Menetlus : 2018/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0384/2018

Esitatud tekstid :

B8-0384/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0351

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 259kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP))


Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea

Euroopa Parlamendi resolutsioon Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP))  
B8-0384/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini avaldusi, eelkõige tema 7. septembri 2018. aasta avaldust viimaste sündmuste kohta seoses Khan al-Ahmari lammutamise kavaga,

–  võttes arvesse poolaasta aruannet ELi rahastatud ehitiste lammutamise ja konfiskeerimise kohta Läänekaldal, sh Ida-Jeruusalemmas, mille avaldas Euroopa välisteenistus 24. augustil 2018 ja mis hõlmab ajavahemikku jaanuar–juuni 2018,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta, eelkõige 23. detsembri 2016. aasta resolutsiooni nr 2334,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste alaseid konventsioone ning rahvusvahelise humanitaarõiguse alaseid kokkuleppeid, mille osalisriigid on Iisrael, Palestiina ja Euroopa Liidu liikmesriigid,

–  võttes arvesse oma 25. juuni 2015. aasta uuringut, milles käsitletakse territooriumi okupeerimist ja annekteerimist, inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist ning ELi poliitika sidusust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 5. septembril 2018 jättis Iisraeli kõrgem kohus lõplikult rahuldamata Läänekaldal asuva beduiinikogukonna Khan al-Ahmari elanike kaebused ning küla ähvardab seetõttu vahetu lammutamisoht ja Iisraeli ametivõimud võivad selle 180 elanikku, sh enam kui 90 last sunniviisiliselt ümber asustada;

B.  arvestades, et kõnealuse juhtumi küsimuses üheksa aastat kestnud kohtuvaidlused päädisid Iisraeli kohtu otsusega, et Khan al-Ahmari küla ehitati ebaseaduslikult ning lammutamiskäsu täitmisse sekkumiseks või selle peatamiseks ei ole põhjust; arvestades, et Iisraeli riik kavatseb asustada neli selle piirkonna kogukonda, sh Khan al-Ahmari elanikud, ümber Jeerikost edelasse, reoveepuhastusjaama vahetusse lähedusse; arvestades, et kõnealused kogukonnad on ümberasustamisest keeldunud;

C.  arvestades, et Khan al-Ahmari elanikud põlvnevad beduiinidest, kelle Iisrael saatis 1950. aastatel Negevi kõrbest välja ja asustas ümber Läänekaldale Jeruusalemma lähedusse, kust neid omakorda korduvalt välja saadeti; arvestades, et küla asub kahe suure Iisraeli asunduse vahel; arvestades, et Iisraeli ametivõimud ja ümberkaudsed asunikud on külaelanikele pidevat survet avaldanud ning nad peavad elama viletsates tingimustes, kus puudub juurdepääs tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeteenustele ning põhitaristule;

D.  arvestades, et Khan al-Ahmari lammutamisega võidakse luua negatiivne pretsedent kümnete teiste Läänekaldal asuvate beduiinikülade jaoks; arvestades, et Iisraeli vabaühenduse B’Tselem väitel on Iisraeli ametivõimud sihilikult keeldunud väljastamast ehituslube ning väljasaatmine on osa kavast, mis näeb ette kõigi Palestiina kogukondade ümberasustamise piirkonnast, mis hõlmab poolt Jeruusalemma ja Jordani jõe vahelist ala, luues seega Iisraeli asundustest kiilu, mis jagab Läänekalda pooleks;

E.  arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on kutsunud Iisraeli ametivõime üles Khan al-Ahmari lammutamise otsust läbi vaatama ning hoiatanud, et Palestiina asulate lammutamine ja elanike võimalik sunniviisiline ümberasustamine on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik ning kujutaks endast väga olulist sündmust, mis seaks suurde ohtu kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise;

F.  arvestades, et kohalikud kodanikuühiskonna organisatsioonid on hoiatanud, et mitmeid teisi Palestiina kogukondi ähvardab vahetu sunniviisilise ümberasustamise oht, sest on loodud uusi õiguskaitsevahendeid, mille abil Iisraeli relvajõud saavad teostada kiirkorras lammutamist, ning lisaks on esitatud mitu seaduseelnõu, mille eesmärk on suurendada Iisraeli kontrolli Ida-Jeruusalemma üle, asundusi on hüppeliselt laiendatud ja USA valitsus on hakanud asundusi selgelt toetama; arvestades, et viimased sündmused on leidnud aset koos pingete teravnemisega, mille põhjustas rahvusriigi seaduseelnõu hiljutine vastuvõtmine Iisraeli Knessetis;

G.  arvestades, et okupeeritud alal kaitstud inimeste sunniviisiline ümberasustamine kujutab endast neljanda Genfi konventsiooni rasket rikkumist ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt sõjakuritegu;

H.  arvestades, et ELi ja liikmesriikide diplomaadid ja Euroopa Parlamendi liikmed on korduvalt hoiatanud Khan al-Ahmari lammutamise eest, sest see sümboliseeriks Iisraeli poliitikat, mille kohaselt lammutatakse palestiinlaste taristut ja laiendatakse asundusi Läänekaldal;

I.  arvestades, et 10 ELi liikmesriiki toetavad Khan al-Ahmaris humanitaarprogramme, sh algkooli ehitamist, ning nüüd on ohus hinnanguliselt 315 000 euro väärtuses ELi rahastatud humanitaarabi;

J.  arvestades, et Palestiinas asuva ELi esindaja büroo andmeil jätkus 2018. aasta esimesel poolel palestiinlaste vara hävitamine ja konfiskeerimine Läänekaldal, sh Ida-Jeruusalemmas, hõlmates 197 palestiinlastele kuuluvat ehitist, ning see tõi kaasa 176 palestiinlase, sh 70 lapse ümberasustamise ja negatiivsed tagajärjed veel 5000 inimesele; arvestades, et ELi büroo teatas, et sellel ajavahemikul lammutati 26 ELi või ELi liikmesriigi rahastatud ehitist, mille väärtus on 60 963 eurot; arvestades, et ajavahemikus 2009–2018 lammutati või konfiskeeriti üle 450 ELi liikmesriikide rahastatud ehitise enam kui 1,3 miljoni euro väärtuses; arvestades, et nende kahjude hüvitamist ei ole taotletud; arvestades, et lammutamiskäsk või korraldus töö peatada on väljastatud 36 koolile piirkonnas C ja kaheksale koolile Ida-Jeruusalemmas, millest pooled on saanud ELi või liikmesriigi rahalisi vahendeid; arvestades, et piirkonnas C on hinnanguliselt 13 000 palestiinlastele kuuluva ehitise kohta väljastatud lammutamiskäsk nõutavate ehituslubade puudumise tõttu;

K.  arvestades, et vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei tohi kolmandad pooled, sealhulgas ELi liikmesriigid soodustada, aidata või abistada asunduste rajamist ning peavad tegema mõistlikkuse piires kõik võimaliku, et vältida uute asunduste rajamist ja lõpetada see ebaseaduslik tegevus;

1.  väljendab sügavat muret ohu pärast, et beduiinide küla Khan al-Ahmari lammutatakse lähitulevikus, ning kutsub Iisraeli ametivõime üles loobuma kavandatavast lammutamisest ja külaelanike väljasaatmisest;

2.  hoiatab Iisraeli ametivõime kui okupatsioonivõimu, et Khan al-Ahmari lammutamine ja selle elanike sunniviisiline ümberasustamine tähendaks rahvusvahelise humanitaarõiguse rasket rikkumist, mis kujutab endast sõjakuritegu; nõuab, et nimetatud rahvusvahelise kuriteo toimepanijad võetaks vastutusele;

3.  nõuab, et EL reageering vastaks selle arengu tõsidusele ja oleks kooskõlas Khan al-Ahmari kogukonna pikaajalise toetamisega; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal tihendada märkimisväärselt suhtlust Iisraeli ametivõimudega piirkonna C palestiinlastest elanike õiguste täieliku austamise küsimuses ning nõuda kõigi sunniviisilise ümberasustamise ja lammutamise kavade ja palestiinlastele väljastatud ümberasustamiskorralduste viivitamatut tühistamist;

4.  väljendab heameelt ELi toetuse üle kogukondadele, keda ähvardab sunniviisiline ümberasustamine, ning nõuab täiendavate investeeringute tegemist piirkonda C, eelkõige beduiinidest elanike toetuseks; kutsub komisjoni üles tagama, et sellist abi antakse viisil, mis pööraks ümber killustatuse, hõlmaks täielikult okupatsiooni poliitilist mõõdet ja toetaks tulemuslikult Palestiina enesemääramist;

5.  väljendab muret humanitaarabi jätkuva hävitamise ja konfiskeerimise pärast piirkonnas C; peab kahetsusväärseks, et — nagu rõhutas kontrollikoda — Euroopa välisteenistus ja komisjon ei ole ilmutanud otsustuskindlust, et saada Iisraeli võimudelt tagatisi selle kohta, et sellised juhtumid enam ei kordu; loodab, et komisjon arvab kõnealuste kahjudega samaväärse summa Iisraelile antavast ELi kahepoolsest abist maha;

6.  on kindlalt veendunud, et ainus püsiv lahendus Lähis-Ida konfliktile on kaks demokraatlikku riiki, Iisrael ja Palestiina, mille ühine pealinn on Jeruusalemm ning mis eksisteerivad rahulikult kõrvuti turvalistes ja tunnustatud piirides, mille aluseks on 1967. aasta roheline joon;

7.  taunib Iisraeli asunduste jätkuvat laiendamist, mis rikub jämedalt rahvusvahelist humanitaarõigust, suurendab palestiinlaste pahameelt ja meeleheidet ning on kõige olulisem takistus kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise väljavaadetele;

8.  rõhutab rahvusvahelise üldsuse kindlat otsust, mida ÜRO Julgeolekunõukogu väljendas uuesti 2016. aasta detsembris, mitte tunnustada 1967. aasta piiride muudatusi, sealhulgas ka Jeruusalemmas, peale nende muudatuste, milles osapooled on läbirääkimiste teel kokku leppinud; kutsub Iisraeli võime üles viivitamata oma asunduspoliitikat peatama ja tagasi pöörama; kutsub ELi üles selles küsimuses vankumatult oma seisukoha juurde jääma;

9.  otsustab saata ajutise delegatsiooni hindama kohapealset olukorda seoses piirkonnas C asuvate ELi rahastatud projektide hävitamisega;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida nelikule, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule kogule ja Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee organitele.

 

Viimane päevakajastamine: 13. september 2018Õigusalane teave