Menetlus : 2018/2752(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0362/2018

Esitatud tekstid :

B8-0362/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0341

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 266kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))  
B8-0362/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotise artiklit 21 ja artikli 21 lõike 2 punkti c,

–  võttes arvesse Genfi konventsioonide I lisaprotokollis sisalduvat Martensi klauslit,

–  võttes arvesse ÜRO 2018. aasta desarmeerimiskava „Meie ühise tuleviku kindlustamine“(1) IV osa,

–  võttes arvesse oma 3. juuli 2018. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm(2), 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas(3), ja 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kasutamise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 5. juuli 2018. aasta soovitust nõukogule, mis käsitleb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärku(5),

–  võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta(6),

–  võttes arvesse oma 2013. aasta uuringut „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele“ ning 2017. aasta uuringut „ELi ühise seisukoha suunas relvastatud droonide kasutamise küsimuses“,

–  võttes arvesse ELi avaldusi autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta, mis tehti teatavate tavarelvade konventsiooni osalisriikide valitsusekspertide rühma 9.–13. aprillil(7) ja 27.–31. augustil 2018. aastal(8) Genfis toimunud kohtumistel ja seal toimunud arutelude kokkuvõtteks,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust tehisintellekti kohta(9), milles nõutakse autonoomsete relvade keelustamist,

–  võttes arvesse 28. juuli 2015. aasta avalikku kirja tehisintellekti teemal(10), millele kirjutas alla üle 3900 teadlase tehisintellekti ja robootika valdkonnast ja milles nõutakse inimese tegeliku kontrollita autonoomsete ründerelvade keelustamist, 21. augusti 2017. aasta avalikku kirja(11), millele on alla kirjutanud 116 juhtivat robootika- ja tehisintellektiettevõtete asutajat 26 riigist ja milles nõutakse autonoomsete surmavate relvasüsteemide alase võidurelvastumise tõkestamist, ning autonoomseid surmavaid relvasüsteeme käsitlevat lepet, millele on alla kirjutanud 240 organisatsiooni ja 3049 isikut ja millega antakse lubadus mitte kunagi osaleda autonoomsete surmavate relvade väljatöötamises ja tootmises ega seda toetada ning mitte kunagi selliste relvadega kaubelda või neid kasutada(12),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Punase Risti Komitee avaldusi ja kodanikuühiskonna algatusi, nagu kampaania „Stop Killer Robots“, milles osaleb 70 organisatsiooni 30 riigist, teiste seas Human Rights Watch, Article 36, PAX ja Amnesty International,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi poliitikameetmetes ja tegevuses juhindutakse inimõiguste ja inimväärikuse austamise põhimõtetest ning ÜRO põhikirjas ja rahvusvahelises õiguses sätestatud põhimõtetest; arvestades, et neid põhimõtteid tuleks kohaldada selleks, et säilitada rahu, hoida ära konflikte ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut;

B.  arvestades, et kujunemisjärgus tehnoloogiaid, mis ei ole rahvusvahelise õigusega hõlmatud, tuleks hinnata inimlikkuse põhimõtte ja üldkinnistunud arusaamade põhjal;

C.  arvestades, et masinatele võimaluse ja voli andmine inimelu lõpetamiseks tõstatab tõsiseid õiguslikke, eetilisi ja moraalseid küsimusi; arvestades, et masinad ja robotid ei oska teha inimese kombel otsuseid, mille puhul lähtutakse tsiviilelanike ja võitlejate eristamise, proportsionaalsuse ja ettevaatuse põhimõttest;

D.  arvestades, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide võimalik kasutamine seab kahtluse alla rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse austamise ja kohaldamise; arvestades, et inimestele peaks jääma kontroll relvade üle ja nad peaksid jääma vastutavaks surmava jõu kasutamise ning surma ja elu üle otsustamise eest;

E.  arvestades Euroopa Parlamendi korduvat nõudmist, et kiiresti töötataks välja ja võetaks vastu ühine seisukoht autonoomsete surmavate relvasüsteemide suhtes, keelustataks selliste täisautonoomsete relvade väljatöötamine, tootmine ja kasutamine, mis teevad võimalikuks rünnaku ilma inimese tegeliku sekkumiseta, ning alustataks tulemuslikke läbirääkimisi nende keelustamise üle;

F.  arvestades, et üha rohkem riike on hakanud nõudma autonoomsete surmavate relvasüsteemide ennetavat keelamist ning moratooriumi kehtestamist selliste autonoomsete süsteemide kasutamisele ja tootmisele;

G.  arvestades, et teadlased, insenerid ning robootika ja tehisintellekti valdkonna teadlased ja ettevõtjad on tõstnud häält sõjalise tehisintellekti võidurelvastumise vastu ja rõhutanud ohte, mida kujutab tehisintellekti ja autonoomsete süsteemide kasutamine relvastuses;

1.  tuletab meelde ELi eesmärki olla üleilmne toimija rahu tagamisel ja nõudmist suurendada ELi rolli üleilmsetes desarmeerimise ja relvastuse leviku tõkestamise jõupingutustes ning püüda oma tegevuse ja poliitikaga säilitada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, tagades rahvusvahelise humanitaar- ja inimõigusi käsitleva õiguse austamise ning tsiviilelanike ja -taristu kaitse;

2.  rõhutab vajadust leppida rahvusvaheliselt kokku automaatsete surmavate relvasüsteemide toimiva määratluse suhtes ja palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, liikmesriikidel ja Euroopa Ülemkogul võtta enne teatavate tavarelvade konventsiooni kõrgete osaliste 2018. aasta novembris toimuvat kohtumist vastu ühise seisukoha autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta, millega tagatakse nimetatud süsteemide kasutamisel inimkontroll nende kriitilise tähtsusega funktsioonide üle; nõuab rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamist täisautonoomsete relvade keelustamist käsitleva õiguslikult siduva lepingu üle;

3.  kinnitab oma toetust autonoomsete surmavate relvasüsteemide alasele tööle, mida on teinud teatavate tavarelvade konventsiooni osalisriikide valitsusekspertide töörühm, mis on oluline rahvusvaheline foorum, kus arutatakse autonoomsetest relvasüsteemidest tulenevaid ühiskondlikke, eetilisi ja õiguslikke probleeme ning peetakse nende üle läbirääkimisi; soovitab ÜRO-l edendada dialoogi liikmesriikide, teadlaste, akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna humanitaarorganisatsioonide ja erasektori vahel, et tekiks kaasav poliitikakujundamise protsess uue rahvusvahelise leppe koostamiseks eesmärgiga hoida ära autonoomsete surmavate relvasüsteemide väljatöötamist, kasutamist ja levikut; nõuab kõigi mitmepoolsete jõupingutuste suurendamist, et õigusraamistik ei jääks alla tehnoloogia ja uute sõjapidamisviiside arengule;

4.  tuletab meelde oma seisukohta keelustada selliste täisautonoomsete relvade väljatöötamine, tootmine ja kasutamine, mis teevad võimalikuks rünnaku ilma inimese tegeliku sekkumiseta;

5.  rõhutab, et Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kohaselt ei tohi kasutada tooteid ja tehnoloogiaid, mille kasutamine, väljatöötamine ja tootmine on rahvusvahelise õigusega keelatud; rõhutab, et kuni ei ole vastu võetud õiguslikult siduvat rahvusvahelist lepet, on vaja ennetavalt keelata teadusuuringud selliste kaitseotstarbeliste toodete ja kaitsetehnoloogia vallas, mille konkreetne eesmärk on teha inimese otsuse ja kontrollita surmatoov rünnak;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikidele, NATO-le ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0275.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0494.

(4)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0312.

(6)

ELT C 252, 18.7.2018, lk 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusalane teave