PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w miastach


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w miastach  
B8‑0340/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 8 lutego 2017 r. pt.: „W kierunku nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu – zintegrowane podejście”,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że większość mieszkańców miast europejskich jest narażona na złą jakość powietrza;

B.  mając na uwadze, że według ostatnich szacunków Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie pyłem drobnym nadal stanowi przyczynę przedwczesnego zgonu ponad 400 tys. Europejczyków rocznie;

C.  mając na uwadze, że wiele rządów europejskich, a szczególnie miast, staje się wzorem w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi poprzez poprawę jakości powietrza, co napawa optymizmem;

1.  podkreśla, że miasta, przy skoordynowanej współzależności z władzami krajowymi i regionalnymi, powinny odgrywać decydującą rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu;

2.  wzywa władze lokalne i regionalne, by dostarczały konsumentom bardziej szczegółowych informacji na temat dokładnego poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez samochody, tak aby mogli oni podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru pojazdu;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018Informacja prawna