Procedure : 2018/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0362/2018

Indgivne tekster :

B8-0362/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0341

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 269kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afsnit V, artikel 21 og 21, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Martens-klausulen i tillægsprotokol 1 til Genèvekonventionerne fra 1977,

–  der henviser til del IV i FN's dagsorden for nedrustning fra 2018 med titlen "Securing Our Common Future"(1),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri(2), sin beslutning af 13. december 2017 om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området(3) og sin beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner(4),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 5. juli 2018 om den 73. samling i FN's Generalforsamling(5),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi(6),

–  der henviser til sin undersøgelse fra 2013 med titlen "Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare" og sin undersøgelse fra 2017 med titlen "Towards an EU common position on the use of armed drones",

–  der henviser til de EU-erklæringer om dødbringende automatvåbensystemer (LAWS), som blev fremsat til gruppen af regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben på møderne i Genève den 9.-13. april(7) og den 27.-31. august 2018(8), og til sammenfatningen af drøftelserne på disse møder,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om kunstig intelligens(9), der opfordrede til et forbud mod autonome våben,

–  der henviser til det åbne brev af 28. juli 2015 om kunstig intelligens(10), der er underskrevet af over 3 900 forskere inden for kunstig intelligens og robotteknologi, og som opfordrer til et forbud mod offensive autonome våben, der er uden for meningsfuld menneskelig kontrol, til det åbne brev af 21. august 2017(11), som er underskrevet af 116 grundlæggere af virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens fra 26 lande, og som opfordrer til forebyggelse af et våbenkapløb inden for dødbringende autonome våbensystemer, og til Lethal Autonomous Weapons Pledge (løftet om dødbringende autonome våbensystemer), der er underskrevet af 240 organisationer og 3 049 enkeltpersoner, som giver løfte om aldrig at ville deltage i eller støtte udviklingen af, fremstillingen af, handel med eller anvendelsen af dødbringende autonome våben(12),

–  der henviser til erklæringer fra Den Internationale Røde Kors Komité og initiativer fra civilsamfundet såsom kampagnen for at standse dræberrobotter, der repræsenterer 70 organisationer i 30 lande, herunder Human Rights Watch, Article 36, PAX og Amnesty International,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU's politikker og tiltag tager udgangspunkt i principperne for menneskerettigheder og respekt for den menneskelige værdighed, principperne i FN's charter og folkeretten; der henviser til, at disse principper bør finde anvendelse for at bevare fred, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed;

B.  der henviser til, at nye teknologier, som ikke er omfattet af folkeretten, bør vurderes ud fra princippet om medmenneskelighed og de offentlige samvittighedsbud;

C.  der henviser til, at det rejser store juridiske, etiske og moralske spørgsmål at give maskiner mulighed for og magt til at tage menneskeliv; der henviser til, at maskiner og robotter ikke kan tage menneskelignende beslutninger, som omfatter de juridiske principper om distinktion, proportionalitet og forsigtighed;

D.  der henviser til, at den eventuelle anvendelse af dødbringende autonome våbensystemer rejser spørgsmål om anvendelsen af og respekten for den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret; der henviser til, at mennesker bør bevare kontrollen med våben og forblive ansvarlige for anvendelsen af dødbringende magtanvendelse og beslutninger om liv og død;

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til snarest muligt at formulere og vedtage en fælles holdning til autonome våbensystemer, indføre et forbud mod udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldt autonome våben, som gør det muligt at gennemføre angreb uden betydningsfuld menneskelig involvering, og indlede reelle forhandlinger om et forbud mod dem;

F.  der henviser til, at et voksende antal stater har opfordret til et forebyggende forbud mod dødbringende autonome våbensystemer og et moratorium vedrørende anvendelsen og fremstillingen af sådanne autonome systemer;

G.  der henviser til, at videnskabsfolk, ingeniører, forskere og iværksættere inden for robotteknologi og kunstig intelligens har udtalt sig mod et militært våbenkapløb inden for kunstig intelligens og samtidig har fremhævet farerne ved, at kunstig intelligens og autonome systemer anvendes som våben;

1.  minder om EU's ambition om at være en global fredsaktør og opfordrer til en udvidelse af EU's rolle inden for global nedrustning og ikkespredningsbestræbelser og til, at dets tiltag og politikker skal stræbe efter opretholdelse af international fred og sikkerhed og sikre respekt for den internationale humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen og beskyttelse af civile og civile infrastrukturer;

2.  understreger behovet for en arbejdsdefinition af dødbringende autonome våbensystemer, der er fastlagt på internationalt plan, og opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), medlemsstaterne og Det Europæiske Råd til at vedtage en fælles holdning til autonome våbensystemer, der sikrer menneskelig kontrol med de kritiske funktioner af våbensystemer, bl.a. under anvendelsen, inden mødet mellem parterne i FN's konvention om visse konventionelle våben (CCW) i november 2018; kræver, at der indledes internationale forhandlinger om et retligt bindende instrument, som forbyder fuldt autonome våben;

3.  bekræfter på ny sin støtte til arbejdet i gruppen af regeringseksperter nedsat af parterne i CCW om dødbringende autonome våbensystemer, der fortsat er det relevante internationale forum for drøftelse og forhandling om de samfundsmæssige, etiske og retlige udfordringer forbundet med autonome våbensystemer; tilskynder FN til at fremme dialogen blandt medlemsstater, forskere, akademikere, humanitære aktører i civilsamfundet og den private sektor med henblik på at opbygge inklusive politiske beslutningsprocesser for nye internationale bestemmelser med henblik på at forebygge udvikling, anvendelse og udbredelse af dødbringende autonome våbensystemer; opfordrer til, at alle eksisterende multilaterale bestræbelser skal fremskyndes, således at de normative og lovgivningsmæssige rammer ikke overhales af den teknologiske udvikling og nye krigsførelsesmetoder;

4.  gentager sit krav om et forbud mod udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldt autonome våben, som gør det muligt at udføre angreb uden meningsfuld menneskelig involvering;

5.  understreger, at produkter eller teknologier, hvis anvendelse, udvikling og produktion er forbudt i medfør af international ret, ikke er støtteberettiget under programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri; understreger behovet for, at der indtil vedtagelsen af et retligt bindende internationalt instrument indføres et forebyggende forbud mod forskning i forsvarsrelaterede produkter og teknologier, der specifikt er udformet med henblik på at gennemføre dødbringende angreb uden menneskelig kontrol med angrebsbeslutningerne;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaterne, NATO og FN.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0275.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0494.

(4)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 110.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0312.

(6)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse