionen deltog i valget; der henviser til, at Nicolás Maduro blev genvalgt præsident;

V.  der henviser til, at USA, EU og visse regeringer fra regionen har sat spørgsmålstegn ved valgprocessen forud for præsidentvalget og stadig nægter at anerkende resultatet;

W.  der henviser til, at den venezuelanske regering og dens præsident flere gange har opfordret alle dele af oppositionen til at indgå i dialog, og de har fortsat med at gøre dette med henblik på at opbygge fred i landet;

X.  der henviser til, at visse dele af oppositionen med støtte fra eksterne magter, som f.eks. USA, EU, OAS, G7 og Limagruppen fortsat fremmer destabilisering i landet;

Z.  der henviser til, at USA, EU, OAS og Limagruppen er ansvarlige for den økonomiske belejringen af Venezuela, som har dramatiske virkninger for det venezuelanske folk;

AA.  der henviser til, at den såkaldte "humanitær bistand", der forsvares af USA, EU, OAS og Limagruppen, kun er et påskud og en undskyldning for at retfærdiggøre en ekstern intervention i landet;

1.  fordømmer på det skarpeste den vedvarende eksterne indblanding og de politisk, økonomisk og socialt destabiliserende foranstaltninger, der er truffet mod Den Bolivariske Republik Venezuela;

2.  fordømmer EU's forlorne "instrumentalisering" af menneskerettighederne til opnåelse af politiske mål, navnlig i forbindelse med Venezuela;

3.  insisterer på, at man ved fortsat at forfølge en interventionistisk strategi mod Den Bolivariske Republik Venezuelas suverænitet er meget langt fra at skabe rum for dialog og fred;

4.  bekræfter det venezuelanske folks ret til selvstændigt og på fredelig vis at bestemme over deres egen udvikling uden nogen form for ekstern indblanding eller pres udefra;

5.  minder om nødvendigheden af fuldt ud at efterleve princippet om ikke-indgriben i staters indre anliggender i overensstemmelse med folkeretten;

6.  fordømmer påstande om en påstået "humanitær krise" i Venezuela fra dem, der har til hensigt at øge indblandingen udefra, og som bakker op om en inventionskampagne i landet;

7.  beklager dybt Formandskonferencens afgørelse af 7. juni 2018 om at sende en ad hoc delegationen til at besøge byerne Cúcuta (Colombia) og Boa Vista (Brasilien);

8.  beklager dybt enhver ekstern indblanding fra OAS, EU eller USA eller noget land i tredjelandes indre anliggender; minder om, at alle folkeslag har ret til selvbestemmelse, til frit at bestemme deres politiske stilling og til frit at varetage deres økonomiske, sociale og kulturelle udvikling, og opfordrer til, at denne ret respekteres;

9.  fordømmer de udemokratiske og oprørske mål for denne destabiliseringskampagne; fremhæver USA's imperialistiske interesse i at sikre sin adgang til Venezuelas olieressourcer og dets politiske mål om at underminere landene i Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA);

10.  fordømmer USA's og EU's beslutning om at opretholde sanktioner over for Venezuela; kræver en øjeblikkelig ophævelse af disse sanktioner;

11.  forkaster kategorisk ethvert forsøg fra EU's side på at pålægge yderligere sanktioner eller andre foranstaltninger mod Venezuela og dets befolkning;

12.  understreger, at dialogen med tredjelande under ingen omstændigheder må resultere i en begrænsning af folkets ret til selvbestemmelse;

13.  kritiserer de seneste begivenheder i OAS, som viser den fortsatte manglende demokrati i denne organisation og dens interventionistiske rolle, som altid er imod de latinamerikanske befolkningers suveræne vilje;

14.  beklager den rolle, som de fleste internationale medieagenturer spiller med hensyn til at sprede rygter og bruge falske oplysninger med det formål at undergrave den venezuelanske regerings legitimitet og skabe en atmosfære af vold; minder om, at informationsfrihed er en grundlæggende menneskeret, og opfordrer de internationale medier til at handle ansvarligt og dække begivenhederne på en retfærdig, nøjagtig og afbalanceret måde, hvilket for øjeblikket ikke er tilfældet;

15.  erkender, at Venezuela står over for en alvorlig økonomisk krise; erkender imidlertid, at denne økonomiske krise først og fremmest er forårsaget af ekstern indblanding, både på grund af sanktionerne mod landet og faldet i olieprisen, og af en tilrettelagt intern økonomisk destabiliseringsstrategi, som styres af visse dele af oppositionen og nogle store økonomiske aktører i landet, der kontrollerer produktionen og distributionen af varer, navnlig mad og medicin; minder om, at denne strategi har ført til varemangel, der er blevet forværret af de koordinerede foranstaltninger fra grupper, der samarbejder med de såkaldte "bachaqueros", og som tager sigte på at rydde varelagrene netop på det tidspunkt, hvor de genopfyldes, for at øge priserne på varer og sælge dem på det sorte marked eller bestemme dem til at blive til forfalskede varer, hvilket er en situation, der har bidraget til den høje inflation i landet; minder om, at disse strategier har fundet sted sideløbende med den systematiske fjernelse af 100-bolivar-sedlen, der er sedlen med det højeste beløb, fra markedet, og at bogstaveligt talt tonsvis af disse sedler er blevet fundet i lande som Colombia og Paraguay; minder om, at Venezuela på trods af dette alvorlige slag mod sin økonomi har efterlevet sine internationale aftaler med hensyn til udlandsgæld og fortsat afsætter en betydelig del af sit budget til social udvikling, idet denne del beløber sig til over 70 % af landets årlige budget;

16.  noterer sig de venezuelanske institutioners overholdelse af forfatningen over for den permanente mangel på respekt og konfrontationssøgende attitude, som nationalforsamlingen og visse dele af oppositionen udviser;

17.  støtter principperne i erklæringen om, at Latinamerika og Caribien er et fredsområde, og opfordrer indtrængende hele det internationale samfund til fuldt ud at respektere denne erklæring i forbindelserne med CELAC-landene, herunder ved at forpligte sig til ikke direkte eller indirekte at gribe ind i et andet lands indre anliggender og til at overholde principperne om national suverænitet, lige rettigheder og folkenes ret til selvbestemmelse;

18.  glæder sig over den gennemførelse af politikker om social inklusion i Venezuela, der er baseret på social ansvarlighed og retfærdighed, ligestilling, solidaritet og menneskerettighederne, og som har bidraget til at mindske uligheden i landet, navnlig for så vidt angår foranstaltninger til social udvikling og de markante fremskridt inden for fattigdomsbekæmpelse og uddannelse, herunder udryddelse af analfabetisme i 2005 og forøgelsen af antallet af studerende på videregående uddannelser;

19.  minder om betydningen af Venezuelas rolle i skabelsen og styrkelsen af en samarbejds- og integrationsproces til gavn for befolkningerne i Latinamerika; understreger de markante fremskridt inden for regional integration og regionalt samarbejde til fordel for befolkningerne i Latinamerika; glæder sig over de betydelige resultater, der er opnået af ALBA inden for sundhed, uddannelse, kultur og gensidigt fordelagtigt samarbejde;

20.  erkender, at medlemslandene i ALBA-TCP er klar over den venezuelanske regerings hårde arbejde med at fremme og forsvare menneskerettigheder, retfærdighed og fred med henblik på at dæmme op for planerne om en international indgriben i Venezuela, der ikke blot truer stabiliteten i denne søsternation, men også i regionen som helhed;

21.  glæder sig over det nylige venezuelanske præsidentvalg og respekter udfaldet af det;

22.  fordømmer alle aktioner, der tager sigte på at sætte spørgsmålstegn ved den ubestridelige legitimitet af det venezuelanske valg, og opfordrer EU's medlemsstater til at træffe en ansvarlig holdning i overensstemmelse med principperne om ikke-indblanding og at udvise respekt for Den Bolivariske Republik Venezuelas uafhængighed og suverænitet og den venezuelanske befolknings vilje, som den kom til udtryk ved valget;

23.  støtter initiativer til dialog, der fremmes af præsident Nicolás Maduro og hans regering, der er støttet af forskellige internationale organisationer og aktører, og af det forhold at prioriteterne i denne dialog er velfærd for alle borgere og de institutionelle forbindelser, fred, retfærdighed, sandhed, styrkelse af økonomien, forsvar af retsstatsprincipperne, demokrati og respekt for national suverænitet;

24.  bekræfter på ny sin solidaritet med det venezuelanske folk og dets kamp for at forsvare den bolivariske proces og de sociale resultater, der er opnået i de seneste år;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringen for Den Bolivariske Republik Venezuela, MERCOSURs parlament, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, herunder UNASUR, ALBA og CELAC.

 

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse