Procedūra : 2018/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0359/2018

Pateikti tekstai :

B8-0359/2018

Debatai :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 50k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))  
B8‑0359/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo pozicijas, rekomendacijas ir rezoliucijas, kaip antai įgaliojimai pradėti derybas, patvirtinti 2018 m. kovo 13 d. plenariniame posėdyje, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos gynybos pramonės plėtros programa, savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(1), savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(2) ir savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 – 17 d., 2018 m. balandžio 27 – 13 d. ir 2018 m. rugpjūčio 27–31 d., Ženevoje padarytą ES pareiškimą dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų (LAWS), skirtą tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos šalių vyriausybių ekspertų grupei,

–  atsižvelgdamas į Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų šalių Vyriausybių ekspertų grupės mirtinų autonominių ginklų sistemos klausimais 2017 m. susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į įvairių valstybių, įskaitant ES valstybes nares, indėlį iki 2017 m. ir 2018 m. į vyriausybių ekspertų grupės posėdžių veiklą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nėra sutarta dėl sąvokos „mirtinų autonominių ginklų sistemos“ apibrėžties, ir kadangi kuriuo atveju sistemos, pavyzdžiui, automatinės, nuotolinio valdymo arba per atstumą paleidžiamos sistemos, paprastai nelaikomos mirtinų autonominių ginklų sistemomis;

B.  kadangi automatinių ginklų sistemos buvo sėkmingai naudojamos jau daugelį metų atliekant gynybinį vaidmenį, saugant tiek civilių, tiek karinio personalo gyvybes;

C.  kadangi yra nepatvirtintų duomenų apie tai, kad Rusijos pajėgos eksperimentavo naudodamos mirtinų automatinių ginklų sistemas konflikto Rytų Ukrainoje metu;

D.  kadangi technologinė pažanga ateityje, ypač dirbtinio intelekto srityje, gali padėti sukurti visiškai autonomines ginklų sistemas, galinčias veikti be žmogaus kontrolės ar įsikišimo;

E.  kadangi žmogaus dalyvavimas ir priežiūra iš principo yra būtini bet kuriam sprendimų priėmimo procesui, susijusiam su mirtį nešančios jėgos panaudojimu prieš žmones;

F.  kadangi tarptautinė teisė, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisių teisę, yra visiškai taikoma visoms ginklų sistemoms ir jų operatoriams, ir kadangi tarptautinės teisės laikymasis yra vienas pagrindinių reikalavimų, kurių turi laikytis valstybės, ypač kai tai susiję su civilių gyventojų apsauga;

G.  kadangi Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų šalių Vyriausybių ekspertų grupės Ženevoje svarstymo ir analizės objektas yra mirtinų autonominių ginklų sistemos;

1.  pabrėžia būtinybę atidžiai stebėti naujus pokyčius mirtinų autonominių ginklų sistemų srityje ir siekti kuo platesnio masto tarptautinio susitarimo, kuriuo būtų ribojamas jų naudojimas;

2.  primena, kad daugelis automatizuotų ginklų sistemų buvo sėkmingai naudojamos atliekant gynybinį vaidmenį, padėjo išgelbėti kerinio personalo ir civilių gyventojų gyvybes tiek ginkluotų konfliktų, tiek teroristinių išpuolių metu;

3.  įspėja, kad dėl draudžiamojo požiūrio į mirtinų autonominių ginklų sistemas gali būti prarastas technologinis pranašumas ir sugebėjimas apsisaugoti nuo tokių ginklų, atsidūrusių priešų rankose;

4.  pabrėžia, kad reikia įtraukti nuostatas dėl reikšmingos žmogaus kontrolės, atsižvelgiant į būsimą mirtinų autonominių ginklų sistemų raidą, ir vykdyti reguliarias peržiūras, siekiant atsižvelgti į būsimus ir galimus technologinius pokyčius;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir NATO generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0494.

(2)

OL C 101, 2018 3 16, p. 166.

(3)

OL C 285, 2017 8 29, p. 110.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinis pranešimas