Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0355/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0355/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0341

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 251kWORD 46k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP))  
B8‑0355/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa miehittämättömien ilma-alusten ja robottien käytön vaikutuksista ihmisoikeuksiin sodankäynnin aikana ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”,

–  ottaa huomioon eri kantansa, suosituksensa ja päätöslauselmansa, joissa kehotetaan kieltämään autonomiset asejärjestelmät, kuten täysistunnossa 13. maaliskuuta 2018 vahvistetut valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamista koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1), 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta(2) sekä 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä(3),

–  ottaa huomioon laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan Christof Heynsin 9. huhtikuuta 2013 päivätyn raportin (UN A/HRC/23/47),

–  ottaa huomioon EU:n julkilausuman tappavista autonomisista asejärjestelmistä eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten hallitustenväliselle asiantuntijaryhmälle Genevessä 13.–17. marraskuuta 2017 ja 9.–13. huhtikuuta 2018,

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, jossa kehotettiin tarkastelemaan tekoälyä ”ihminen komentaa” -näkökulmasta ja kieltämään autonomiset aseet,

–  ottaa huomioon asejärjestelmien autonomisuutta koskevan 21. marraskuuta 2012 annetun Yhdysvaltojen puolustusministeriön ohjeen 3000.09,

–  ottaa huomioon yli 3 000:n tekoälyä ja robotiikkaa tutkivan tutkijan heinäkuussa 2015 allekirjoittaman avoimen kirjeen sekä 116 johtavan robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen perustajan 21. elokuuta 2017 allekirjoittaman avoimen kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tiettävästi on jonkin verran maita, julkisrahoitteisia toimijoita ja yksityisiä toimijoita, jotka tutkivat ja kehittävät autonomisin valmiuksin varustettuja tappavia asejärjestelmiä, jotka vaihtelevat aina ohjuksista, jotka pystyvät valikoimaan kohteensa, koneoppimiseen perustuviin, kognitiivisia taitoja omaaviin koneisiin, jotka pystyvät päättämään ketä vastaan, milloin ja missä taistellaan;

B.  ottaa huomioon, että tappavat autonomiset asejärjestelmät voivat muuttaa sodankäyntiä perustavanlaatuisesti käynnistämällä ennennäkemättömän ja hallitsemattoman kilpavarustelun;

C.  toteaa, että tappavien autonomisten asejärjestelmien käyttö herättää perustavanlaatuisia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, jotka koskevat ihmisen suorittamaa valvontaa erityisesti kriittisten päätösten osalta, kuten kohteen valinta ja kohteeseen iskeminen;

D.  toteaa tappavien autonomisten asejärjestelmien käytön nostavan esiin keskeisiä kysymyksiä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja unionin normien ja arvojen sovellettavuudesta tuleviin sotilastoimiin;

E.  ottaa huomioon, että joidenkin asiantuntijoiden mukaan hyvin suunnitellut automatisoidut asejärjestelmät, joita käytetään ihmisen tarkassa valvonnassa, voivat edistää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden noudattamista;

F.  ottaa huomioon, että 116 johtavan kansainvälisen robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen perustajat lähettivät elokuussa 2017 YK:lle avoimen kirjeen, jossa kehotettiin hallituksia estämään näitä aseita koskeva kilpavarustelu sekä välttämään tällaisen teknologian aiheuttamia vakautta horjuttavia vaikutuksia;

G.  toteaa, että merkittävimmin tekoälyä ja autonomisia koneita koskevissa asioissa edetään tällä hetkellä yksityisissä yrityksissä, joilla on kaupalliset motiivit; toteaa, että vaikka tappavien autonomisten asejärjestelmien kieltämisestä päästäisiin sopimukseen, autonomiset aseet mahdollistava teknologia tulee ulottumaan laajalle ja olemaan helposti siirrettävissä;

H.  ottaa huomioon, että autonomisuus ja tekoäly ovat erillisiä mutta toisiaan täydentäviä teknologisia ulottuvuuksia;

I.  toteaa, että mikä tahansa autonominen asejärjestelmä saattaa toimia virheellisesti huonosti kirjoitetun koodin vuoksi taikka vihollisvaltion tai muun kuin valtiollisen toimijan tekemän kyberhyökkäyksen vuoksi;

1.  korostaa, että on välttämätöntä luoda yhteinen EU:n toimintapolitiikka, jonka tarkoituksena on estää tappavien autonomisten asejärjestelmien kehittyminen ja mahdollinen myöhempi leviäminen;

2.  korostaa olevansa huolestunut siitä, että muut kuin valtiolliset toimijat, kuten islamilaiseksi valtioksi kutsuttu ryhmä, käyttävät yhä enemmän autonomisia asejärjestelmiä yhdistelemällä kaupallisesti saatavilla olevaa kalustoa; pelkää tekoälyteknologian hallitsematonta käyttöä;

3.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa määrittämään ja hyväksymään kiireellisesti ennen marraskuussa 2018 pidettävää eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen korkeiden sopimuspuolten kokousta sellaisen yhteisen kannan autonomisiin asejärjestelmiin, jossa varmistetaan ihmisen suorittama kriittisten toimintojen valvonta käytön aikana, sekä puhumaan asiaankuuluvilla foorumeilla yhdellä äänellä ja toimimaan sen mukaisesti; kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja keräämään näkemyksiä asiantuntijoilta, tutkijoilta ja kansalaisyhteiskunnalta;

4.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa pyrkimään siihen, että eräitä tavanomaisia aseita koskevan YK:n yleissopimuksen yhteyteen sisällytettäisiin uusi luku, jonka tarkoituksena on asettaa kansainvälinen kielto sellaisille autonomisille asejärjestelmille, jotka pystyvät poikkeamaan siitä, miten ihmiset ovat ohjelmoineet kohteiden valintaa ja niihin hyökkäämistä koskevan kriittisen toiminnon; korostaa lisäksi, että on äärimmäisen tärkeää estää tutkimasta, kehittämästä ja tuottamasta sellaisia tappavia autonomisia asejärjestelmiä, joissa kriittiset toiminnot, kuten kohteen valinta ja siihen iskeminen, eivät ole ihmisen valvonnassa;

5.  kehottaa jäsenvaltioita tuntemaan vastuunsa siitä, että ne täyttävät nykyiset kansainväliset oikeudelliset ja eettiset velvoitteensa kehittäessään ja käyttäessään aseteknologiaansa;

6.  palauttaa mieliin 13. maaliskuuta 2018 vahvistamansa kannan Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa koskevasta asetuksesta, erityisesti 6 artiklan (tukikelpoiset toimet) 4 kohdasta, ja korostaa olevansa valmis hyväksymään samanlaisen kannan tulevan puolustusalan tutkimusohjelman, puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman ja vuoden 2020 jälkeiseen Euroopan puolustusrahastoon liittyvien muiden asiaa koskevien seikkojen yhteydessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneille kansakunnille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUVL C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 110.

Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus