Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0384/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0384/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0351

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 332kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))


Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea

Euroopan parlamentin päätöslauselma Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))  
B8‑0384/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin antamat julkilausumat ja erityisesti 7. syyskuuta 2018 annetun julkilausuman Khan al-Ahmarin kaavailtuun purkamiseen liittyvän tilanteen kehityksestä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 24. elokuuta 2018 julkaiseman puolivuotisraportin EU:n rahoittamien rakenteiden tuhoamisesta ja takavarikoinnista Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa tammikuusta 2018 kesäkuuhun 2018,

–  ottaa huomioon YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Israelin ja Palestiinan konfliktista ja erityisesti 23. joulukuuta 2016 hyväksytyn päätöslauselman 2334,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimukset, joiden osapuolia Israel, Palestiina ja EU:n jäsenvaltiot ovat,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2015 päivätyn tutkimuksensa aiheesta ”Occupation/Annexation of a Territory: Respect for International Humanitarian Law and Human Rights and Consistent EU Policy”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israelin korkein oikeus hylkäsi lopullisesti 5. syyskuuta 2018 Länsirannalla Khan al-Ahmarin kylässä elävän beduiiniyhteisön vetoomukset ja että nyt kylää uhkaa välitön purkaminen ja sen 180 asukkaan (joista yli 90 on lapsia) pakkosiirto Israelin viranomaisten toimesta;

B.  ottaa huomioon, että israelilainen tuomioistuin päätti yhdeksänvuotisen oikeusprosessin lopuksi, että Khan al-Ahmarin kylä on rakennettu laittomasti eikä purkumääräysten peruuttamiselle tai jäädyttämiselle ole perusteita; ottaa huomioon, että Israel aikoo siirtää alueen neljä yhteisöä, myös Khan al-Ahmarin kylän asukkaat, Jerikosta lounaaseen sijaitsevaan asuinpaikkaan jäteveden käsittelylaitoksen välittömään läheisyyteen; ottaa huomioon, että asianomaiset yhteisöt ovat kieltäytyneet lähtemästä asuinalueiltaan;

C.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmarin asukkaat ovat Israelin Negevin erämaasta 1950-luvulla karkottamien beduiinien jälkeläisiä ja että kyseiset beduiinit siirrettiin Länsirannalle Jerusalemin liepeille ja että heidät karkotettiin sieltä toistuvasti; ottaa huomioon, että kylä sijaitsee Israelin kahden laajan siirtokunnan välissä; toteaa, että Israelin viranomaiset ja naapurisiirtokuntien asukkaat painostavat alituiseen kyläläisiä, jotka elävät karuissa oloissa ja joilla ei ole esimerkiksi terveydenhuolto-, koulutus- ja sosiaalipalveluja eikä perusinfrastruktuuria;

D.  toteaa, että Khan al-Ahmarin kylän purkaminen ei lupaisi mitään hyvää Länsirannan kymmenille muille beduiiniyhteisöille; toteaa, että israelilaisen B’Tselem-kansalaisjärjestön mukaan Israelin viranomaiset ovat tietoisesti kieltäytyneet myöntämästä rakennuslupia ja karkottaminen on osa suunnitelmaa, jonka mukaan Jerusalemin itäpuolella olevan, Jordanjokeen nähden puoleenväliin ulottuvan alueen kaikki palestiinalaisyhteisöt aiotaan siirtää, jolloin israelilaisten siirtokuntien muodostama kiila halkaisisi Länsirannan kahteen osaan;

E.  ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja on kehottanut Israelin viranomaisia harkitsemaan uudelleen päätöstään Khan al-Ahmarin kylän purkamisesta ja varoittanut, että palestiinalaisyhteisöjen hajottaminen ja mahdolliset väestön pakkosiirrot olisivat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja vaarantaisivat erittäin vakavasti kahden valtion ratkaisun onnistumisen;

F.  toteaa paikallisten kansalaisjärjestöjen varoittaneen, että välitön pakkosiirto uhkaa myös eräitä muita palestiinalaisyhteisöjä, kun Israelin armeija on saanut uudet lailliset valtuudet pikaisten purkamisten toteuttamiseen, lukuisat Israelin Itä-Jerusalemiin kohdistamaa valvontaa voimistavat lait ovat edenneet ja siirtokuntien rakentaminen on paisunut räjähdysmäisesti ja Yhdysvaltain hallinto on ottanut siirtokuntiin selvästi myönteisemmän kannan; ottaa huomioon, että tämän viimeaikaisen kehityksen ohella jännitteet ovat voimistuneet Israelin knessetin hyväksyttyä hiljattain kansallisvaltiota koskevan lain;

G.  toteaa, että miehitetyillä alueilla suojellun väestön pakkosiirrot rikkovat räikeästi neljättä Geneven yleissopimusta ja niitä pidetään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön nojalla sotarikoksina;

H.  toteaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaatit ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat toistuvasti varoittaneet Khan al-Ahmarin kylän purkamisesta, joka symboloisi Israelin harjoittamaa politiikkaa, jossa tuhotaan palestiinalaisten infrastruktuuria ja laajennetaan Länsirannan siirtokuntia;

I.  toteaa, että kymmenen EU:n jäsenvaltiota tukee Khan al-Ahmarissa käynnissä olevia humanitaarisia ohjelmia, kuten alakoulun rakentamista, ja että EU:n rahoittama arviolta 315 000 euron suuruinen humanitaarinen apu vaarantuu;

J.  toteaa, että Palestiinaa käsittelevän EU:n edustajan toimiston mukaan miehitetyllä Länsirannan alueella ja Itä-Jerusalemissa asuvien palestiinalaisten omaisuuden tuhoaminen ja takavarikointi on jatkunut vuoden 2018 alkupuoliskolla ja että niiden kohteina on ollut 197 palestiinalaisten omistamaa rakennusta; toteaa tämän johtaneen 176 palestiinalaisen, joista 70 on ollut lapsia, asuinsijoiltaan siirtymiseen ja haitanneen lisäksi vielä 5 000:ta henkilöä; ottaa huomioon, että toimiston mukaan kyseisellä ajanjaksolla on tuhottu 26 EU:n tai sen jäsenvaltioiden rahoittamaa rakennetta, joiden arvo oli yhteensä 60 963 euroa; ottaa huomioon, että vuosina 2009–2018 on tuhottu tai takavarikoitu yli 450 EU:n tai sen jäsenvaltioiden rahoittamaa rakennetta, joiden arvo oli yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa; ottaa huomioon, että tuhoista ei ole pyydetty korvausta; ottaa huomioon, että C-alueen 36:ta ja Itä-Jerusalemin kahdeksaa koulua uhkaa purkaminen tai niitä koskevat työt on määrätty keskeytettäviksi ja että puolet niistä saa rahoitusta EU:lta tai sen jäsenvaltioilta; ottaa huomioon, että arviolta yli 13 000 C-alueen palestiinalaisrakennetta kuuluu purkamismääräysten piiriin, koska niillä ei ole ollut tarvittavia rakennuslupia;

K.  katsoo, että kolmansilla osapuolilla, myös EU:n jäsenvaltioilla, on kansainvälisen oikeuden mukaan velvollisuus olla kannustamatta, auttamatta ja avustamatta siirtokuntien perustamista ja tehdä kaiken, mitä niiltä voi kohtuullisesti odottaa, estääkseen uusien siirtokuntien perustamisen ja lopettaakseen tällaiset laittomat käytännöt;

1.  on erittäin huolissaan Khan al-Ahmarin beduiinikylää uhkaavasta välittömästä purkamisesta ja kehottaa Israelin viranomaisia jäädyttämään purkamissuunnitelmat ja kylän asukkaiden karkotukset;

2.  varoittaa miehittävän Israelin viranomaisia siitä, että Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden pakkosiirto loukkaisivat räikeästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja merkitsisivät sotarikosta; edellyttää, että tällaiseen kansainväliseen rikollisuuteen syyllistyneet joutuvat vastuuseen;

3.  edellyttää, että EU:n reaktio on suhteutettava tilanteen kehittymisen vakavuuteen ja että reaktion on oltava johdonmukainen Khan al-Ahmarin yhteisölle jo pitkään annetun tuen kanssa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tehostamaan ripeästi yhteydenpitoaan Israelin viranomaisten kanssa, jotta C-alueella olevien palestiinalaisten oikeuksia kunnioitettaisiin kaikilta osin, ja painostamaan niitä siihen, että kaikki pakkosiirtoa koskevat suunnitelmat ja purku- ja häätömääräykset perutaan välittömästi;

4.  pitää myönteisenä, että EU tukee pakkosiirron uhkaamia yhteisöjä, ja vaatii C-alueelle lisäinvestointeja, etenkin beduiiniväestön tukemiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan, että tätä apua toimitetaan siten, että hajanaisuus loppuu, miehityksen poliittinen ulottuvuus otetaan täysin huomioon ja Palestiinan itsemääräämisoikeutta tuetaan vaikuttavasti;

5.  on huolestunut humanitaarisen avun tuhoamisen ja takavarikoinnin jatkumisesta C-alueella; pitää valitettavana, että EUH ja komissio eivät ole tarpeeksi päättäväisesti varmistaneet, että Israelin viranomaiset huolehtivat korvauksista ja antavat takeet siitä, että tällainen ei toistu; toteaa tilintarkastustuomioistuin korostaneen tätä seikkaa; edellyttää komission vähentävän näitä menetyksiä vastaavat määrät EU:n Israelille myöntämästä kahdenvälisestä avusta;

6.  on edelleen vakuuttunut siitä, että ainoa kestävä ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on se, että kaksi demokraattista valtiota, Israel ja Palestiina, elävät rinnakkain rauhassa turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä vuoden 1967 vihreän linjan mukaisesti ja että Jerusalem on kummankin valtion pääkaupunki;

7.  tuomitsee Israelin siirtokuntien jatkuvan laajentamisen, koska se on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden räikeä loukkaus, ruokkii palestiinalaisten kaunaa ja epätoivoa ja on suurin yksittäinen este kahden valtion ratkaisun onnistumiselle ja toteutumismahdollisuuksille;

8.  korostaa, kuten YK:n turvallisuusneuvosto jälleen totesi joulukuussa 2016, että kansainvälinen yhteisö on vakaasti päättänyt olla hyväksymättä mitään muutoksia vuoden 1967 rajoihin, myöskään Jerusalemin osalta, elleivät osapuolet ole sopineet niistä neuvotteluissa; kehottaa Israelin viranomaisia lopettamaan välittömästi siirtokuntien laajentamisen ja aloittamaan niiden purkamisen; edellyttää EU:n pysyvän järkähtämättä kannassaan tässä kysymyksessä;

9.  päättää lähettää tilapäisen valtuuskunnan arvioimaan paikan päällä, miten C-alueella on tärvelty EU:n rahoittamia hankkeita;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetille, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen elimille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus