Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0321/2018

Predkladané texty :

B8-0321/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 284kWORD 57k
2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na záver rozpravy

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))  
B8-0321/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na kapitolu 1 článok 1 ods. 2 Charty OSN z roku 1945, v ktorej sa ako cieľ uvádza „rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj prijať všetky ostatné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru“,

–  so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorom sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj“,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 27. januára 2013 prijaté na samite hláv štátov a predsedov vlád Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a EÚ, v ktorom podpísané strany opätovne potvrdili svoje odhodlanie realizovať všetky ciele a zásady zakotvené v Charte OSN a svoje rozhodnutie podporovať každé úsilie o presadzovanie zvrchovanej rovnoprávnosti všetkých štátov a rešpektovanie ich územnej celistvosti a politickej nezávislosti,

–  so zreteľom na vyhlásenie oblasti Latinskej Ameriky a Karibiku za zónu mieru, dohodnuté na predchádzajúcich samitoch CELAC,

–  so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961,

–  so zreteľom na vyhlásenie lídrov skupiny G7 z 23. mája 2018 o Venezuele,

–  so zreteľom na predchádzajúce závery Rady pre zahraničné veci o Venezuele,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Venezuele,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia Európskeho parlamentu o Venezuele,

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 7. júna 2018 vyslať delegáciu ad hoc s cieľom navštíviť mestá Cúcuta (Kolumbia) a Boa Vista (Brazília),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vláda Venezuelskej bolívarovskej republiky pri viacerých príležitostiach odsúdila vonkajšie zásahy, destabilizáciu, dezinformačné kampane, manipuláciu verejnej mienky a násilie podporované niektorými časťami opozície, ktoré sú namierené proti suverenite, nezávislosti, mieru a demokratickej stabilite v krajine a proti venezuelskému ľudu;

B.  keďže suverenita a mier vo Venezuelskej bolívarovskej republike sú ohrozené vonkajšími aj vnútornými faktormi, a to v čase, keď Venezuela čelí aj mimoriadnej ekonomickej vojne, ktorú zhoršil nárast cien, pašovanie tovaru a hromadenie zásob; keďže táto mimoriadna situácia spôsobila sociálne, ekonomické, politické, prírodné a environmentálne problémy;

C.  keďže bývalý prezident USA Barack Obama v decembri 2014 oznámil návrh zákona schváleného Senátom USA, ktorým sa zaviedli jednostranné extrateritoriálne sankcie voči ľudu a vláde Venezuely až do roku 2019; keďže tieto jednostranné sankcie, ktoré USA uvalili na Venezuelu, odsúdilo a odmietlo všetkých 33 krajín Latinskej Ameriky a Karibiku a keďže hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ v bruselskom vyhlásení zo samitu EÚ – CELAC, ktorý sa konal 11. a 12. júna 2015, vzali na vedomie, že štáty CELAC odmietajú sankcie USA uvalené na Venezuelskú bolívarovskú republiku; keďže vláda Venezuely na vykonávanie článkov Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch reagovala oznámením súboru opatrení;

D.  keďže bývalý prezident Barack Obama 8. marca 2015 podpísal vykonávacie nariadenie č. 13692, v ktorom sa vyhlasuje, že Venezuelská bolívarovská republika predstavuje „neobyčajnú a mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku Spojených štátov“; keďže toto vykonávacie nariadenie umožňuje USA, aby v rámci boja proti hrozbe siahli po vnútroštátnych núdzových prostriedkoch, ako je presadzovanie sankcií voči tejto krajine;

E.  keďže prezident USA Donald Trump sa pridržiava rovnakej stratégie ako jeho predchodca, čo možno jasne vidieť z rôznych vykonávacích nariadení, ktoré vydal, konkrétne 24. augusta 2017, 19. marca 2018 a 21. mája 2018;

F.  keďže uvedenými vykonávacími nariadeniami sa ukladajú dodatočné sankcie voči Venezuele a zakazujú sa určité dodatočné transakcie týkajúce sa Venezuely, všetko s cieľom zareagovať na tzv. vnútroštátny stav núdze vyhlásený vo vykonávacom nariadení č. 13692 z 8. marca 2015;

G.   keďže vyhlásenia admirála Kurta Tidda, veliteľa Južného velenia USA, zo 6. apríla 2017 boli na základe doktríny o kolektívnej regionálnej bezpečnosti predzvesťou agresie voči Venezuele; keďže účelom takýchto vyhlásení je vyvolať v krajine neistotu a nestabilitu a sú súčasťou stratégie zasahovania proti progresívnym vládam v regióne;

H.  keďže jedným z prvkov prebiehajúcej destabilizácie vo Venezuele bolo a naďalej zostáva mnohomiliónové financovanie protivládnych organizácií a politických strán zo strany agentúr USA ako USAID a Národnej nadácie pre demokraciu, ktoré pokračuje už viac ako 12 rokov; keďže bývalý prezident Obama dal súhlas so zriadením osobitného fondu vo výške 5,5 milióna amerických dolárov na financovanie protivládnych skupín vo Venezuele prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí;

J.  keďže Organizácia amerických štátov (OAS), a najmä jej generálny tajomník, naďalej zameriava svoju politickú činnosť na zasahovanie do vnútorných záležitostí Venezuely a zabezpečenie legitímnosti aktivácie Medziamerickej demokratickej charty všetkými prostriedkami, čím sa otvára možnosť vonkajšieho zásahu do krajiny;

K.  keďže 48. valné zhromaždenie OAS bolo poznačené hrozbou dočasného vylúčenia Venezuely z OAS, ako to požadoval viceprezident USA Mike Pence v rámci príprav na toto podujatie; keďže v konečnom dôsledku jediné opatrenie, ktoré USA vedeli dosiahnuť, bolo uznesenie s podporou 19 krajín z 24 potrebných na pozastavenie členstva Venezuely v OAS, pričom jedenásť krajín sa zdržalo hlasovania o menovitom hlasovaní o uznesení a štyri krajiny boli proti;

L.  keďže Venezuela sa rozhodla z OAS vystúpiť; keďže do formálneho vystúpenia Venezuely z OAS ostáva ešte 11 mesiacov; keďže zámerom USA je dočasné vylúčenie Venezuely, aby mohli pokračovať v stupňovaní svojich jednostranných opatrení proti Venezuele mimo rámca medzinárodného práva, zatiaľ čo spojenci USA stupňujú svoj nápor voči tejto krajine;

M.  keďže Venezuele bolo nezákonne zabránené prevziať dočasné predsedníctvo Mercosuru s cieľom izolovať a vylúčiť ju z uvedenej organizácie; keďže prebiehajú rokovania medzi EÚ a Mercosurom o uzavretí dohody o voľnom obchode;

N.  keďže niektoré vlády v regióne realizujú túto stratégiu destabilizácie, izolácie a tlaku proti Venezuele – tzv. skupina z Limy – čo je zjavným porušovaním medzinárodného práva;

O.  keďže EÚ vydala niekoľko vyhlásení a prijala rôzne pozície v súlade s pozíciami, ktoré obhajovala menšinová venezuelská opozícia, s jasným zámerom zasahovať do vnútornej situácie vo Venezuele a ovplyvňovať ju;

P.  keďže Rada pre zahraničné veci prijala 13. novembra 2017 závery o Venezuele a dohodla sa na cielených sankciách; keďže Rada pre zahraničné veci sa 22. januára 2018 rozhodla uložiť reštriktívne opatrenia siedmim osobám vo vysokých funkciách; keďže Rada pre zahraničné veci 28. mája 2018 vo svojich záveroch súhlasila s tým, že bude urýchlene konať s cieľom zaviesť voči Venezuele dodatočné cielené odvolateľné reštriktívne opatrenia; keďže Rada pre zahraničné veci 25. júna 2018 vo svojich záveroch súhlasila s novými dodatočnými sankciami proti Venezuele a uložila reštriktívne opatrenia ďalším 11 osobám vo vysokých funkciách;

Q.  keďže veľké medzinárodné mediálne korporácie predstavujú situáciu vo Venezuele jednostranne; keďže s informáciami sa manipuluje a vo Venezuele sa šíria nezaručené a falošné správy iba na to, aby bolo možné odôvodniť intervenciu do tejto krajiny;

R.  keďže vo Venezuele sa v priebehu 20 rokov voľby konali 24-krát,

S.  keďže od posledných volieb do národného zhromaždenia niektoré časti opozície zohrali úlohu v destabilizácii krajiny, pričom na tento účel využili zákonodarnú moc;

T.  keďže niektoré časti opozície sa rozhodli nezúčastniť sa volieb do venezuelského národného ústavodarného zhromaždenia a prezidentských volieb;

U.  keďže prezidentské voľby, ktorých sa zúčastnilo viac ako 8 miliónov venezuelských občanov, sa vo Venezuele konali 20. mája 2018; keďže v čase volieb bolo prítomných viac ako 200 medzinárodných pozorovateľov; keďže na volebnom procese sa zúčastnili rôzni kandidáti opozície; keďže za prezidenta bol opätovne zvolený Nicolás Maduro;

V.  keďže USA, EÚ a niektoré vlády v regióne pred prezidentskými voľbami spochybnili volebný proces a naďalej odmietajú uznať jeho výsledok;

W.  keďže vláda a prezident Venezuely niekoľkokrát vyzvali všetky časti opozície, aby sa zapojili do dialógu a pokračovali v ňom s cieľom vybudovať mier v krajine;

X.  keďže niektoré časti opozície s podporou vonkajších mocností, ako napríklad USA, EÚ, OAS, G7 a skupina z Limy, naďalej podporujú destabilizáciu v krajine;

Z.  keďže USA, EÚ, OAS a skupina z Limy sú zodpovedné za hospodársky tlak na Venezuelu, ktorý má drastický vplyv na venezuelský ľud;

AA.  keďže tzv. humanitárna pomoc, ktorú obhajujú USA, EÚ, OAS a skupiny z Limy, je len zámienkou a výhovorkou na zabezpečenie legitimity pre vonkajšie zasahovanie do krajiny;

1.  ostro odsudzuje nepretržité vonkajšie zasahovanie a politickú, hospodársku a sociálnu destabilizáciu zameranú proti Venezuelskej bolívarovskej republike;

2.  odsudzuje neúprimnosť EÚ, ktorá využíva ľudské práva na dosiahnutie politických cieľov, najmä v prípade Venezuely;

3.  trvá na tom, že neustále uplatňovanie stratégie zasahovania namierenej proti suverenite Venezuelskej bolívarovskej republike je na míle vzdialené od vytvárania priestoru pre dialóg a mier;

4.  opätovne potvrdzuje právo venezuelského ľudu zvrchovane a pokojne rozhodovať o svojej budúcnosti, bez akéhokoľvek vonkajšieho zasahovania alebo nátlaku;

5.  pripomína, že v súlade s medzinárodným právom je potrebné dodržiavať zásadu nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov;

6.  odsudzuje tvrdenia o údajnej humanitárnej kríze vo Venezuele so zámerom zintenzívniť vonkajšie zasahovanie a obhajovať kampaň za intervenciu do krajiny;

7.  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 7. júna 2018 vyslať delegáciu ad hoc s cieľom navštíviť mestá Cúcuta (Kolumbia) a Boa Vista (Brazília);

8.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zasahovaním USA, OAS, EÚ alebo ktorejkoľvek inej krajiny do vnútorných záležitostí iných krajín; pripomína, že všetky národy majú právo na sebaurčenie, právo slobodne si zvoliť politický štatút a na slobodný rozvoj z hľadiska hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho;

9.  odsudzuje nedemokratické a povstalecké ciele destabilizačnej kampane; zdôrazňuje imperialistický záujem USA zabezpečiť si prístup k venezuelským zdrojom ropy a ich politický cieľ oslabiť štáty Bolívarovskej aliancie pre národy našej Ameriky (ALBA);

10.  odsudzuje rozhodnutie USA a EÚ zotrvať na sankciách voči Venezuele; žiada okamžité zrušenie týchto sankcií;

11.  rozhodne odsudzuje každý pokus EÚ uplatniť dodatočné sankcie alebo iné opatrenia namierené voči Venezuele a jej ľudu;

12.  zdôrazňuje, že dialóg s tretími krajinami by za žiadnych okolností nemal vyústiť do obmedzovania práva národov na sebaurčenie;

13.  kritizuje nedávne udalosti v OAS, ktoré poukazujú na pretrvávajúci nedostatok demokracie tejto organizácie a jej intervencionistickú úlohu, ktorá je vždy proti suverénnej vôli národov Latinskej Ameriky;

14.  vyjadruje poľutovanie nad úlohou väčšiny medzinárodných médií pri šírení nezaručených správ a využívaní falošných informácií s cieľom oslabiť legitímnosť venezuelskej vlády a vyvolať atmosféru násilia; pripomína, že sloboda prístupu k informáciám je základným ľudským právom, a vyzýva medzinárodné médiá, aby konali zodpovedne a informovali o udalostiach spravodlivo, presne a vyvážene, a nie tak, ako to robia v súčasnosti;

15.  berie na vedomie vážnu hospodársku krízu, ktorej Venezuela čelí; uznáva však, že túto hospodársku krízu spôsobili predovšetkým vonkajšie zásahy, a to tak sankcie uvalené na krajinu, ako aj znížená cena ropy a zinscenovaná stratégia vnútroekonomickej destabilizácie pod vedením niektorých častí opozície a hlavných ekonomických aktérov v krajine, ktorí majú pod kontrolou výrobu a distribúciu tovaru, najmä v oblasti potravín a liekov; poukazuje na to, že táto interná stratégia spôsobila nedostatok tovaru ešte prehĺbený koordinovanými akciami tzv. bachaqueros, ktorí vykupujú zásoby z obchodov hneď po ich doplnení, aby sa zvýšili ceny tovaru, ktorý sa následne predáva na čiernom trhu alebo je poskytnutý na falšovanie, čo prispieva k vysokej miere inflácie v krajine; pripomína, že tieto stratégie sa objavili spolu so systematickým stiahnutím najvyššej bankovky v krajine v hodnote 100 bolívarov z trhu, keďže v krajinách ako Kolumbia a Paraguaj sa našli doslova tony týchto bankoviek; pripomína, že napriek týmto tvrdým útokom na hospodárstvo si Venezuela naďalej plní medzinárodné záväzky v oblasti zahraničného dlhu a zároveň vyčleňuje značnú časť svojho rozpočtu na sociálny rozvoj, čo predstavuje asi 70 % ročného rozpočtu;

16.  konštatuje dodržiavanie ústavy zo strany venezuelských inštitúcií v porovnaní s trvalým nedodržiavaním a konfrontačnými postojmi národného zhromaždenia a niektorých častí opozície;

17.  podporuje zásady obsiahnuté vo vyhlásení oblasti Latinskej Ameriky a Karibiku za zónu mieru a naliehavo vyzýva celé medzinárodné spoločenstvo, aby plne rešpektovalo toto vyhlásenie vo vzťahu ku krajinám CELAC vrátane záväzku nezasahovať priamo ani nepriamo do vnútorných záležitostí iných štátov a dodržiavať zásadu štátnej suverenity, rovnoprávnosti a sebaurčenie národov;

18.  víta realizáciu politík sociálnej inklúzie vo Venezuele na základe na spoločenskej zodpovednosti a sociálnej spravodlivosti, rovnoprávnosti, solidarity a ľudských práv, čo pomáha znižovať nerovnosť v krajine, najmä pokiaľ ide o opatrenia spoločenského rozvoja a významného pokroku v znižovaní chudoby alebo v oblasti vzdelávania vrátane odstránenia negramotnosti v roku 2005 a zvýšenia počtu vysokoškolských študentov;

19.  pripomína význam úlohy, ktorú Venezuela zohráva pri vytváraní a posilňovaní procesu spolupráce a integrácie v prospech národov Latinskej Ameriky; zdôrazňuje významný pokrok dosiahnutý pri regionálnej integrácii a spolupráci v prospech národov Latinskej Ameriky; víta významné úspechy aliancie ALBA v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a vzájomne prospešnej spolupráce;

20.  oceňuje, že členské štáty aliancie ALBA sú si vedomé intenzívneho úsilia venezuelskej vlády o presadzovanie a ochranu ľudských práv, spravodlivosti a mieru v záujme zamedzenia zámeru medzinárodnej intervencie do Venezuely, ktorý ohrozuje stabilitu nielen tejto bratskej krajiny, ale aj celého regiónu;

21.  víta nedávne prezidentské voľby vo Venezuele a rešpektuje ich výsledky;

22.  odsudzuje všetky kroky namierené na vyvolanie pochybností o nespornej legitimite venezuelských volieb, a vyzýva členské štáty EÚ, aby zaujali zodpovedný postoj v súlade so zásadami nezasahovania a rešpektovali nezávislosť a suverenitu Venezuelskej bolívarovskej republiky a vôľu, ktorú ľud Venezuely prejavil vo voľbách;

23.  podporuje iniciatívu viesť dialóg, ktorú do života uvádza prezident Nicolás Maduro a jeho vláda s podporou rôznych medzinárodných organizácií a aktérov, ako aj skutočnosť, že prioritami tohto dialógu sú blahobyt všetkých občanov a inštitucionálne vzťahy, mier, spravodlivosť, pravda, posilňovanie hospodárstva, obrana právneho štátu, demokracia a rešpektovanie štátnej suverenity;

24.  potvrdzuje svoju solidaritu s venezuelským ľudom a jeho bojom na obranu bolívarovského procesu a sociálnych výdobytkov dosiahnutých za posledné roky;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky, parlamentu Mercosuru, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a regionálnym orgánom Latinskej Ameriky vrátane Unasur, ALBA a CELAC.

 

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne oznámenie