Procedure : 2018/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0355/2018

Indgivne tekster :

B8-0355/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0341

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 254kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))  
B8‑0355/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–  der henviser til sine forskellige holdninger, henstillinger og beslutninger med opfordring til et forbud mod autonome våbensystemer, som f.eks. mandatet til at indlede forhandlinger, der blev vedtaget på plenarmødet den 13. marts 2018, med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, beslutningen af 13. december 2017 om den årlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden 2016 og Den Europæiske Unions politik på området(1), henstillingen til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling(2) og beslutningen af 27. februar 2014 om væbnede droner(3),

–  der henviser til rapporten af 9. april 2013 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Christof Heyns, (UN/HRC/23/47),

–  der henviser til EU's redegørelser om autonome våbensystemer (LAWS) til Gruppen af Regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben i Genève, den 13.-17. november 2017 og den 9.-13. april 2018,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvori der opfordres til en menneskestyret tilgang til kunstig intelligens og et forbud mod autonome våben,

–  der henviser til USA's forsvarsministeriums direktiv 3000.09 af 21. november 2012 om autonomi i våbensystemer,

–  der henviser til åbent brev af juli 2015 underskrevet af over 3 000 forskere i kunstig intelligens og robotteknologi og til åbent brev af 21. august 2017 underskrevet af 116 stiftere af førende virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at et ukendt antal lande samt offentligt finansierede og private industrier ifølge rapporter er i færd med at forske i og udvikle dødbringende våbensystemer med autonome funktioner, lige fra missiler, der selv kan udvælge deres mål, til maskiner med indlæringsevner, der kan bestemme hvem, hvornår og hvor de skal angribe;

B.  der henviser til, at dødbringende autonome våbensystemer har potentiale til at ændre krigsførelse ved at udløse et hidtil uset og ukontrolleret våbenkapløb;

C.  der henviser til, at anvendelsen af dødbringende autonome våbensystemer rejser grundlæggende etiske og retlige spørgsmål om menneskelig kontrol, navnlig for så vidt angår kritiske afgørelser, som f.eks. måludvælgelse og kamphandlinger;

D.  der henviser til, at anvendelsen af dødbringende autonome våbensystemer rejser centrale spørgsmål om anvendelsen af den internationale menneskerettighedslovgivning, den humanitære folkeret og europæiske normer og værdier for så vidt angår fremtidige militære aktioner,

E.  der henviser til, at veludformede automatiske våbensystemer, der anvendes under effektiv menneskelig kontrol, ifølge nogle eksperter kan styrke overholdelsen af principperne i den humanitære folkeret;

F.  der henviser til, at 116 stiftere af førende internationale virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens i august 2017 sendte et åbent brev til FN, hvori regeringer opfordredes til at "forhindre et våbenkapløb med denne type våben" og "undgå de destabiliserende konsekvenser af disse teknologier";

G.  der henviser til, at de vigtigste fremskridt inden for kunstig intelligens og autonome maskiner gøres af private virksomheder med kommercielle interesser; der henviser til, at den teknologi, der muliggør autonome våben, både vil have stor gennemslagskraft og være let at overføre, selv hvis der opnås enighed om at forbyde autonome dødbringende våbensystemer;

H.  der henviser til, at autonomi og kunstig intelligens er særskilte og dog indbyrdes supplerende teknologiske dimensioner;

I.  der henviser til, at et hvilket som helst autonomt våbensystem kunne blive ramt af funktionsforstyrrelser på grund af en dårligt skrevet kode eller et cyberangreb fra en fjendtlig stats eller en ikke-statslig aktørs side;

1.  understreger, at det er tvingende nødvendigt at indføre en fælles EU-politik for at forhindre fremkomsten og en efterfølgende potentiel spredning af autonome dødbringende våbensystemer;

2.  understreger sin bekymring over ikke-statslige aktørers voksende anvendelse af autonome våbensystemer, såsom gruppen kendt under navnet "Islamisk Stat", ved kombination af udstyr, der kan fås i handelen; frygter ukontrolleret anvendelse af teknologi med kunstig intelligens;

3.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), medlemsstaterne og Det Europæiske Råd til hurtigt og inden mødet mellem De Høje Kontraherende Parter i konventionen om visse konventionelle våben i november 2018 at udvikle og vedtage en fælles holdning om autonome våbensystemer, der sikrer menneskelig kontrol over de kritiske funktioner under anvendelsen, samt tale med én stemme i relevante fora og handle i overensstemmelse hermed; opfordrer i denne forbindelse NF/HR, medlemsstaterne og Rådet til at udveksle bedste praksis og indhente input fra eksperter, videnskabsfolk og civilsamfundet;

4.  opfordrer indtrængende NF/HR, medlemsstaterne og Rådet til at arbejde på at oprette et nyt kapitel inden for rammerne af FN's konvention om visse konventionelle våben med henblik på et internationalt forbud mod autonome våbensystemer, som er i stand til at afvige fra de måder, hvorpå mennesker har programmeret den kritiske funktion med at udvælge og angribe mål; understreger desuden, at det er af afgørende betydning at forhindre forskning i, udvikling og fremstilling af autonome dødbringende våbensystemer, der ikke er underlagt menneskelig kontrol i kritiske funktioner med udvælgelse og angreb af mål;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at tage ansvar for at opfylde deres nuværende internationale retlige og etiske forpligtelser med hensyn til udvikling og anvendelse af deres våbenteknologi;

6.  minder om sin holdning af 13. marts 2018 om forordning om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP), navnlig stk. 4 i artikel 6 (støtteberettigede foranstaltninger), og understreger sin vilje til at vedtage en tilsvarende holdning i forbindelse med det kommende forsvarsforskningsprogram og andre relevante dele af Den Europæiske Forsvarsfond i perioden efter 2020;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt FN.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101 af 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 110.

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse