NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o boji proti znečištění ovzduší ve městech


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti znečištění ovzduší ve městech  
B8-0340/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu o změně klimatu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne 8. února 2017 nazvané „Směrem k nové strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu – integrovaný přístup“,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že většina obyvatel evropských měst je vystavena špatné kvalitě ovzduší;

B.  vzhledem k tomu, že podle posledních odhadů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) jsou jemné částice i nadále příčinou předčasného úmrtí více než 400 000 Evropanů každý rok;

C.  vzhledem k povzbuzující skutečnosti, že se mnoho evropských vlád, a zejména měst, stává vzorem v oblasti ochrany lidského zdraví prostřednictvím zlepšování kvality ovzduší;

1.  zdůrazňuje, že města ve vzájemné koordinaci a spolupráci s vnitrostátními a regionálními orgány by měla hrát rozhodující úlohu při řešení problémů spojených se změnou klimatu;

2.  vyzývá místní a regionální orgány, aby spotřebitelům poskytovaly přesnější informace o skutečné úrovni znečištění způsobené automobily, aby se spotřebitelé mohli při výběru vozidla rozhodovat kvalifikovaněji;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Poslední aktualizace: 29. srpna 2018Právní upozornění