Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0355/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0355/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 480kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))  
B8-0355/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του της 3ης Μαΐου 2013 σχετικά με «τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες θέσεις, συστάσεις και ψηφίσματά του για την απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, όπως την εντολή για έναρξη διαπραγματεύσεων που εγκρίθηκε στην ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1), τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(2) και το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Απριλίου 2013 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, Christof Heyns (UN A/HRC/23/47),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα (LAWS) προς την ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση σχετικά με ορισμένα συμβατικά όπλα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, στις 13-17 Νοεμβρίου 2017 και στις 9-13 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, η οποία ζητεί μια προσέγγιση ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο (human-in-command) και την απαγόρευση των αυτόνομων όπλων,

–  έχοντας υπόψη την Οδηγία 3000.09 του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την αυτονομία στα οπλικά συστήματα,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή του Ιουλίου 2015, που υπογράφεται από 3000 και πλέον ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, και αυτήν της 21ης Αυγούστου 2017, που υπογράφεται από 116 ιδρυτές κορυφαίων εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας άγνωστος αριθμός χωρών, βιομηχανιών που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτικών βιομηχανιών ερευνούν και αναπτύσσουν φονικά οπλικά συστήματα με αυτόνομες δυνατότητες, από πυραύλους με δυνατότητες επιλεκτικής στόχευσης έως αυτοπροσαρμοζόμενες μηχανές με γνωσιακές ικανότητες που είναι σε θέση να αποφασίζουν τον στόχο, τον χρόνο και τον τόπο της επίθεσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θεμελιωδώς τις πολεμικές επιχειρήσεις, πυροδοτώντας μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει θεμελιώδη ηθικά και νομικά ερωτήματα που αφορούν τον ανθρώπινο έλεγχο, ιδίως σε σχέση με καίριας σημασίας αποφάσεις όπως η επιλογή και το πλήγμα στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει βασικά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ευρωπαϊκών προτύπων και αξιών όσον αφορά τις μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένους εμπειρογνώμονες, τα καλά σχεδιασμένα αυτοματοποιημένα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται υπό αποτελεσματικό ανθρώπινο έλεγχο μπορούν να ενισχύσουν την τήρηση των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2017, 116 ιδρυτές κορυφαίων διεθνών εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης έστειλαν ανοικτή επιστολή στον ΟΗΕ καλώντας τις κυβερνήσεις να «αποτρέψουν μια κούρσα εξοπλισμών με τέτοια όπλα» και «να αποφύγουν τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες αυτών των τεχνολογιών»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότερες πρόοδοι όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τις αυτόνομες μηχανές πραγματοποιούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις με εμπορικά κίνητρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία για την απαγόρευση των αυτόνομων φονικών οπλικών συστημάτων, η τεχνολογία που καθιστά δυνατά τα αυτόνομα όπλα θα είναι εκτεταμένη και εύκολα μεταβιβάσιμη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτονομία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ξεχωριστές, αλλά συμπληρωματικές, τεχνολογικές διαστάσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε συγκεκριμένο αυτόνομο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει λάθος εξαιτίας ενός κακογραμμένου κώδικα ή μιας κυβερνοεπίθεσης που διαπράττει κάποιο εχθρικό κράτος ή κάποιος εχθρικός μη κρατικός φορέας·

1.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη να καθιερωθεί μια κοινή πολιτική της ΕΕ για την αποτροπή της εμφάνισης και της μετέπειτα δυνητικής διασποράς κάθε αυτόνομου φονικού οπλικού συστήματος·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων από μη κρατικούς φορείς, όπως η λεγόμενη ομάδα του Ισλαμικού Κράτους, μέσω του συνδυασμού εμπορικά διαθέσιμου εξοπλισμού· εκφράζει φόβους για την ανεξέλεγκτη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης·

3.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπονήσουν και να εγκρίνουν κατεπειγόντως και πριν από τη συνεδρίαση των υψηλών συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση σχετικά με ορισμένα συμβατικά όπλα, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2018, κοινή θέση σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα που θα διασφαλίζει τον ανθρώπινο έλεγχο επί των κρίσιμων λειτουργιών κατά την ανάπτυξή τους, να μιλούν με μία φωνή στα διεθνή φόρα και να ενεργούν αναλόγως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεισφορών από ειδήμονες, ακαδημαϊκούς και την κοινωνία των πολιτών·

4.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να εργασθούν για τη θέσπιση ενός νέου κεφαλαίου στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για ορισμένα συμβατικά όπλα, με στόχο μια διεθνή απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων που έχουν την ικανότητα να παρεκκλίνουν από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν προγραμματίσει την κρίσιμη λειτουργία της επιλογής και του πλήγματος στόχων· τονίζει, επιπλέον, ότι έχει θεμελιώδη σημασία να αποτραπούν η έρευνα, η ανάπτυξη και η παραγωγή κάθε αυτόνομου φονικού οπλικού συστήματος που δεν υπόκειται σε ανθρώπινο έλεγχο ως προς τις κρίσιμες λειτουργίες του, όπως είναι η επιλογή και το πλήγμα του στόχου·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπλήρωση των υφιστάμενων διεθνών νομικών και ηθικών τους υποχρεώσεων όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση της οπλικής τους τεχνολογίας·

6.  υπενθυμίζει τη θέση του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, ιδίως δε το άρθρο 6 παράγραφος 4 (επιλέξιμες δράσεις), και υπογραμμίζει την προθυμία του να εγκρίνει παρόμοια θέση στο πλαίσιο του επερχόμενου προγράμματος έρευνας στον τομέα της άμυνας, του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και άλλων σχετικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μετά το 2020·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Έθνη.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.

(2)

ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 166.

(3)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου