RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 233kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


õhusaaste vähendamise kohta linnades


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta linnades  
B8‑0340/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Pariisi kliimakokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Regioonide Komitee 8. veebruari 2017. aasta arvamust „Kliimamuutustega kohanemist käsitleva uue ELi strateegia suunas – integreeritud lähenemisviis“,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa linnades hingab enamik inimesi sisse halva kvaliteediga õhku;

B.  arvestades, et viimastel Euroopa Keskkonnaameti andmetel põhjustavad tahked peenosakesed igal aastal endiselt üle 400 000 eurooplase enneaegse surma;

C.  arvestades, et on rõõmustav näha, et paljudest Euroopa valitsustest ja eelkõige linnadest on saanud õhukvaliteeti parandades inimeste tervise edendamisel teenäitajad;

1.  rõhutab, et linnad peavad koostöös riiklike ja piirkondlike ametiasutustega kliimamuutuste vastases võitluses otsustavat rolli etendama;

2.  kutsub kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi üles andma tarbijatele õigemat teavet autode poolt õhku paisatavate täpsete heitkoguste kohta, et tarbijad saaksid teha sõiduki valikul teadlikumaid otsuseid.

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 30. august 2018Õigusalane teave