Διαδικασία : 2018/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0384/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0384/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0351

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 489kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))


Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))  
B8‑0384/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini, και ιδιαίτερα εκείνη της 7ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την προγραμματισμένη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar,

–  έχοντας υπόψη την εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τις κατεδαφίσεις και τις κατασχέσεις χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κτισμάτων στη Δυτική Όχθη, μεταξύ άλλων και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2018, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 24 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, και ιδιαίτερα την απόφαση 2334 που εγκρίθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπιστικού δικαίου, στις οποίες συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και τα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 25ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Κατοχή/Προσάρτηση εδαφών: σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνεκτική ενωσιακή πολιτική»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 το ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τις έσχατες προσφυγές των κατοίκων της κοινότητας Βεδουίνων του Khan al-Ahmar στη Δυτική Όχθη, και το χωριό βρίσκεται τώρα αντιμέτωπο με την απειλή επικείμενης κατεδάφισης και αναγκαστικής μετακίνησης, από τις ισραηλινές αρχές, των 180 κατοίκων του, περιλαμβανομένων και πάνω από 90 παιδιών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από εννέα έτη νομικών προσφυγών στο πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης, το ισραηλινό δικαστήριο απεφάνθη ότι το χωριό Khan al-Ahmar χτίστηκε παρανόμως και ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να παρέμβει ή να αναστείλει την εκτέλεση της εντολής κατεδάφισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισραηλινό κράτος σχεδιάζει να μετεγκαταστήσει τέσσερις κοινότητες της περιοχής, περιλαμβανομένου του Khan al-Ahmar, σε τοποθεσία νοτιοδυτικά της Ιεριχούς, σε πολύ μικρή απόσταση από σταθμό επεξεργασίας λυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικείες κοινότητες έχουν αρνηθεί να μετακινηθούν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι του Khan al-Ahmar είναι απόγονοι Βεδουίνων τους οποίους εξεδίωξε το Ισραήλ από την έρημο Νέγκεβ τη δεκαετία του 1950 και μετεγκατέστησε στη Δυτική Όχθη, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, από όπου εκδιώκονταν επανειλημμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χωριό βρίσκεται μεταξύ δύο μεγάλων ισραηλινών οικισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι δέχονταν διαρκώς πιέσεις από τις ισραηλινές αρχές και τους γειτονικούς κατοίκους, και ότι είναι αντίξοες οι συνθήκες διαβίωσής τους, καθώς σημειώνονται ελλείψεις μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών πρόνοιας και των βασικών υποδομών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί αρνητικό προηγούμενο για δεκάδες άλλες κοινότητες Βεδουίνων κατά μήκος της Δυτικής Όχθης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισραηλινή ΜΚΟ B’Tselem, οι ισραηλινές αρχές εσκεμμένα αρνήθηκαν να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, καθώς η εκδίωξη αποτελεί μέρος σχεδίου για την απομάκρυνση όλων των παλαιστινιακών κοινοτήτων από την περιοχή που εκτείνεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ μέχρι και τη μισή απόσταση έως τον Ιορδάνη ποταμό, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια σφήνα ισραηλινών οικισμών που θα χωρίζει τη Δυτική Όχθη στα δύο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους για την κατεδάφιση του Khan al-Ahmar, και προειδοποίησε ότι η κατεδάφιση παλαιστινιακών κοινοτήτων και οι ενδεχόμενες αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και ότι θα είναι πολύ σοβαρή μια τέτοια εξέλιξη, η οποία συνιστά και σημαντική απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν προειδοποιήσει ότι και ορισμένες άλλες παλαιστινιακές κοινότητες διατρέχουν επικείμενο κίνδυνο βίαιης μετακίνησης, ο οποίος προκύπτει από την έγκριση νέων νομικών διαύλων που επιτρέπουν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προβαίνουν εσπευσμένα σε κατεδαφίσεις, την προώθηση διαφόρων νομοσχεδίων για τη διεύρυνση του ελέγχου του Ισραήλ επί της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τη σημαντική αύξηση των εποικιστικών δραστηριοτήτων και τη σαφή διαφοροποίηση της στάσης που τηρεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπέρ του εποικισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία αυτή εξέλιξη σημειώθηκε σε κλίμα υψηλών εντάσεων, με την πρόσφατη έγκριση, από την ισραηλινή Κνέσετ, του νομοσχεδίου περί έθνους-κράτους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη μετακίνηση ανθρώπων που βρίσκονται υπό προστασία σε κατεχόμενα εδάφη συνιστά σοβαρή παράβαση της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης και ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών μελών και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar θα εκληφθεί ως σύμβολο της ισραηλινής πολιτικής όσον αφορά την κατεδάφιση παλαιστινιακών υποδομών και την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στο Khan al-Ahmar, περιλαμβανομένης της ανέγερσης δημοτικού σχολείου, και ότι τώρα διακυβεύεται ενωσιακά χρηματοδοτούμενη συνδρομή ύψους 315.000 ευρώ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του εκπροσώπου της ΕΕ στην Παλαιστίνη, η καταστροφή και η κατάσχεση παλαιστινιακών ιδιοκτησιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταξύ άλλων και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συνεχίστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και αφορούσαν 197 κτίσματα παλαιστινιακής ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν 176 Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων 70 παιδιών, και να επηρεαστούν αρνητικά ακόμη 5.000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω ενωσιακό Γραφείο υπέβαλε έκθεση σχετικά με την κατεδάφιση, κατά το διάστημα αυτό, 26 κτισμάτων που είχαν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της, αξίας 60.963 ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009 έως το 2018, κατεδαφίστηκαν ή κατασχέθηκαν πάνω από 450 κτίσματα που είχαν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αξίας άνω των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ζητηθεί καμία αποζημίωση για την εν λόγω καταστροφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι 36 σχολεία στη Ζώνη Γ και οκτώ σχολεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα μισά από τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη, αποτελούν αντικείμενο εντολών που εκκρεμούν για την κατεδάφισή τους ή τη διακοπή εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 13.000 παλαιστινιακά κτίσματα στη Ζώνη Γ αποτελούν αντικείμενο εντολών κατεδάφισης που εκκρεμούν, εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν καθήκον να μην ενθαρρύνουν, βοηθούν ή συνδράμουν τη δημιουργία οικισμών και να καταβάλλουν κάθε ευλόγως δυνατή προσπάθεια, για να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων οικισμών και να δώσουν τέλος σε παρόμοιες παράνομες πρακτικές·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον κίνδυνο της επικείμενης κατεδάφισης του χωριού Βεδουίνων Khan al-Ahmar, και καλεί επιτακτικά τις ισραηλινές αρχές να μην εκτελέσουν τα σχέδια για την κατεδάφιση του χωριού και την εκδίωξη των κατοίκων·

