Postup : 2018/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0362/2018

Predkladané texty :

B8-0362/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH UZNESENIA
PDF 276kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na hlavu V články 21 a 21 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Martensovu doložku, ktorá je súčasťou dodatkového protokolu 1 z roku 1977 k Ženevským dohovorom,

–  so zreteľom na časť IV agendy OSN o odzbrojení z roku 2018 s názvom Securing Our Common Future(1),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 3. júla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu(2), svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016(3) a politike Európskej únie v tejto oblasti a svoje uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(4),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 5. júla 2018 k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky(6),

–  so zreteľom na svoju štúdiu z roku 2013 s názvom Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare (Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a jeho dôsledky pre ľudské práva),

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o smrtiacich autonómnych zbraňových systémoch (LAWS) prednesené pred skupinou vládnych expertov strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v Ženeve na jej schôdzach 9. – 13. apríla(7) a 27. – 31. augusta 2018(8) a na súhrn z diskusií vedených počas týchto schôdzí,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017 k umelej inteligencii(9), v ktorom sa vyzýva na zákaz autonómnych zbraní,

–  so zreteľom na otvorený list z 28. júla 2015 o umelej inteligencii(10), ktorí podpísalo viac ako 3 900 výskumných pracovníkov v oblasti umelej inteligencie a robotiky a ktorý obsahuje výzvu na zákaz útočných autonómnych zbraní mimo rozumnej ľudskej kontroly, na otvorený list z 21. augusta 2017(11), ktorý podpísalo 116 zakladateľov spoločností v oblasti robotiky a umelej inteligencie z 26 krajín a ktorý obsahuje výzvu na zamedzenie pretekom v zbrojení v súvislosti so smrtiacimi autonómnymi zbraňovými systémami, a na záväzok týkajúci sa smrtiacich autonómnych zbraní (Lethal Autonomous Weapons Pledge), ktorý podpísalo 240 organizácií a 3 049 jednotlivcov, ktorí sa zaviazali, že sa nikdy nebudú podieľať na vývoji, výrobe alebo používaní smrtiacich autonómnych zbraní alebo na obchodovaní s nimi, ani že nebudú podporovať takéto aktivity(12);

–  so zreteľom na vyhlásenia Medzinárodného výboru Červeného kríža a iniciatívy občianskej spoločnosti, ako je kampaň Stop Killer Robots (Zastavme robotov zabijakov), ktorá reprezentuje 70 organizácií v 30 krajinách vrátane organizácií Human Rights Watch, PAX, Amnesty International a výboru CATS,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politiky a opatrenia EÚ sa riadia zásadami ľudských práv a rešpektovania ľudskej dôstojnosti, zásadami Charty OSN a medzinárodným právom; keďže tieto zásady by sa mali uplatňovať v záujme ochrany mieru, predchádzania konfliktom a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti;

B.  keďže rozvíjajúce sa technológie, na ktoré sa nevzťahuje medzinárodné právo, by sa mali posudzovať z hľadiska zásady ľudskosti a toho, čo diktuje verejné svedomie;

C.  keďže vybavenie strojov schopnosťou a mocou rozhodovať o ukončení ľudského života prináša závažné právne, etické a morálne otázky; keďže stroje a roboty nemôžu prijímať rozhodnutia ako ľudia, založené na právnych zásadách rozlišovania, proporcionality a prevencie;

D.  keďže v súvislosti s prípadným používaním smrtiacich autonómnych zbraňových systémov vyvstávajú otázky týkajúce sa uplatniteľnosti a rešpektovania medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva; keďže ľudia by si mali udržať kontrolu nad zbraňami a naďalej zodpovedať za používanie smrtiacej sily a rozhodovanie o živote a smrti;

E.  keďže Parlament opakovane vyzval na nutnosť vypracovania a prijatia spoločnej pozície k autonómnym zbraňovým systémom, na zákaz vývoja, výroby a používania plne autonómnych zbraní umožňujúcich útočiť bez významného zásahu človeka a na začatie účinných rokovaní o ich zákaze;

F.  keďže čoraz viac štátov vyzýva na preventívny zákaz smrtiacich autonómnych zbraňových systémov a na odklad používania a výroby takýchto autonómnych systémov;

G.  keďže vedci, inžinieri a výskumní pracovníci a podnikatelia v oblasti robotiky a umelej inteligencie vystupujú proti pretekom v zbrojení zameraným na vybavovanie armád umelou inteligenciou a poukazujú na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje používanie umelej inteligencie v zbraniach a autonómnych systémoch;

1.  pripomína ambíciu EÚ stať sa globálnym aktérom pre mier a vyzýva, aby sa ďalej rozvinula jej úloha v úsilí o globálne odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní a aby boli jej aktivity a politiky zamerané na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti pri zaistení rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv a ochrany civilného obyvateľstva a civilnej infraštruktúry;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné dohodnúť na medzinárodnej úrovni pracovnú definíciu smrtiacich autonómnych zbraňových systémov, a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), členské štáty a Európsku radu, aby pred stretnutím strán dohovoru OSN o používaní určitých konvenčných zbraní (CCW) v novembri 2018 prijali spoločnú pozíciu k autonómnym zbraňovým systémom, ktorou sa zabezpečí rozumná ľudská kontrola nad kľúčovými funkciami zbraňových systémov, a to aj počas ich nasadenia; žiada, aby sa začali medzinárodné rokovania o právne záväznom nástroji, ktorým by sa úplne zakázali autonómne zbrane;

3.  opätovne potvrdzuje svoju podporu činnosti skupiny vládnych expertov strán dohody CCW, pokiaľ ide o smrtiace autonómne zbraňové systémy, ktorá je i naďalej relevantným medzinárodným fórom pre diskusie a rokovania o spoločenských, etických a právnych výzvach, ktoré predstavujú autonómne zbraňové systémy; nabáda OSN, aby podporovala dialóg medzi členskými štátmi, výskumnými a akademickými pracovníkmi, humanitárnymi aktérmi v oblasti občianskej spoločnosti a súkromným sektorom s cieľom vytvoriť inkluzívne postupy tvorby politík pre nové medzinárodné ustanovenia v záujme zamedzenia vývoju, používaniu a šíreniu smrtiacich autonómnych zbraňových systémov; vyzýva na zintenzívnenie súčasného viacstranného úsilia tak, aby technologický vývoj a nové metódy vedenia vojen nepredstihli normatívne a regulačné rámce;

4.  pripomína svoju pozíciu k zákazu vývoja, výroby a používania plne autonómnych zbraní umožňujúcich útočiť bez významného zásahu človeka;

5.  zdôrazňuje neoprávnenosť produktov alebo technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané medzinárodným právom v rámci Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu; upozorňuje, že až do prijatia právne záväzného medzinárodného nástroja je potrebné preventívne zakázať výskum obranných produktov a technológií, ktoré sú osobitne navrhnuté na realizáciu smrtiacich útokov bez ľudskej kontroly nad rozhodnutiami o zásahu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom, NATO a Organizácii Spojených národov.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0275.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(4)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0312.

(6)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/sk/node/53890

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne oznámenie