ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 452kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно подкрепата за дълготрайно безработните лица с цел реинтеграция на пазара на труда


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно подкрепата за дълготрайно безработните лица с цел реинтеграция на пазара на труда  
B8‑0348/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в момента в ЕС има 8 милиона дълготрайно безработни лица, които нямат работа и активно търсят такава от поне една година;

Б.  като има предвид, че дълготрайната безработица е причина за сериозни икономически и социални затруднения;

1.  приканва Комисията да увеличи мерките за оказване на подкрепа за дълготрайно безработните лица с цел да се улесни устойчивата им реинтеграция на пазара на труда;

2.  приканва Комисията да противодейства на основните причини за безработицата чрез политики по заетостта, съобразени с потребностите на работниците и служителите.

Последно осъвременяване: 4 септември 2018 г.Правна информация