Postup : 2018/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0359/2018

Predkladané texty :

B8-0359/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 50k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))  
B8‑0359/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare (Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky pre ľudské práva),

–  so zreteľom na svoje pozície, odporúčania a uznesenia, napríklad na mandát na začatie rokovaní, ktorý bol prijatý na plenárnej schôdzi 13. marca 2018 s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu, uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1), odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(2) a uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o smrtiacich autonómnych zbraňových systémoch (LAWS) prednesené pred skupinou vládnych expertov strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v Ženeve počas jej schôdzí 13. – 17. novembra 2017, 9. – 13. apríla 2018 a 27. – 31. augusta 2018,

–  so zreteľom na závery zo stretnutia skupiny vládnych expertov v roku 2017 o smrtiacich autonómnych zbraňových systémoch,

–  so zreteľom na príspevky rôznych štátov vrátane členských štátov EÚ pred stretnutiami skupiny vládnych expertov v rokoch 2017 a 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže neexistuje dohodnuté vymedzenie pojmu „smrtiace autonómne zbraňové systémy“ a v každom prípade systémy, ako sú automatizované či diaľkovo ovládané systémy, sa vo všeobecnosti nepovažujú za smrtiace autonómne zbraňové systémy;

B.  keďže automatizované zbraňové systémy za už roky úspešne používajú na obranné účely a chránia životy civilného obyvateľstva, ako aj vojenského personálu;

C.  keďže existujú nepotvrdené správy o skúšobnom používaní smrtiacich autonómnych zbraňových systémov ruskými silami v konflikte na východnej Ukrajine;

D.  keďže technologický pokrok v budúcnosti, najmä v oblasti umelej inteligencie, môže viesť k vývoju plne autonómnych zbraňových systémov, ktoré budú môcť fungovať bez kontroly alebo zásahu človeka;

E.  keďže v zásade je ľudský zásah a dohľad nevyhnutný pre každý rozhodovací proces, ktorý zahŕňa použitie smrtiacej sily proti ľuďom;

F.  keďže medzinárodné právo vrátane medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv sa plne uplatňuje na všetky zbraňové systémy a ich operátorov a keďže dodržiavanie medzinárodného práva je kľúčovou požiadavkou, ktorú musia štáty splniť, najmä pokiaľ ide o ochranu civilného obyvateľstva;

G.  keďže smrtiace autonómne zbraňové systémy sú predmetom úvah a analýz v rámci ženevskej skupiny vládnych expertov pre smrtiace autonómne zbraňové systémy;

1.  zdôrazňuje, že je potrebné dôsledne monitorovať najnovší vývoj v oblasti smrtiacich autonómnych zbraňových systémov a usilovať sa o čo najširšiu medzinárodnú dohodu obmedzujúcu ich používanie;

2.  pripomína, že mnohé automatizované zbraňové systémy sa úspešne používajú na obranné účely a zachraňujú životy vojakov a civilistov počas ozbrojených konfliktov a teroristických útokov;

3.  upozorňuje, že zákaz smrtiacich autonómnych zbraňových systémov môže viesť k strate technologickej spôsobilosti a schopnosti obrany pred takýmito zbraňami v nepriateľských rukách;

4.  zdôrazňuje, že so zreteľom na budúci vývoj smrtiacich autonómnych zbraňových systémov je potrebné zahrnúť ustanovenia týkajúce sa rozumnej ľudskej kontroly a pravidelné preskúmania s cieľom zohľadniť budúci a potenciálny technologický vývoj;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi NATO.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.

Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne oznámenie