2.  προειδοποιεί τις ισραηλινές αρχές, ως κατοχική δύναμη, ότι η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και η βίαιη μετακίνηση των κατοίκων του συνιστά σοβαρή παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου· επιμένει να καταστούν υπόλογοι οι υπεύθυνοι για ένα τέτοιο διεθνές έγκλημα·

3.  επιμένει ότι η απάντηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τη σοβαρότητα των εξελίξεων αυτών και να συνάδει με την μακρόχρονη υποστήριξή της προς την κοινότητα του Khan al-Ahmar· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να εντείνει δραματικά τον ενωσιακό διάλογο με τις ισραηλινές αρχές όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Ζώνη Γ, και να ασκήσει πιέσεις για την άμεση ακύρωση όλων των σχεδίων για τη βίαιη μετεγκατάσταση και όλων των εντολών κατεδάφισης και έξωσης σε βάρος αυτού του παλαιστινιακού πληθυσμού·

4.  επικροτεί την ενωσιακή στήριξη για κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο βίαιης μετακίνησης, και ζητεί να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις στη Ζώνη Γ, ιδιαίτερα προς στήριξη του πληθυσμού Βεδουίνων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η βοήθεια αυτή παρέχεται κατά τρόπο που εξουδετερώνει τον κατακερματισμό, ενσωματώνει πλήρως την πολιτική διάσταση της κατοχής και υποστηρίζει αποτελεσματικά την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη καταστροφή και κατάσχεση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζώνη Γ· αποδοκιμάζει την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, όπως τόνισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όσον αφορά την εξασφάλιση αποζημίωσης από τις ισραηλινές αρχές, καθώς και εγγυήσεων για μη επανάληψη των εν λόγω πράξεων· αναμένει να αφαιρέσει η Επιτροπή το ισοδύναμο των εν λόγω ζημιών από τη διμερή συνδρομή της ΕΕ προς το Ισραήλ·

6.  παραμένει απόλυτα πεπεισμένο ότι η μόνη βιώσιμη λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι αυτή των δύο δημοκρατικών κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα διαβιούν ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, βάσει της «πράσινης γραμμής» του 1967 και με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών·

7.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών, που συνιστά κατάφωρη παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πυροδοτεί τη μνησικακία και την απελπισία στην παλαιστινιακή πλευρά, και αντιπροσωπεύει το πλέον σημαντικό εμπόδιο για τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών·

8.  υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας, όπως διατυπώθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2016, να μην αναγνωρίσει καμία αλλαγή στα σύνορα του 1967, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην εκείνων που έχουν συμφωνηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν αμέσως την εποικιστική πολιτική τους· καλεί την ΕΕ να τηρήσει ακράδαντη στάση επί του θέματος·

9.  αποφασίζει να αποστείλει ad hoc αντιπροσωπεία, για να αξιολογήσει την κατάσταση επί τόπου όσον αφορά την καταστροφή των ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων στη Ζώνη Γ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Τετραμερή διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, στην ισραηλινή κυβέρνηση, στην Κνέσετ, στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στους φορείς της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου