ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 443kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  
B8‑0348/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν στην ΕΕ 8 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι δεν έχουν εργασία και βρίσκονται σε ενεργή αναζήτηση τουλάχιστον επί ένα έτος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία προκαλεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες·

1.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα μέτρα για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα αίτια της ανεργίας μέσω πολιτικών απασχόλησης που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργαζομένων.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου