Procedura : 2018/2752(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0362/2018

Teksty złożone :

B8-0362/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0341

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 49k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tytuł V art. 21 i 21 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając klauzulę Martensa zawartą w protokole nr 1 z 1977 r. uzupełniającym konwencje genewskie,

–  uwzględniając część IV planu działań ONZ w zakresie rozbrojenia 2018 zatytułowaną „Zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości”(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego(2), swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie w 2016 r.(3) oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, a także swoją rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów(4),

–  uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki(6),

–  uwzględniając swoje badanie z 2013 r. zatytułowane „Wpływ wykorzystywania dronów i zdalnie sterowanych robotów w działaniach wojennych na prawa człowieka” oraz swoje badanie z 2017 r. zatytułowane „Wspólne stanowisko UE w sprawie wykorzystywania uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych”,

–  uwzględniając oświadczenia UE w sprawie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia wygłoszone na forum grupy ekspertów rządowych stron konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych w Genewie na jej posiedzeniach w dniach 9–13 kwietnia(7) i 27–31 sierpnia 2018 r.(8) i podsumowanie dyskusji na tych posiedzeniach,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sztucznej inteligencji(9), w której wezwano do wprowadzenia zakazu broni autonomicznej,

–  uwzględniając list otwarty z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie sztucznej inteligencji(10) podpisany przez ponad 3 900 badaczy z dziedziny sztucznej inteligencji i robotyki, w którym wzywa się do wprowadzenia zakazu stosowania autonomicznej broni ofensywnej wykraczającej poza sensowną kontrolę człowieka, list otwarty z dnia 21 sierpnia 2017 r.(11) podpisany przez 116 założycieli przedsiębiorstw z dziedziny robotyki i sztucznej inteligencji z 26 krajów, w którym wzywa się do zapobieżenia wyścigowi zbrojeń w ramach autonomicznego śmiercionośnego systemu uzbrojenia, a także podpisane przez 240 organizacji oraz 3 049 osób zobowiązanie do powstrzymania się od udziału w rozwoju, produkcji, handlu i stosowaniu śmiercionośnej broni autonomicznej(12),

–  uwzględniając oświadczenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, a także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, takie jak kampania przeciwko stosowaniu robotów-zabójców, w którą zaangażowało się 70 organizacji w 30 krajach, w tym Human Rights Watch, Article 36, PAX oraz Amnesty International,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że polityki i działania UE opierają się na zasadach praw człowieka i poszanowania godności ludzkiej, zasadach Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że zasady te powinny być stosowane w celu zachowania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego;

B.  mając na uwadze, że nowe technologie nieobjęte prawem międzynarodowym powinny być oceniane w świetle zasady humanitaryzmu i dyktatu sumienia publicznego;

C.  mając na uwadze, że nadanie maszynom prawa dokonywania wyboru i zakończenia życia ludzkiego rodzi poważne problemy prawne, etyczne i moralne; mając na uwadze, że maszyny i roboty nie mogą podejmować decyzji właściwych człowiekowi, w których przestrzegane są prawne zasady rozróżnienia, proporcjonalności i ostrożności;

D.  mając na uwadze, że potencjalne wykorzystanie autonomicznego śmiercionośnego systemu uzbrojenia rodzi pytania dotyczące możliwości stosowania i poszanowania międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego; mając na uwadze, że ludzie powinni mieć kontrolę nad bronią i pozostać odpowiedzialni za stosowanie siły zabójczej oraz za decyzje dotyczące życia i śmierci;

E.  mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wzywał do pilnego opracowania i przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, do wprowadzenia zakazu opracowywania, produkcji i stosowania w pełni autonomicznej broni umożliwiającej uderzanie bez znaczącej interwencji człowieka oraz do rozpoczęcia skutecznych negocjacji w sprawie ich zakazu;

F.  mając na uwadze, że coraz większa liczba państw wzywa do wprowadzenia zapobiegawczego zakazu stosowania autonomicznego śmiercionośnego systemu uzbrojenia oraz moratorium na stosowanie i produkcję takich autonomicznych systemów;

G.  mając na uwadze, że naukowcy, inżynierowie, badacze i przedsiębiorcy z dziedziny sztucznej inteligencji podnoszą głosy przeciwko wojskowemu wyścigowi zbrojeń z użyciem sztucznej inteligencji oraz podkreślają niebezpieczeństwa związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych w celach zbrojeniowych;

1.  przypomina o ambicjach UE, by być światowym aktorem na rzecz pokoju, i wzywa do zwiększenia jej roli w światowym rozbrojeniu i wysiłkach na rzecz nierozprzestrzeniania broni, a także do tego, by jej działania i polityki dążyły do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zapewniając poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka oraz ochronę ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej;

2.  podkreśla potrzebę przyjęcia uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym roboczej definicji autonomicznego śmiercionośnego systemu uzbrojenia i wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę Europejską do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, które zagwarantuje znaczącą ludzką kontrolę nad krytycznymi funkcjami systemów uzbrojenia, w tym w trakcie ich rozmieszczania, przed posiedzeniem stron Konwencji ONZ w sprawie niektórych typów broni konwencjonalnej (CCW) w listopadzie 2018 r; domaga się rozpoczęcia międzynarodowych negocjacji w sprawie prawnie wiążącego instrumentu, który zakazałby w pełni autonomicznej broni;

3.  potwierdza swoje poparcie dla prac grupy rządowych ekspertów stron konwencji CCW w sprawie autonomicznego śmiercionośnego systemu uzbrojenia, która pozostaje odpowiednim międzynarodowym forum dyskusji i negocjacji dotyczących wyzwań społecznych, etycznych i prawnych związanych z autonomicznymi systemami uzbrojenia; zachęca ONZ do wspierania dialogu między państwami członkowskimi, badaczami, pracownikami naukowymi, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w dziedzinie pomocy humanitarnej i sektorem prywatnym, tak aby stworzyć integracyjne procesy kształtowania polityki w odniesieniu do nowych przepisów międzynarodowych w celu zapobiegania rozwojowi, stosowaniu i rozprzestrzenianiu autonomicznego śmiercionośnego systemu uzbrojenia; wzywa do przyspieszenia wszystkich istniejących wysiłków wielostronnych, tak aby rozwój technologiczny i nowe metody prowadzenia działań wojennych nie wyprzedziły ram normatywnych i regulacyjnych;

4.  przypomina swoje stanowisko w sprawie zakazu rozwoju, produkcji i stosowania w pełni autonomicznej broni umożliwiającej przeprowadzanie uderzeń bez znaczącej interwencji człowieka;

5.  podkreśla brak kwalifikowalności produktów lub technologii, których stosowanie, rozwój lub produkcja są zakazane przez prawo międzynarodowe w ramach europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego; podkreśla potrzebę wprowadzenia do czasu przyjęcia prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego zakazu badań nad produktami i technologiami związanymi z obronnością, które są specjalnie zaprojektowane do przeprowadzania śmiertelnych ataków bez ludzkiej kontroli nad decyzjami dotyczącymi uderzenia;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, państwom członkowskim, NATO i ONZ.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0275.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0494).

(4)

Dz.U. C. 285 z 29.8.2017, s. 110.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0312.

(6)

Dz.U. C. 252 z 18.7.2018, s. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018Informacja prawna