TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 236kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le truailliú aeir i gcathracha a chomhrac


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le truailliú aeir i gcathracha a chomhrac  
B8‑0340/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an 8 Feabhra 2017 dar teideal ‘I dtreo straitéis oiriúnaithe AE nua d’athrú aeráide - ag glacadh cur chuige comhtháite’,

–  ag féachaint do Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil tromlach na ndaoine a bhfuil cónaí orthu i gcathracha san Eoraip neamhchosanta ar dhroch-chaighdeán an aeir;

B.  de bhrí go léiríonn na meastacháin is déanaí ón Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) go bhfuil ábhar cáithníneach sármhín fós ina chúis le bás anabaí de níos mó ná 400 000 Eorpach gach bliain;

C.  de bhrí go bhfuil sé spreagúil a fheiceáil go bhfuil go leor rialtas san Eoraip agus, go sonrach, cathracha ag taispeáint ceannaireachta maidir le sláinte daoine a chosaint trí fheabhas a chur ar cháilíocht an aeir;

1.  ag dearbhú go bhfuil gá go nglacfadh cathracha, in idirspleáchas comhordaithe le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, ról cinntitheach maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide;

2.  ag iarraidh ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha faisnéis níos cruinne a chur ar fáil do thomhaltóirí faoi leibhéil shonracha truaillithe a chuireann carranna amach ionas go mbeidís in ann cinntí níos‑eolaí a dhéanamh faoi na feithiclí atá á dtiomáint acu;

3.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

 

An nuashonrú is déanaí: 29 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil