Menetlus : 2018/2752(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0359/2018

Esitatud tekstid :

B8-0359/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 251kWORD 50k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))  
B8-0359/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uurimust pealkirjaga „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele“,

–  võttes arvesse oma erinevaid seisukohti, soovitusi ja resolutsioone, näiteks 13. märtsi 2018. aasta täiskogul vastu võetud volitusi alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas(1), 7. juuli 2016. aasta soovitust nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta(2) ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kohta(3),

–  võttes arvesse ELi poolt autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta tehtud avaldusi teatavate tavarelvade konventsiooni osaliste riikide valitsusekspertide töörühma kohtumistel Genfis 13.–17. novembril 2017, 9.–13. aprillil 2018 ja 27.–31. augustil 2018,

–  võttes arvesse autonoomseid surmavaid relvasüsteeme käsitleva valitsusekspertide töörühma 2017. aasta kohtumise järeldusi,

–  võttes arvesse eri riikide, sealhulgas ELi liikmesriikide panust enne valitsusekspertide töörühma 2017. ja 2018. aasta kohtumisi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et puudub „autonoomsete surmavate relvasüsteemide“ kokkulepitud määratlus ning et igal juhul ei loeta automatiseeritud ja kaugjuhitavaid süsteeme üldiselt autonoomseteks surmavateks relvasüsteemideks;

B.  arvestades, et autonoomseid surmavaid relvasüsteeme on aastaid edukalt rakendatud kaitsemeetmena, kaitstes nii tsiviilisikute kui ka sõjaväelaste elu;

C.  arvestades, et kinnitamata teadete kohaselt kasutavad Vene väed autonoomseid surmavaid relvasüsteeme katseliselt Ida-Ukraina konfliktis;

D.  arvestades, et tehnoloogia edasine areng, eriti tehisintellekti valdkonnas, võib viia täielikult autonoomsete relvasüsteemide väljaarendamiseni, mis suudavad tegutseda ilma inimjärelevalve või -osaluseta;

E.  arvestades, et inimese kaasatus ja järelevalve on keskse tähtsusega mis tahes otsustamisprotsessis, mis hõlmab surmava jõu kasutamist inimeste vastu;

F.  arvestades, et rahvusvaheline õigus, sealhulgas rahvusvaheline humanitaarõigus ja inimõigustealane õigus, kehtib täielikult kõigi relvasüsteemide ja nende käitajate suhtes, ning et rahvusvahelise õiguse järgimine on põhinõue, mida riigid peavad täitma, eriti kui tegu on tsiviilelanikkonna kaitsmisega;

G.  arvestades, et autonoomseid surmavaid relvasüsteeme arutatakse ja analüüsitakse autonoomsete surmavate relvasüsteemide Genfi valitsusekspertide töörühmas;

1.  rõhutab vajadust hoolikalt jälgida uusi arenguid autonoomsete surmavate relvasüsteemide vallas ja taotleda võimalikult laiaulatuslikumat rahvusvahelist lepingut nende kasutamise piiramiseks;

2.  tuletab meelde, et paljusid automatiseeritud relvasüsteeme on edukalt kasutatud kaitsemeetmena, mis on aidanud päästa sõjaväelaste ja tsiviilisikute elusid nii relvastatud konfliktide kui ka terrorirünnakute ajal;

3.  hoiatab, et keelustav lähenemine autonoomsete surmavate relvasüsteemide suhtes võib tähendada seda, et väheneb tehnoloogiline suutlikkus ja võime kaitsta end selliste relvade eest, kui need satuvad vaenulikesse kätesse;

4.  rõhutab, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide edasist arengut arvestades tuleks lisada sätted tegeliku inimkontrolli kohta ja regulaarsed läbivaatamised seoses tulevaste ja võimalike tehnoloogiliste arengutega;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning NATO peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0494.

(2)

ELT C 101, 16.3.2018, lk 166.

(3)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusalane teave