Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0321/2018

Pateikti tekstai :

B8-0321/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 425kWORD 57k
2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))  
B8‑0321/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1945 m. JT chartijos 1 skyriaus 1 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatytas tikslas „plėtoti draugiškus tautų santykius, grindžiamus tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių visuotinei taikai stiprinti“,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1 straipsnį ir į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 1 straipsnį, kuriuose nustatyta, kad „visos tautos turi apsisprendimo teisę“ ir kad „remdamosi šia teise, jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai vykdo savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą“,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 27 d. Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) ir ES valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją, kurioje pasirašiusieji dar kartą patvirtino savo pasiryžimą siekti visų JT chartijos tikslų, laikytis visų jos principų, remti visas pastangas puoselėti visų valstybių lygiavertį suverenumą ir gerbti jų teritorinį vientisumą bei politinę nepriklausomybę,

–  atsižvelgdamas į Lotynų Amerikos ir Karibų paskelbimą taikos zona, dėl kurio sutarta per ankstesnius CELAC aukščiausiojo lygio susitikimus,

–  atsižvelgdamas į JT chartijoje nustatytą nesikišimo principą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. G 7 vadovų pareiškimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į ankstesnius Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 7 d. Pirmininkų sueigos sprendimą nusiųsti ad hoc delegaciją vizitui į Kukutos (Kolumbija) ir Bua Vistos (Brazilija) miestus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybė keletą kartų pasmerkė kai kurių opozicinių grupių skatinamą išorinį kišimąsi, destabilizavimą, dezinformavimo kampanijas, manipuliavimą visuomenės nuomone ir smurtą, nukreiptą prieš šalies suverenitetą, nepriklausomybę, taiką ir demokratinį stabilumą ir prieš Venesuelos žmones;

B.  kadangi Venesuelos Bolivaro Respublika su išorės ir vidaus grėsmėmis suverenitetui ir taikai susiduria tuo metu, kai šalis taip pat patiria neeilinį ekonominį karą, kuris pastaruoju metu suintensyvėjo dėl padidėjusių kainų, prekių kontrabandos ir atsargų kaupimo; kadangi ši ypatinga padėtis sukėlė socialinių, ekonominių, politinių, gamtinių ir aplinkos problemų;

C.  kadangi 2014 m. gruodžio mėn. buvęs JAV Prezidentas Barack Obama paskelbė įstatymo projektą, kurį priėmė JAV Senatas ir pagal kurį iki 2019 m. įvestos vienašališkos ir ekstrateritorinės sankcijos, nukreiptos prieš Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybę ir šalies žmones; kadangi visos 33 Lotynų Amerikos ir Karibų šalys pasmerkė ir atmetė šias vienašales JAV įvestas sankcijas Venesuelai, ir kadangi Briuselio deklaracijoje, priimtoje antrajame 2015 m. birželio 10–11 d. vykusiame ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikime, ES vyriausybių vadovai atsižvelgė į tai, kad CELAC nepritaria JAV sankcijoms Venesuelos Bolivaro Respublikai; kadangi Venesuelos vyriausybė reaguodama į tai paskelbė priemones, skirtas Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių straipsnių nuostatoms įgyvendinti;

D.  kadangi 2015 m. kovo 8 d. buvęs JAV prezidentas Barack Obama pasirašė vykdomąjį potvarkį Nr. 13692, pagal kurį Venesuelos Bolivaro Respublika laikoma „neįprasta ir ypatinga grėsme Jungtinių Amerikos Valstijų nacionaliniam saugumui ir užsienio politikai“; kadangi pagal šį vykdomąjį potvarkį JAV suteikiama galimybė naudotis ekstremaliųjų situacijų ištekliais siekiant kovoti su šia grėsme, pvz., taikant šaliai sankcijas;

E.  kadangi JAV prezidentas Donald Trump laikėsi tokios pačios strategijos kaip ir jo pirmtakas, kuri aiškiai įtvirtinta įvairiuose jo priimtuose vykdomuosiuose potvarkiuose, konkrečiai – 2017 m. rugpjūčio 24 d., 2018 m. kovo 19 d. ir 2018 m. gegužės 21 d. vykdomuosiuose potvarkiuose;

F.  kadangi šiais vykdomaisiais potvarkiais paskelbtos papildomos sankcijos Venesuelai ir uždrausta vykdyti tam tikras su Venesuela susijusias papildomas operacijas, visomis šiomis priemonėmis siekiant reaguoti į 2015 m. kovo 8 d. vykdomajame potvarkyje Nr. 13692 paskelbtą vadinamąją „nacionalinę ekstremaliąją situaciją“;

G.   kadangi JAV Pietų karinės apygardos vadovo admirolo Kurto Tiddo 2017 m. balandžio 6 d. ir 2018 m. vasario 15 d. pareiškimuose buvo kalbama apie galimą agresiją prieš Venesuelą remiantis regiono bendro saugumo doktrina; kadangi tokiais pareiškimais siekiama šalyje sukurti netikrumą ir nestabilumą ir jie yra kišimosi strategijos regione, nukreiptos prieš pažangias vyriausybes, dalis;

H.  kadangi vienas iš tebesitęsiančio destabilizavimo Venesueloje aspektų buvo ir tebėra tokių JAV agentūrų, kaip JAV tarptautinės plėtros agentūra (angl. USAID) ir Nacionalinis demokratijos fondas, antivyriausybinėms organizacijos ir politinėms partijoms daugiau nei 12 metų teikiama milijonų dolerių vertės parama; kadangi buvęs JAV prezidentas B. Obama patvirtino specialų 5,5 mln. JAV dolerių dydžio fondą, skirtą per JAV Valstybės departamentą antivyriausybinėms grupėms Venesueloje finansuoti;

J.  kadangi Amerikos valstybių organizacija (AVO), o ypač jos generalinis sekretorius, ir toliau kreipia savo politikos veiksmus siekdami kištis į Venesuelos vidaus padėtį ir bet kokiomis priemonėmis suteikti teisėtumo Demokratinės chartijos nuostatų, kuriomis būtų atvertas kelias išorės intervencijai į šalį, įgyvendinimui;

K.  kadangi AVO XLVIII Generalinės asamblėja pasižymėjo grėsme, kad bus sustabdyta Venesuelos narystė AVO, kaip to prieš jai prasidedant reikalavo JAV viceprezidentas Mike Pence; kadangi galiausiai JAV pavyko tik pasiekti, kad būtų priimta rezoliucija, už kurią pasisakė 19 iš 24 šalių, kurių balsų reikėjo sustabdyti Venesuelos narystei AVO, nominaliai balsuojant dėl rezoliucijos 11 šalių susilaikė, o 4 šalys balsavo prieš;

L.  kadangi Venesuela nusprendė išstoti iš AVO; kadangi Venesuelos išstojimo iš AVO formalumai bus baigti vykdyti per kitus 11 mėnesių; kadangi JAV siekia, kad Venesuelos narystė būtų sustabdyta, tam, kad naudodamosi tarptautinei teisei prieštaraujančioms vienašalėmis priemonėmis, nukreiptomis prieš Venesuelą, jos galėtų toliau eskaluoti padėtį, o kartu jų sąjungininkai galėtų stiprinti šalies apsiaustį;

M.  kadangi Venesuelai neteisėtai sutrukdyta laikinai pirmininkauti MERCOSUR siekiant Venesuelą izoliuoti ir pašalinti iš šios organizacijos; kadangi šiuo metu vykdomos ES ir MERCOSUR derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo;

N.  kadangi kai kurių regiono šalių vyriausybės – vadinamoji „Limos grupė“ – taiko šią destabilizavimo, izoliavimo ir prieš Venesuelą nukreipto spaudimo strategiją, taip šiurkščiai pažeisdamos tarptautinę teisę;

O.  kadangi ES padarė keletą pareiškimų ir laikėsi įvairių Venesuelos opozicijos mažumos požiūriu pagrįstų pozicijų, aiškiai siekdama kištis į Venesuelos vidaus padėtį ir daryti jai įtaką;

P.  kadangi 2017 m. lapkričio 13 d. Užsienio reikalų taryba priėmė išvadas dėl Venesuelos ir susitarė dėl tikslinių sankcijų; kadangi 2018 m. sausio 22 d. Užsienio reikalų taryba priėmė sprendimą taikyti ribojamąsias priemones septyniems valstybines pareigas einantiems asmenims; kadangi 2018 m. gegužės 28 d. Užsienio reikalų taryba savo išvadose priėmė sprendimą veikti greitai siekdama Venesuelai įvesti papildomas tikslines ir ribojamąsias priemones su galimybe pastarąsias atšaukti; kadangi 2018 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų taryba savo išvadose susitarė dėl naujų papildomų sankcijų Venesuelai taikant ribojamąsias priemones dar 11-ai valstybines pareigas einančių asmenų;

Q.  kadangi didžiausios tarptautinės žiniasklaidos korporacijos padėtį Venesueloje pristato šališkai; kadangi manipuliuojama informacija skleidžiant gandus ir platinant melagingas naujienas apie Venesuelą tik tam, kad būtų galima pateisinti intervenciją šalyje;

R.  kadangi per pastaruosius 20 metų Venesueloje vyko 24 rinkimai;

S.  kadangi po pastarųjų rinkimų į Nacionalinę asamblėją kai kurios opozicinės grupės atliko vaidmenį destabilizuojant šalį tuo tikslu pasitelkdamos teisėkūros įgaliojimus;

T.  kadangi kai kurios opozicinės grupės nusprendė nedalyvauti rinkimuose į Venesuelos nacionalinę steigiamąją asamblėją ir prezidento rinkimuose;

U.  kadangi paskutinį kartą prezidento rinkimai Venesueloje įvyko2018 m. gegužės 20 d., o juose balsavo daugiau nei 8 milijonai Venesuelos piliečių; kadangi rinkimus stebėjo daugiau nei 200 tarptautinių stebėtojų; kadangi rinkimų procese dalyvavo įvairūs opozicijos kandidatai; kadangi Nicolás Maduro buvo perrinktas prezidentu;

V.  kadangi JAV, ES ir kai kurių regiono šalių vyriausybės iš anksto nepritarė prezidento rinkimų procesui ir toliau atsisako pripažinti rezultatą;

W.  kadangi Venesuelos vyriausybė ir prezidentas, siekdami šalyje taikos keletą kartų ragino ir toliau ragina visas opozicines grupes įsitraukti į dialogą;

X.  kadangi kai kurios išorės jėgų, tokių kaip JAV, ES, AVO, G 7 ir organizacija „Lima Group“ remiamos opozicijos grupės ir toliau deda pastangas šalyje destabilizuoti padėtį;

Z.  kadangi JAV, ES, AVO ir organizacijai „Lima Group“ tenka atsakomybė dėl Venesuelos ekonominės apsiausties, kurios padarinius labai stipriai jaučia Venesuelos žmonės;

AA.  kadangi JAV, ES, AVO ir organizacijos „Lima Group“ ginama „humanitarinė pagalba“ yra tik pretekstas išorės intervencijai į šalį pateisinti ir suteikti jai teisėtumo;

1.  griežtai smerkia nuolatines išorės kišimosi ir politinės, ekonominės ir socialinės destabilizavimo priemones, nukreiptas prieš Venesuelos Bolivaro Respubliką;

2.  smerkia ES melagingą žmogaus teisių argumento naudojimą politiniais tikslais, ypač Venesuelos atveju;

3.  primygtinai pabrėžia, kad nuolat laikantis intervencinės strategijos, nukreiptos prieš Venesuelos Bolivaro Respublikos suverenitetą, toli gražu nesudaromos sąlygos dialogui ir taikai;

4.  dar kartą patvirtina Venesuelos žmonių teisę patiems suvereniai ir taikiai, be jokio išorės kišimosi ar spaudimo, spręsti dėl savo ateities;

5.  primena, kad būtina laikytis nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principo, nustatyto tarptautinėje teisėje;

6.  smerkia teiginius apie tariamą „humanitarinę krizę“ Venesueloje, kurie skleidžiami siekiant padidinti kišimąsi iš išorės ir pagrįsti kampaniją, kuria pasisakoma už intervenciją į šalį;

7.  labai apgailestauja dėl 2018 m. birželio 17 d. Pirmininkų sueigos sprendimo siųsti ad hoc delegaciją vizitui į Kukutos (Kolumbija) ir Bua Vistos (Brazilija) miestus;

8.  labai apgailestauja dėl bet kokio JAV, AVO, ES ar kurios nors kitos šalies išorės kišimosi į kitų šalių vidaus reikalus; primena, kad visos tautos turi apsisprendimo teisę, gali nevaržomai priimti sprendimą dėl savo politinio statuso ir nevaržomai siekti savo ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros ir ragina gerbti šią teisę;

9.  smerkia nedemokratiškus ir maištą skatinančius destabilizavimo kampanijos tikslus; atkreipia dėmesį į imperialistinius JAV interesus užsitikrinti galimybę naudotis Venesuelos naftos ištekliais ir politinį siekį pakenkti Bolivaro aljanso už mūsų Amerikos tautas (ALBA) šalims;

10.  smerkia JAV ir ES sprendimą toliau taikyti sankcijas Venesuelai; reikalauja nedelsiant nutraukti šias sankcijas;

11.  griežtai nepritaria bet kokiems ES mėginimams taikyti sankcijas ar kitas priemones, nukreiptas prieš Venesuelą ir jos žmones;

12.  pažymi, kad vykdant dialogą su trečiosiomis šalimis jokiomis aplinkybėmis nereikėtų riboti tautų apsisprendimo teisės;

13.  kritikuoja pastaruosius įvykius AVO, dėl kurių matyti, kad ši organizacija ir toliau yra nedemokratiška bei atlieka intervencionistinį vaidmenį, visais atvejais nukreiptą prieš nepriklausomą Lotynų Amerikos tautų valią;

14.  apgailestauja dėl daugumos tarptautinės žiniasklaidos priemonių vaidmens skleidžiant gandus ir naudojant melagingą informaciją siekiant pakenkti Venesuelos vyriausybės teisėtumui ir sukurti smurto atmosferą; primena, kad informacijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, ir ragina tarptautinę žiniasklaidą veikti atsakingai ir įvykius nušviesti sąžiningai, tiksliai ir išlaikant pusiausvyrą, o tai šiuo metu nedaroma;

15.  pripažįsta, kad Venesuela susiduria su rimta ekonomikos krize; vis dėlto pripažįsta, kad ši ekonomikos krizė visų pirma kilo dėl išorės kišimosi tiek šaliai taikant sankcijas, tiek dėl naftos kainų mažėjimo, taip pat dėl surežisuotos vidaus ekonomikos destabilizavimo strategijos, kuriai vadovavo tam tikros opozicijos grupės ir pagrindiniai ekonomikos srities veikėjai šalyje, kontroliuojantys gamybą ir prekių paskirstymą, ypač maisto produktų ir vaistų srityse; nurodo, kad ši vidaus strategija lėmė prekių stygių, kuris dar padidėjo dėl koordinuotų bachaqueros grupių veiksmų, kurių tikslas buvo ištuštinti parduotuvių atsargas vos tik jos papildomos siekiant padidinti prekių kainas, prekes parduoti juodojoje rinkoje arba išsiųsti jas klastojimo tikslais, ir tokia padėtimi prisidėta prie didelio lygio infliacijos šalyje; primena, kad prie šios strategijos buvo vykdomos kartu sistemingai pašalinant iš rinkos 100 bolivarų banknotus, didžiausio nominalo banknotus šalyje – tai pasitvirtino aptikus tonas (tikrąja to žodžio prasme) šių banknotų tokiose šalyse kaip Kolumbija arba Paragvajus; primena, kad, nepaisant šio didelio smūgio ekonomikai, Venesuela toliau laikėsi savo tarptautinių su išorės skola susijusių kompromisų socialinei plėtrai toliau skirdama didelę biudžeto dalį, kuri sudaro daugiau nei 70 proc. jos metinio biudžeto;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Venesuelos valdžios institucijos laikosi konstitucijos, o Nacionalinė Asamblėja ir kai kurios opozicinės grupės konstituciją nuolat pažeidinėja ir demonstruoja priešišką požiūrį;

17.  pritaria principams, išdėstytiems Lotynų Amerikos ir Karibų paskelbime taikos zona, ir primygtinai ragina visą tarptautinę bendruomenę visapusiškai paisyti šio paskelbimo plėtojant ryšius su CELAC šalimis, įskaitant įsipareigojimą tiesiogiai ar netiesiogiai nesikišti į bet kokios valstybės vidaus reikalus ir laikytis šalies suvereniteto, lygių teisių ir tautų apsisprendimo principų;

18.  palankiai vertina tai, kad Venesueloje įgyvendinama socialinės įtraukties politika, pagrįsta socialine atsakomybe ir teisingumu, lygybe, solidarumu ir žmogaus teisėmis, kuria prisidėta šalyje sumažinant nelygybę, visų pirma socialinės plėtros priemonių ir didelės pažangos mažinant skurdą ar švietimo srityje aspektais, įskaitant neraštingumo likvidavimą 2005 m. ir aukštojo mokslo studentų skaičiaus padidėjimą;

19.  primena svarbų Venesuelos vaidmenį inicijuojant ir skatinant bendradarbiavimo ir integracijos procesą Lotynų Amerikos tautų labui; atkreipia dėmesį į didelę pažangą, padarytą regioninės integracijos ir bendradarbiavimo srityje Lotynų Amerikos tautų labui; palankiai vertina svarbius ALBA pasiekimus sveikatos, švietimo, kultūros ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo srityse;

20.  pripažįsta, kad ALBA valstybės narės yra informuotos apie Venesuelos vyriausybės atliekamą didelį darbą propaguojant ir saugant žmogaus teises, teisingumą ir taiką siekiant užkirsti kelią tarptautinės intervencijos į Venesuelą planui, dėl kurio kyla grėsmė ne tik šios broliškos šalies, bet ir regiono stabilumui;

21.  palankiai vertina pastaruosius Venesuelos prezidento rinkimus ir gerbia jų rezultatus;

22.  smerkia visus veiksmus, kuriais siekiama kelti abejones dėl neginčijamo Venesuelos rinkimų teisėtumo ir ragina ES valstybes nares laikytis atsakingos ir nesikišimo principais grindžiamos pozicijos demonstruojant pagarbą Venesuelos Bolivaro Respublikos nepriklausomybei ir suverenitetui ir Venesuelos žmonių rinkimuose pareikštai valiai;

23.  pritaria prezidento Nicoláso Maduro ir jo vyriausybės propaguojamoms dialogo iniciatyvoms, kurias palaiko įvairios tarptautinės organizacijos ir subjektai, ir tam, kad jomis siekiama užtikrinti, kad visų piliečių gerovė ir tarpinstituciniai santykiai, taika, teisingumas, tiesa, ir ekonomikos stiprinimas, teisinės valstybės gynimas, demokratija ir pagarba šalies suverenitetui būtų laikomi šio dialogo prioritetais;

24.  dar kartą patvirtina savo solidarumą su Venesuelos žmonėmis ir jų pastangomis siekiant apginti Bolivaro procesą ir pastaraisiais metais įgyvendintus pasiekimus socialinėje srityje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei, MERCOSUR parlamentui, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai ir Lotynų Amerikos regioninėms institucijoms, įskaitant UNASUR, ALBA ir CELAC.

 

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas