ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 49k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις  
B8‑0340/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Προς μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – μια ολοκληρωμένη προσέγγιση»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε ευρωπαϊκές πόλεις εκτίθενται σε κακής ποιότητας αέρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος δείχνουν ότι τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια συνεχίζουν να προκαλούν τον πρόωρο θάνατο πάνω από 400 000 Ευρωπαίων ετησίως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, συγκεκριμένα, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην προστασία της υγείας των ανθρώπων βελτιώνοντας την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·

1.  τονίζει ότι οι πόλεις, σε συντονισμό και σε αλληλεξάρτηση με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

2.  καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να παρέχουν στους καταναλωτές πιο αξιόπιστες πληροφορίες για τα ακριβή επίπεδα ρύπων που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ούτως ώστε να μπορούν να λαμβάνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με το είδος του οχήματος που οδηγούν·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου