Förfarande : 2018/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0351/2018

Ingivna texter :

B8-0351/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Antagna texter :

P8_TA(2018)0436

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 264kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0351/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, i synnerhet resolutionerna av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2), av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela(3), av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela(4), av den 27 april 2017 om situationen i Venezuela(5), av den 8 februari 2018 om situationen i Venezuela(6), av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela(7) och av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela(8),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

–  med beaktande av uttalandet av den 8 februari 2018 från Fatou Bensouda, åklagare vid ICC, om att inleda en preliminär utredning av situationen i Venezuela, och av den 27 september 2018 om hänskjutandet från en grupp av sex konventionsstater avseende situationen i Venezuela,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 oktober 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 oktober 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om kommunalfullmäktigeledamoten Fernando Albáns död i Venezuela,

–  med beaktande av uttalandet den 10 oktober 2018 från sitt utskott för utrikesfrågor och underutskott för mänskliga rättigheter om Fernando Albáns död,

–  med beaktande av sin uppdragsrapport om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien,

–  med beaktande av sitt beslut att tilldela den demokratiska oppositionen och politiska fångar i Venezuela 2017 års Sacharovpris,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela fortsätter att kraftigt försämras. Venezuela står inför en aldrig tidigare skådad social, ekonomisk och humanitär kris till följd av den politiska krisen, vilket har medfört ett enormt antal dödsfall och cirka 2,3 miljoner migranter och flyktingar.

B.  87 procent av Venezuelas befolkning lever i fattigdom, och 61,2 procent i extrem fattigdom. Mödradödligheten har gått upp med 60 procent och spädbarnsdödligheten med 30 procent.

C.  Trots det internationella samfundets beredvillighet envisas Venezuelas regering beklagligt nog med att vägra att öppet ta emot och underlätta utdelningen av internationellt humanitärt bistånd.

D.  Den 8 oktober 2018 ska den venezuelanska oppositionspolitikern Fernando Albán ha torterats och mördats i de lokaler där den bolivarianska nationella underrättelsetjänsten (Sebin, den venezuelanska politiska polisen) huserar. Trots FN:s och EU:s uppmaningar har myndigheterna vägrat att tillåta en oberoende utredning av hur han dog, inklusive en internationell obduktion utförd av oberoende kriminaltekniker. Albán hölls i förvar i Sebins lokaler, vilket innebär att de venezuelanska myndigheterna måste ställas till svars för var han befann sig.

E.  Den 13 oktober 2018 frigavs Lorent Saleh, 2017 års Sacharovpristagare, och kördes direkt till flygplatsen, omedelbart utvisad till Spanien i påtvingad exil. Han hade suttit fängslad i 4 år, utsatts för ohygglig tortyr och hållits i förvar utan rättegång, och hans domstolsförfarande hade skjutits upp minst 53 gånger. Hans redogörelser vittnar om grym och omänsklig behandling av politiska fångar i Venezuela.

F.  Fler än två hundra politiska fångar hålls fortfarande fängslade i Venezuela. Juan Recasens, ledamot av nationalförsamlingen, sitter fortfarande isolerad, och hans politiska immunitet kränks ständigt och på ett olagligt sätt.

G.  Nationalförsamlingens före detta talman och 2017 års Sacharovpristagare, Julio Borges, den tidigare allmänna åklagaren Luisa Ortega Diaz och den tidigare åklagaren vid Venezuelas åklagarmyndighet, Zair Mundaray, anklagas helt utan grunder för att ha medverkat i ett försök att mörda Venezuelas president, Nicolás Maduro. Venezuelas myndigheter har genom Interpol utfärdat internationella arresteringsorder för alla tre.

H.  Det råder ett klimat av ökande våld och fullständig straffrihet i Venezuela, på grund av att myndigheterna underlåtit att ställa gärningsmän till svars för allvarliga människorättskränkningar, däribland mord, användning av överdrivet våld mot demonstranter, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och annan förnedrande och omänsklig behandling men också kriminellt våld.

I.  Den 8 februari 2018 inledde åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen preliminära utredningar av situationen i Venezuela. Den 27 september 2018 begärde en grupp bestående av sex stater som är parter i Romstadgan för ICC (Argentina, Kanada, Colombia, Chile, Paraguay och Peru) att åklagaren skulle inleda en utredning om brott mot mänskligheten som begåtts på Venezuelas territorium. Frankrike och Costa Rica ställde sig också bakom begäran om en sådan utredning. Det var första gången någonsin som en grupp konventionsstater hänsköt ett ärende som avser situationen på en annan konventionsstats territorium.

J.  Den 13 november 2017 beslutade rådet att införa ett vapenembargo mot Venezuela och ett förbud mot vapenrelaterat materiel som kan användas för internt förtryck. Den 22 januari 2018 beslutade det enhälligt att införa sanktioner mot sju venezuelanska medborgare som innehar offentliga befattningar, i form av restriktiva åtgärder såsom reseförbud och frysning av tillgångar, som svar på bristande efterlevnad av de demokratiska principerna. Den 25 juni 2018 utvidgades sanktionerna till ytterligare elva venezuelanska tjänstemän.

K.  Varken presidentvalet, valet till den konstituerande nationalförsamlingen eller de myndigheter som inrättats genom dessa olagliga processer har erkänts av EU eller andra demokratiska organ.

L.  Rådets (utrikes frågor) slutsatser från mötet den 15 oktober 2018 innehåller en hänvisning till en politisk lösning på den nuvarande krisen som går ut på att undersöka möjligheten att bilda en kontaktgrupp som ska underlätta en politisk process.

M.  Med hjälp av Vatikanstaten och internationella medlare har man försökt hitta en väg ut ur krisen men två gånger misslyckats med att få till stånd en nationell dialog mellan regeringen och oppositionen, eftersom de venezuelanska myndigheterna inte tagit försöken på allvar utan endast varit inriktade på att försöka vinna tid och få ett internationellt erkännande.

1.  Europaparlamentet framför sina uppriktiga kondoleanser till Fernando Albáns familj och vänner, och fördömer i detta sammanhang de brott som Venezuelas myndigheter gjort sig skyldiga till. Parlamentet efterlyser i detta särskilda fall en omedelbar, oberoende utredning av regeringens agerande, inklusive en internationell obduktion utförd av oberoende kriminaltekniker.

2.  Europaparlamentet påminner om att två tidigare försök att nå en politisk lösning på krisen i Venezuela – genom medling från Vatikanstatens sida och genom en nationell politisk dialog som ägde rum i Dominikanska republiken – uppenbarligen har misslyckats. Parlamentet påminner i detta avseende om att internationella medlingsgrupper och underlättande kontaktgrupper måste förhålla sig neutrala och godtas av båda parter.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU, närmare bestämt rådet och vice ordföranden/den höga representanten, att säkerställa att eventuella ytterligare åtgärder för att nå en politisk lösning innefattar följande krav, som inte är förhandlingsbara: omedelbart frisläppande av alla politiska fångar och ett slut på tortyr och misshandel av och trakasserier mot politiska motståndare och människorättsaktivister, ett nytt, oberoende nationellt valråd, valt av landets nationalförsamling, anordnande av fria och rättvisa val i enlighet med internationella standarder för en trovärdig process där man respekterar den politiska mångfalden, i närvaro av demokratiska internationella observatörer, erkännande av den legitima nationalförsamlingens befogenheter och upplösning av den konstituerande nationalförsamlingen.

4.  Europaparlamentet ställer sig helt och fullt bakom ICC:s utredningar av de grova brott och det omfattande förtryck som regimen i Venezuela gjort sig skyldig till. EU uppmanas eftertryckligen att ansluta sig till ICC-konventionsstaternas initiativ för att utreda brott mot mänskligheten som begåtts av Venezuelas regering på landets territorium, i syfte att ställa de ansvariga till svars.

5.  Europaparlamentet välkomnar EU:s skyndsamma införande av ytterligare riktade och återkalleliga sanktioner, som inte kommer att skada Venezuelas befolkning och som införts till följd av valet den 20 maj 2018, som var olagligt och inte erkänts internationellt. Parlamentet begär att sanktionerna utökas om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i landet förvärras ytterligare.

6.  Europaparlamentet lovordar Colombias regering för dess snabba insatser och dess stöd till alla venezuelaner som kommer till landet. Parlamentet lovordar även Brasilien och andra länder i regionen, framför allt Peru, regionala och internationella organisationer, privata och offentliga organ, katolska kyrkan och vanliga medborgare i hela regionen för deras aktiva hjälp till och solidaritet med venezuelanska flyktingar och migranter. De EU-medlemsstater som ställs inför ett inflöde av venezuelaner uppmanas att ge dessa tillgång till grundläggande tjänster och bevilja dem tillfälligt skydd.

7.  Europaparlamentet upprepar de mycket oroande resultaten av sitt uppdrag i juni 2018 i Venezuela vid dess landgränser till Colombia och Brasilien. Parlamentet uppmanar på nytt Venezuelas myndigheter att utan dröjsmål tillåta humanitärt bistånd att obehindrat komma in i landet för att förhindra att den humanitära krisen och folkhälsokrisen förvärras.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden/den höga representanten att mobilisera ytterligare medel och bistånd och att samordna detta med UNHCR:s (FN:s flyktingkommissariat) och IOM:s (Internationella organisationen för migration) nyligen utsedda gemensamma särskilda representant för venezuelanska flyktingar och migranter i regionen, Eduardo Stein.

9.  Europaparlamentet påminner om att Interpol är en internationell polisorganisation som huvudsakligen ägnar sig åt att bekämpa internationell brottslighet. Interpol uppmanas att inte behandla den venezuelanska regeringens begäranden avseende Borges, Ortega Diaz och Mundaray Rodriguez, eftersom de är fullkomligt grundlösa och uteslutande politiskt baserade.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, Republiken Colombias, Republiken Brasiliens och Republiken Perus regeringar och parlament, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare och Limagruppen.

(1)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUT C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

EUT C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

EUT C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2018)0041.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0199.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2018)0313.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande