Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0362/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0362/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 501kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))  
B8-0362/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V και τα άρθρα 21 και 21,2 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη ρήτρα Martens που περιελήφθη στο Πρωτόκολλο 1 του 1977 συμπληρωματικά των συμβάσεων της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη το Μέρος IV της Ατζέντας 2018 του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό, με τίτλο «Η διασφάλιση του κοινού μας μέλλοντος»(1),

–  έχοντας υπόψη α νομοθετικά ψηφίσματά του της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας(2), της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(3), και το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο που αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τους κανόνες του αστικού δικαίου για τη ρομποτική (6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 3ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα (LAWS) στις οποίες προέβη η Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης σχετικά με ορισμένα συμβατικά όπλα, στη Γενεύη, κατά τις συνεδριάσεις της στις 9-13 Απριλίου 2017(7), και 27-31 Αυγούστου 2018(8) και την περίληψη των συζητήσεων των συνεδριάσεων αυτών,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017 για την Τεχνητή Νοημοσύνη(9), η οποία ζητούσε την απαγόρευση των αυτόνομων όπλων,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή της 28ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη(10), η οποία υπογράφηκε από πάνω από 3 900 ερευνητές στον τομέα της ΤΝ και της ρομποτικής, οι οποίοι ζητούν να απαγορευτούν τα αυτόνομα επιθετικά όπλα που λειτουργούν εκτός ουσιαστικού ανθρωπίνου ελέγχου, την ανοιχτή επιστολή της 21ης Αυγούστου 2017(11) που υπογράφηκε από 116 ιδρυτές εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης από 26 χώρες, η οποία ζητά την αποτροπή της κούρσας εξοπλισμών στα LAWS και τη δέσμευση για τα θανατηφόρα αυτόματα όπλα που υπογράφηκε από 240 οργανισμούς και 3.049 άτομα που δεσμεύονται να μην συμμετέχουν ή να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κατασκευή, χρήση θανατηφόρων αυτόνομων όπλων(12),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Εκστρατεία «Stop Killer Robots», η οποία εκπροσωπεί 70 οργανώσεις σε 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch, η Article 36 και η Διεθνής Αμνηστία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ καθοδηγούνται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη, να αποφευχθούν συγκρούσεις και να ενισχυθεί η διεθνής ασφάλεια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες που δεν καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με την αρχή του ανθρωπισμού και τις επιταγές της δημόσιας συνείδησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανικές διατάξεις που παρέχουν τη διακριτική ευχέρεια και τη δυνατότητα να τερματίσουν την ανθρώπινη ζωή, εγείρουν ισχυρά νομικά, δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανές και τα ρομπότ δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ανθρώπου και ενέχουν τις νομικές αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή χρήση των LAWS εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής και τον σεβασμό των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των όπλων και να παραμένουν υπόλογοι για τη χρήση θανατηφόρου ισχύος και για αποφάσεις σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την επείγουσα ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας κοινής θέσης για τα αυτόνομα συστήματα όπλων, την απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της χρήσης πλήρως αυτόνομων όπλων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση πληγμάτων χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση και την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την απαγόρευσή τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών έχει ζητήσει την προληπτική απαγόρευση των LAWS και την υπογραφή μορατόριουμ για τη χρήση και την παραγωγή τέτοιων αυτόνομων συστημάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, οι ασχολούμενοι με τη ρομποτική και οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες της ΤΝ έχουν εντείνει τις εκκλήσεις τους ενάντια σε μια στρατιωτική κούρσα εξοπλισμών ΤΝ, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που ενέχει η οπλοποίηση της ΤΝ και των αυτόνομων συστημάτων·

1.  υπενθυμίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να αποτελέσει παγκόσμιο παράγοντα ειρήνης και ζητεί την επέκταση του ρόλου της ΕΕ στον παγκόσμιο αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς και για τις ενέργειες και τις πολιτικές της που αποσκοπούν στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των πολιτικών και πολιτικών υποδομών·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός διεθνώς συμφωνημένου ορισμού εργασίας για τα LAWS και καλεί την Αντιπρόεδρο της ΕΕ / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσουν κοινή θέση για το αυτόνομο σύστημα όπλων που να διασφαλίζει ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο στις κρίσιμες λειτουργίες των οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ανάπτυξής τους, πριν από τη συνεδρίαση των συμβαλλομένων κρατών στη Σύμβαση των ΗΕ σχετικά με ορισμένα συμβατικά όπλα (CCW) τον Νοέμβριο του 2018· απαιτεί την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο που θα απαγορεύει τα πλήρως αυτόνομα όπλα·

3.  επαναλαμβάνει τη στήριξη του έργου της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την CCW για τα LAWS που παραμένει το συναφές διεθνές φόρουμ για συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για τις κοινωνικές, δεοντολογικές και νομικές προκλήσεις που θέτουν τα αυτόνομα συστήματα όπλων· παροτρύνει τον ΟΗΕ να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, των ερευνητών, των ακαδημαϊκών, των ανθρωπιστικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρξουν συνεκτικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής για νέες διεθνείς διατάξεις που θα εμποδίζουν την ανάπτυξη, χρήση και διάδοση φονικών αυτόνομων όπλων· ζητεί να επιταχυνθούν όλες οι υφιστάμενες πολυμερείς προσπάθειες ώστε τα κανονιστικά πλαίσια να μην ξεπεράσουν την τεχνολογική ανάπτυξη και τις νέες μεθόδους πολέμου·

4.  υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της χρήσης πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την εξαπόλυση πληγμάτων χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση·

5.  υπογραμμίζει την μη επιλεξιμότητα προϊόντων ή τεχνολογιών των οποίων η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης της άμυνας· έως ότου εγκριθεί μια νομικά δεσμευτική διεθνής πράξη, τονίζει την ανάγκη προληπτικής απαγόρευσης της έρευνας για αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη πραγματοποίηση θανατηφόρων πληγμάτων χωρίς τον έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα στις αποφάσεις εμπλοκής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στα κράτη μέλη, στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0275.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.

(4)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0312.

(6)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου