Procedūra : 2018/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0360/2018

Pateikti tekstai :

B8-0360/2018

Debatai :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0341

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 408kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))  
B8-0360/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo pozicijas, rekomendacijas ir rezoliucijas, kuriose raginama uždrausti autonominių ginklų sistemas, kaip antai įgaliojimai pradėti derybas, patvirtinti 2018 m. kovo 13 d. plenariniame posėdyje, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos gynybos pramonės plėtros programa, savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(1), savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(2) ir savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4), kurioje dirbtinio intelekto srityje raginama laikytis požiūrio „valdo žmogus“ ir uždrausti autonominius ginklus,

–  atžvelgdamas į Šventojo Sosto raginimą uždrausti autonominius ginklus(5),

–  atsižvelgdamas į atitinkamus Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto pareiškimus(6)(7) ir pilietinės visuomenės iniciatyvas, pavyzdžiui, kampaniją „Sustabdykime robotus žudikus“(8), kuriai atstovauja 70 organizacijų iš 30 šalių, įskaitant organizacijas „Human Rights Watch“, „Article 36“ ir „Amnesty International“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pokyčiai dirbtinio intelekto srityje turi įtakos gynybai ir atveria naujas mokslinių tyrimų sritis, o tai gali padėti sukurti visiškai automatizuotas gynybos sistemas, įskaitant tas, kurios turi mirtį nešančių funkcijų;

B.  kadangi šios naujos ginklų sistemos sukels daug įvairių moralinio ir etinio pobūdžio klausimų, taip pat darys poveikį pramonei, MTTP ir karybai; kadangi šios technologinės sistemos galės nusitaikyti į bet kokį objektą ir jį atakuoti be jokios žmogaus priežiūros, t. y. visiškai savarankiškai;

C.  kadangi tokių sistemų plėtra atvers naują MTTP sritį gynybos sektoriuje, palaipsniui pereinant prie tokių ginklų sistemų, kaip antai, tankai, orlaiviai, bepiločiai orlaiviai ir jūrų laivai, automatizavimo, ir turės įtakos kiekvienai šiuolaikinės karybos sričiai;

D.  kadangi dėl visiškai automatizuotų gynybos sistemų kyla rimta atskaitomybės už jų veiksmus problema, atsižvelgiant į tai, kad jos gali būti žmogaus nekontroliuojamos;

E.  kadangi dėl šių sistemų kūrimo silpnės arba bus iš naujo peržiūrimos tarptautinės taisyklės, susijusios su karu ir žmogaus teisėmis;

F.  kadangi įvairūs pilietinės visuomenės veikėjai (ES valstybėse narėse ir už jų ribų) jau pradėjo kovą su „robotų žudikų“ kūrimu; kadangi dėl šių klausimų taip pat nuogąstauja šioje srityje aktyviai dirbantys mokslininkai ir tyrėjai;

G.  kadangi tolesni pokyčiai kibernetinėje erdvėje taip pat galėtų susilpninti dirbtinio intelekto pagrindu veikiančių ginklų sistemų saugumą ir saugą;

1.  primena, kad būtina kuo skubiau pradėti išsamias diskusijas dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų platinimo, ir pabrėžia, kad bet koks delsimas šiuo atžvilgiu gali padidinti jų poveikį tarptautiniam saugumui;

2.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą skubiai parengti ir priimti bendrą poziciją dėl autonominių ginklų sistemų, taip pat užtikrinant, kad būtų tinkamai atsižvelgta į etinius ir moralinius aspektus; primena riziką, susijusią su ginklų sistemomis, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo bet kokio pobūdžio žmogaus kontrolės, ypač su jų funkcijomis, susijusiomis su taikinių atkavimu;

3.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą, koordinuojant veiksmus su užsienio partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis, parengti tarptautinį draudimą, skirtą uždrausti ginklų sistemas, kurioms trūksta reikšmingos žmogaus kontrolės esminei tikslinei atrankai ir paleidimui, kaip to ne kartą reikalavo Parlamentas; pabrėžia, kad taip pat labai svarbu stebėti ir griežtai reglamentuoti žmogaus kontrolės nenumatančių ginklų sistemų mokslinius tyrimus, plėtrą ir gamybą, ypač kai tai susiję su tokiomis svarbiomis funkcijomis kaip tikslinė atranka ir paleidimas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių ir Jungtinių Tautų vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0494.

(2)

OL C 101, 2018 3 16, p. 166.

(3)

OL C 285, 2017 8 29, p. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/lt/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinis pranešimas