PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 234kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kaupunkien ilmansaasteiden torjunnasta


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kaupunkien ilmansaasteiden torjunnasta  
B8‑0340/2018

–  ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen,

–  ottaa huomioon 8. helmikuuta 2017 annetun Euroopan alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Kohti uutta EU:n strategiaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi – yhdennetty lähestymistapa”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että useimmissa Euroopan kaupungeissa asukkaat kärsivät huonosta ilmanlaadusta;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) viimeisimpien arvioiden mukaan pienhiukkaset ovat edelleenkin yli 400 000 ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja Euroopassa;

C.  pitää myönteisenä, että monet Euroopan hallitukset ja erityisesti kaupungit osoittavat johtajuutta ihmisten terveyden suojelemisessa parantamalla ilmanlaatua;

1.  korostaa, että kaupunkien on toimittava koordinoidusti keskinäisessä riippuvuussuhteessa kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa ja edistettävä näin ratkaisevasti ilmastonmuutoksen torjumista;

2.  kehottaa paikallisia ja alueellisia viranomaisia tarjoamaan kuluttajille entistä tarkempaa tietoa autojen saastepäästöjen määristä, jotta he voivat tehdä kattavampaan tietoon perustuvia päätöksiä ajoneuvoistaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 3. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus