Menetlus : 2018/2752(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0361/2018

Esitatud tekstid :

B8-0361/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0341

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 175kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))  
B8‑0361/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uuringut pealkirjaga „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele“,

–  võttes arvesse oma paljusid seisukohti, soovitusi ja resolutsioone, milles nõutakse autonoomsete relvasüsteemide keelustamist, näiteks 13. märtsi 2018. aasta täiskogul vastu võetud volitusi alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas(1), 7. juuli 2016. aasta soovitust nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta(2) ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kohta(3),

–  võttes arvesse 9. aprillil 2013 avaldatud aruannet (UN A/HRC/23/4), mille autoriks on Christof Heyns, ÜRO eriraportöör kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja meelevaldsete hukkamiste küsimustes,

–  võttes arvesse ELi poolt autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta tehtud avaldusi teatavate tavarelvade konventsiooni osaliste riikide valitsusekspertide töörühma kohtumistel Genfis 13.–17. novembril 2017(4), 9.–13. aprillil 2018(5) ja 27.–31. augustil 2018(6),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust(7), milles nõutakse inimkontrollil põhinevat lähenemisviisi tehisintellektile ja autonoomsete relvade keelustamist,

–  võttes arvesse eri riikide, sealhulgas ELi liikmesriikide panust(8) enne valitsusekspertide töörühma 2017. ja 2018. aasta kohtumisi,

–  võttes arvesse 2015. aasta juuli avalikku kirja(9), millele on alla kirjutanud rohkem kui 3000 teadlast tehisintellekti ja robootika valdkonnast, ning 21. augusti 2017. aasta kirja(10), millele on alla kirjutanud 116 juhtivate robootika- ja tehisintellektiettevõtete asutajat,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Punase Risti Komitee avaldusi(11) ja kodanikuühiskonna algatusi, nagu kampaania „Stop Killer Robots“(12), milles osaleb 70 organisatsiooni 30 riigist, teiste seas Human Rights Watch, Article 36 ja Amnesty International,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et mõned riigid ja tööstusharud töötavad väidetavalt välja mitmesuguste autonoomsete funktsioonidega relvasüsteeme;

B.  arvestades, et autonoomsed surmavad relvasüsteemid võivad põhjalikult muuta sõjapidamise iseloomu, suurendada järsult sõjalise vaenutegevuse kiirust ja sagedust ning vallandada enneolematu võidurelvastumise;

C.  arvestades, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide kasutamine tõstatab põhimõttelisi eetilisi ja juriidilisi küsimusi inimkontrolli kohta, eriti seoses kriitiliste funktsioonidega nagu sihtmärkide valimine ja ründamine;

D.  arvestades, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide kasutamine tõstatab olulisi küsimusi rahvusvahelise inimõigustealase õiguse, rahvusvahelise humanitaarõiguse ning ELi normide ja väärtuste kohaldatavuse kohta seoses tulevase sõjategevusega;

E.  arvestades, et 2017. aasta augustis saatis 116 juhtivate robootika- ja tehisintellektiettevõtete asutajat ÜRO teatavate tavarelvade konventsiooni osalistele avaliku kirja, milles paluti valitsustel takistada nende relvade alal võidurelvastumist ja hoida ära nende tehnoloogialahenduste destabiliseeriv mõju; arvestades, et kirjas juhiti ühtlasi tähelepanu ohule, et autonoomsed surmavad relvasüsteemid võivad kujuneda sõjapidamise kolmandaks revolutsiooniks, mis võimaldab pidada relvakonflikte suuremas ulatuses kui kunagi varem ja kiiremini, kui inimesed suudavad hoomata;

1.  rõhutab vajadust võtta viivitamatult meetmeid, et takistada autonoomsete surmavate relvasüsteemide levikut; rõhutab, et ühised meetmed ELi tasandil võivad kindlustada ELi positsiooni julgeoleku tagajana, tugevdades ELi mõju olulise sõjalise ja julgeoleku alase probleemi lahendamisel;

2.  kutsub komisjoni asepresidenti ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu üles kiiresti välja töötama ja vastu võtma ühist seisukohta autonoomsete relvasüsteemide kohta, mis tagab nende relvade kasutamisel inimkontrolli kriitiliste funktsioonide üle; peab kahetsusväärseks, et teatavate tavarelvade konventsiooni osaliste riikide valitsusekspertide töörühma 27.–31. augustil 2018 toimunud autonoomsete surmavate relvasüsteemide teemaline kohtumine Genfis ei lõppenud selge avaldusega autonoomsete relvade täieliku keelustamise kohta;

3.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et mõned liikmesriigid, nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, ei toeta autonoomsete relvade ranget ja täielikku keelustamist ja ei tegutse selles suunas;

4.  nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, liikmesriigid ja nõukogu töötaksid selle nimel, et kehtestada, nagu parlament on korduvalt nõudnud, rahvusvaheline keeld relvasüsteemidele, millel puudub tegelik inimkontroll selliste kriitiliste funktsioonide puhul nagu sihtmärkide valimine ja ründamine; rõhutab, kui oluline on ühtlasi takistada selliste relvasüsteemide uuringuid, arendamist ja tootmist, millel puudub inimkontroll, eelkõige seoses kriitiliste funktsioonidega, nagu sihtmärgi valimine ja ründamine;

5.  tuletab meelde oma 13. märtsi 2018. aasta seisukohta Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kehtestamise määruse, eelkõige selle artikli 6 kohta, milles käsitletakse rahastamiskõlblikke meetmeid, ning rõhutab valmidust asuda samale seisukohale loodava kaitseuuringute programmi, kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ja teiste Euroopa Kaitsefondi 2020. aasta järgsete asjakohaste osade küsimuses;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0494.

(2)

ELT C 101, 16.3.2018, lk 166.

(3)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusalane teave