Postup : 2018/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0361/2018

Předložené texty :

B8-0361/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH USNESENÍ
PDF 279kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))  
B8-0361/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svou studii s názvem „Dopad používání bezpilotních letounů a bezobslužných robotů ve válečných konfliktech na lidská práva“ ze dne 3. května 2013,

–  s ohledem na své různé postoje, doporučení a usnesení vyzývající k zákazu autonomních zbraňových systémů, jako je mandát pro zahájení jednání schválený na plenárním zasedání dne 13. března 2018 za účelem přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu, a s ohledem na usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti(1), doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(2) a na usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi(3),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mimosoudních, sumárních a svévolných poprav Christofa Heynse ze dne 9. dubna 2013 (UN A/HRC/23/4),

–  s ohledem na stanoviska EU k smrtícím autonomním zbraňovým systémům pronesená ke skupině vládních odborníků smluvních stran Úmluvy o některých konvenčních zbraních při jejích zasedáních v Ženevě ve dnech 13.–17. listopadu 2017(4), 9.–13. dubna 2018(5) a 27.–31. srpna 2018(6),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017(7), které vyzývá k zaujetí takového přístupu, na jehož základě bude mít kontrolu nad umělou inteligencí člověk, a k zákazu autonomních zbraní,

–  s ohledem na příspěvky(8), které různé státy, včetně členských států EU, učinily před konáním zasedání skupiny vládních odborníků v roce 2017 a 2018,

–  s ohledem na otevřený dopis z července 2015(9), který podepsaly více než 3 000 vědeckých pracovníků činných v oblasti výzkumu umělé inteligence a robotiky, a na dopis ze dne 21. srpna 2017(10), který podepsalo 116 zakladatelů předních společností v oboru robotiky a umělé inteligence,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního výboru Červeného kříže(11) a iniciativy občanské společnosti, jako je kampaň „Zastavte roboty zabijáky“(12), která zastupuje 70 organizací ze 30 zemí, včetně organizací Human Rights Watch, Article 36 a Amnesty International,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že některé země a průmyslová odvětví údajně vyvíjejí zbraňové systémy s různými autonomními funkcemi;

B.  vzhledem k tomu, že smrtící autonomní zbraňové systémy mohou potenciálně od základu změnit podobu vedení války, dramaticky zrychlit nepřátelské vojenské střety, výrazně zvýšit jejich počet a spustit bezprecedentní závody ve zbrojení;

C.  vzhledem k tomu, že použití smrtících autonomních zbraňových systémů přináší významné etické a právní otázky týkající se lidské kontroly nad těmito systémy, zejména v souvislosti s rozhodujícími funkcemi, jako je výběr cíle a útok na něj;

D.  vzhledem k tomu, že použití těchto zbraňových systémů rovněž vybízí k otázkám týkajícím se uplatnitelnosti mezinárodních norem v oblasti lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a evropských norem a hodnot ve vztahu k budoucím vojenským operacím;

E.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2017 zaslalo 116 zakladatelů předních společností v oboru robotiky a umělé inteligence otevřený dopis smluvním stranám Úmluvy OSN o některých konvenčních zbraních, v němž vyzývá vlády těchto zemí, „aby zabránily závodům ve vyzbrojování těmito zbraňovými systémy“ a „předešly destabilizačním účinkům těchto technologií“; vzhledem k tomu, že se v tomto dopise rovněž uvádí, že „smrtící zbraňové systémy hrozí spustit třetí revoluci ve válečnictví“, jež umožní „vést ozbrojené střety ve větším měřítku než kdy předtím a v časovém rámci, jehož rychlost nebudou lidské bytosti schopny pojmout“;

1.  zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí zabránit šíření smrtících autonomních zbraňových systémů; zdůrazňuje, že společné opatření na unijní úrovni může posílit roli EU coby zajišťovatele bezpečnosti tím, že zabezpečí její vliv na klíčové vojenské a bezpečnostní výzvy;

2.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby urychleně vypracovaly a přijaly společný postoj k autonomním zbraňovým systémům, na jehož základě bude zajištěna lidská kontrola nad rozhodujícími funkcemi; vyjadřuje politování nad tím, že skupina vládních odborníků smluvních stran Úmluvy o některých konvenčních zbraních nedospěla na svém zasedání, které proběhlo v Ženevě ve dnech 27.–31 srpna 2018, k jednoznačnému stanovisku ohledně úplného zákazu autonomních zbraňových systémů;

3.  hluboce lituje toho, že určité členské státy, jako je Francie a Německo, nepodporují striktní a úplný zákaz autonomních zbraňových systémů ani nevyvíjejí úsilí o jeho dosažení;

4.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby usilovala o mezinárodní zákaz zbraňových systémů, u nichž chybí rozumná lidská kontrola rozhodující funkce výběru cíle a útoku na něj, což Parlament při mnoha příležitostech žádal; zdůrazňuje, že je také zásadně důležité zabránit výzkumu, vývoji a výrobě zbraňových systémů, které nejsou kontrolovány člověkem, a to zejména v souvislosti se rozhodujícími funkcemi, jako je výběr cíle a útok na něj;

5.  připomíná svůj postoj ze dne 13. března 2018 k nařízení, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu, zejména k článku 6 tohoto nařízení (Způsobilá opatření), a zdůrazňuje svou ochotu přijmout obdobný postoj v souvislosti s připravovaným programem pro výzkum v oblasti obrany, programem rozvoje obranného průmyslu a dalšími významnými prvky Evropského obranného fondu pro období po roce 2020;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění