Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0355/2018

Внесени текстове :

B8-0355/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0341

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 479kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))


Норика Николай, Петрас Аущревичюс, Урмас Пает, Йозо Радош, Марите Схаке от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))  
B8‑0355/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г. на тема „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, в които призовава за забрана на автономните оръжейни системи, например мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, резолюцията си от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(1), препоръката си до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(2), както и резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно въоръжените безпилотни летателни апарати(3),

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Кристоф Хайнс от 9 април 2013 г. (UN А/HRC/23/47),

–  като взе предвид изложените от ЕС съображения относно автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS) на конференциите на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за някои конвенционални оръжия, проведени в Женева на 13—17 ноември 2017 г. и 9—13 април 2018 г.,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г., в което се призовава за прилагането на подход, при който човекът да може да запази своя контрол над изкуствения интелект, и за забрана на автономните оръжия,

–  като взе предвид Директива 3000.09 на Държавния департамент на САЩ от 21 ноември 2012 г. относно автономността на оръжейните системи,

–  като взе предвид отвореното писмо от юли 2015 г., подписано от над 3 000 изследователи в областта на изкуствения интелект и роботиката, както и отвореното писмо от 21 август 2017 г., подписано от 116 учредители на водещи дружества в областта на роботиката и изкуствения интелект,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че не е известен броят на държавите, публично финансираните производства и частните предприятия, за които има информация, че извършват проучване и разработват оръжейни системи със смъртоносно действие, притежаващи капацитет за автономност, които варират от ракети с избирателно насочване до самообучаващи се машини с когнитивни умения, които решават срещу кого, кога и къде да насочат бойните действия;

Б.  като има предвид, че автономните оръжейни системи със смъртоносно действие имат потенциала да променят из основи концепцията за водене на война, като могат да предизвикат безпрецедентна и неконтролируема надпревара във въоръжаването;

В.  като има предвид, че използването на автономни оръжейни системи със смъртоносно действие повдига основни етични и правни въпроси във връзка с контрола от страна на човека, по-специално по отношение на критични решения, каквито са изборът на цели и предприемането на нападение;

Г.  като има предвид, че използването на автономни оръжейни системи със смъртоносно действие повдига ключови въпроси относно приложимостта на международното право в областта на правата на човека, международното хуманитарно право и европейските разпоредби и ценности във връзка с бъдещи военни действия;

Д.  като има предвид, че според някои експерти добре разработени автоматизирани оръжейни системи, които се използват при ефективен контрол от страна на човека, могат да засилят спазването на принципите на международното хуманитарно право;

Е.  като има предвид, че през август 2017 г. до ООН беше изпратено отворено писмо от 116 учредители на водещи дружества в областта на роботиката и изкуствения интелект, в което правителствата се призовават да „предотвратят надпревара във въоръжаването с такива оръжия“ и „да избегнат дестабилизиращото въздействие на тези технологии“;

Ж.  като има предвид, че най-значителните постижения в областта на изкуствения интелект и автономните машини се извършват от частни предприятия с търговски мотиви; като има предвид, че дори ако бъде постигнато споразумение за забрана на автономните оръжейни системи със смъртоносно действие, технологията за автономни оръжия ще остане както широко разпространена, така и лесно прехвърляема;

З.  като има предвид, че автономността и изкуствения интелект са отделни, но допълващи се технологични измерения;

И.  като има предвид, че всяка отделна автономна оръжейна система би могла да даде грешка при функционирането си поради лошо съставен код или кибератака от страна на вражеска държава или недържавен участник;

1.  подчертава абсолютната необходимост от установяване на обща политика на ЕС за предотвратяване на появата и последващото потенциално разпространение на автономни оръжейни системи със смъртоносно действие;

2.  подчертава своята загриженост във връзка с нарастващата употреба на автономни оръжейни системи от недържавни участници, като например т.нар. „Ислямска държава“, чрез комбиниране на наличното в търговската мрежа оборудване; изразява опасения от безконтролното използване на технологии за изкуствен интелект;

3.  призовава заместник-председателя на Комисията / върховен представител по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Европейския съвет спешно да разработят и приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи, която гарантира контрола на човека по отношение на функциите от решаващо значение при използването на тези системи, като това стане преди заседанието през ноември 2018 г. на високодоговарящите се страни по Конвенцията за някои конвенционални оръжия, както и да заемат единна позиция на съответните форуми и да действат в съответствие с тази позиция; призовава в този контекст ВП/ЗП, държавите членки и Съвета за обмен на най-добри практики и за привличане на експерти, представители на академичните среди и на гражданското общество;

4.  настоятелно призовава ЗП/ВП, държавите членки и Съвета да работят за създаването на нова глава в рамките на Конвенцията на ООН за някои конвенционални оръжия, с цел международна забрана на автономните оръжейни системи, които имат способност да функционират в отклонение от начините, по които хората са програмирали критичната функция за избор и атакуване на цели; подчертава освен това основното значение на предотвратяването на научните изследвания, разработването и производството на автономни оръжейни системи със смъртоносно действие, при които липсва контрол от страна на човека при изпълнението на критични функции, като например за избора и атакуването на цели;

5.  призовава държавите членки да поемат отговорност за изпълнението на своите международни правни и етични задължения при разработването и използването на своите оръжейни технологии;

6.  припомня своята позиция от 13 март 2018 г. относно регламента за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, и по-специално член 6, параграф 4 (допустими действия), и подчертава своята готовност да приеме сходна позиция в контекста на предстоящата програма за научни изследвания в областта на отбраната, програмата за промишлено развитие в областта на отбраната и други имащи отношение елементи на Европейския фонд за отбрана за периода след 2020 г.;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на ООН.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(2)

ОВ C 101, 16.3.2018 г, стр. 166.

(3)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация