ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 49k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борба със замърсяването на въздуха в градовете


Иван Яковчич, Йозо Радош

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борба със замърсяването на въздуха в градовете  
B8‑0340/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата,

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от 8 февруари 2017 г., озаглавено „Към нова стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата посредством интегриран подход“,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че повечето хора, живеещи в европейски градове, са изложени на лошо качество на въздуха;

Б.  като има предвид, че най-новите оценки на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) показват, че фините прахови частици продължават да причиняват преждевременна смърт на над 400 000 европейци годишно;

В.  като има предвид, че е окуражаващо да се види, че много европейски правителства, и по-специално градовете демонстрират лидерство в защитата на здравето на хората чрез подобряване на качеството на въздуха;

1.  подчертава, че градовете, при координирана взаимозависимост с националните и регионалните органи, трябва да играят решаваща роля в борбата с изменението на климата;

2.  призовава местните и регионалните органи да предоставят на потребителите по-точна информация относно точните нива на замърсяване от които леките автомобили, така че те да могат да вземат по-добре информирани решения относно превозните средства, които управляват;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 29 август 2018 г.Правна информация