Menetlus : 2018/2752(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0360/2018

Esitatud tekstid :

B8-0360/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0341

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 170kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))  
B8‑0360/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uurimust pealkirjaga „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele“,

–  võttes arvesse oma paljusid seisukohti, soovitusi ja resolutsioone, milles nõutakse autonoomsete relvasüsteemide keelustamist, näiteks 13. märtsi 2018. aasta täiskogul vastu võetud volitusi alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas(1), 7. juuli 2016. aasta soovitust nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta(2) ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust(4), milles nõutakse inimkontrollil põhinevat lähenemisviisi tehisintellektile ja autonoomsete relvade keelustamist,

–  võttes arvesse Püha Tooli üleskutset autonoomsete relvade keelustamiseks(5),

–  võttes arvesse Rahvusvaheline Punase Risti Komitee asjakohaseid avaldusi(6),(7) ning kodanikuühiskonna algatusi, nagu kampaania „Stop Killer Robots“(8), milles osaleb 70 organisatsiooni 30 riigis, teiste seas Human Rights Watch, Article36 ja Amnesty International,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et tehisintellekti areng mõjutab kaitset ja loob uusi teadusuuringute valdkondi, mille tulemusel võidakse luua täielikult automatiseeritud kaitsesüsteemid, sealhulgas surmavad kaitsesüsteemid;

B.  arvestades, et kõnealused uued relvasüsteemid tekitavad arvukalt moraalseid ja eetilisi küsimusi ning mõjutavad tööstust, teadus- ja arendustegevust ning sõjandust; arvestades, et need tehnoloogilised süsteemid võivad sihtida ja rünnata mis tahes objekti ilma inimjärelevalveta, st täiesti sõltumatult;

C.  arvestades, et selliste süsteemide väljatöötamine avab uue kaitsesektori teadus- ja arendustegevuse valdkonna, mille tulemuseks on relvasüsteemide (nagu tankid, õhusõidukid, droonid ja merelaevad) järkjärguline automatiseerimine, mis mõjutab kõiki kaasaegse sõjapidamise valdkondi;

D.  arvestades, et täielikult automatiseeritud kaitsesüsteem kujutab endast tõsist probleemi seoses vastutusega inimkontrolli võimaliku puudumise tõttu;

E.  arvestades, et kõnealuste süsteemide arendamine toob kaasa sõda ja inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste eeskirjade nõrgenemise või ümberhindamise;

F.  arvestades, et mitmed kodanikuühiskonna osalejad (ELi liikmesriikides ja mujal) juba võitlevad „tapjarobotite“ arendamise vastu; arvestades, et seda muret jagavad ka selles valdkonnas tegutsevad teadlased;

G.  arvestades, et edasised arengud kübervaldkonnas võivad samuti õõnestada tehisintellektil põhinevate relvasüsteemide turvalisust ja ohutust;

1.  tuletab meelde vajadust avada kiiresti laiaulatuslik arutelu autonoomsete surmavate relvasüsteemide leviku üle ja rõhutab, et mis tahes viivitused selles küsimuses võivad suurendada nende mõju rahvusvahelisele julgeolekule;

2.  kutsub komisjoni asepresidenti ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu üles kiiresti välja töötama ja vastu võtma ühist seisukohta autonoomsete relvasüsteemide kohta, tagades samal ajal, et eetilisi ja moraalseid aspekte võetakse nõuetekohaselt arvesse; tuletab meelde selliste relvasüsteemide arendamise ohtu, mis on täielikult sõltumatud igasugusest inimkontrollist, eriti sihtmärkide ründamiseks;

3.  nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, liikmesriigid ja nõukogu arendaksid koostöös välispartnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega välja rahvusvahelise keelu selliste relvasüsteemide suhtes, millel puudub sihtmärkide valimisel ja ründamisel inimkontroll, nagu parlament on korduvalt nõudnud; rõhutab, kui oluline on jälgida ja rangelt reguleerida selliste relvasüsteemide uuringuid, arendamist ja tootmist, millel puudub inimkontroll, eelkõige seoses kriitiliste funktsioonidega, nagu sihtmärgi valik ja ründamine;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0494.

(2)

ELT C 101, 16.3.2018, lk 166.

(3)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusalane teave