Procedūra : 2018/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0384/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0384/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0351

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 553kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP))


Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP))  
B8-0384/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Izraēlas un Palestīnas konfliktu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par starptautiskajām humanitārajām tiesībām,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini 2018. gada 7. septembra paziņojumu par jaunākajām norisēm attiecībā uz plānoto Khan al-Ahmar ciemata nojaukšanu,

–  ņemot vērā sešu mēnešu — 2018. gada janvāra–jūnija ziņojumu — par ES finansēto struktūru nojaukšanu un konfiskāciju Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē, ko 2018. gada 24. augustā publicēja Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Izraēlas un Palestīnas konfliktu, jo īpaši 2016. gada 26. decembrī pieņemto rezolūciju Nr. 2334,

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību konvencijas un starptautisko humanitāro tiesību līgumus, kuru puses ir arī Izraēla, Palestīna un ES dalībvalstis,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 25. jūnija pētījumu “Okupācija/ teritorijas aneksija: starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību ievērošana un konsekventa ES politika”,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 5. septembrī Izraēlas Augstākā tiesa pēdējā instancē noraidīja Rietumkrasta Khan al-Ahmar beduīnu kopienas iedzīvotāju lūgumrakstu un ciematam tuvākajā laikā draud nojaukšana un Izraēlas iestāžu piespiedu kārtā veikta 180 tā iedzīvotājus, tostarp vairāk kā 90 bērnu, piespiedu pārmitināšana;

B.  tā kā deviņus gadus šajā lietā ir ilgusi tiesvedība, un noslēgumā Izraēlas tiesas nolēma, ka Khan al-Ahmar tika uzcelts nelikumīgi un ka nav pamata iejaukties rīkojuma par nojaukšanu īstenošanā vai apturēt to; tā kā Izraēlas valsts plāno pārvietot četras šā novada kopienas, tostarp Khan al-Ahmar, uz vietu dienvidrietumos no Jērikas —notekūdeņu apstrādes iekārtas tiešā tuvumā; tā kā attiecīgās kopienas rīkojumam par pārvietošanu pakļauties atteicās;

C.  tā kā Khan al-Ahmar iedzīvotāji ir beduīnu pēcteči, kurus Izraēla 1950. gadā izdzina no Negevas tuksneša un pārvietoja uz Rietumkrastu — Jeruzālemes piepilsētu—, kur dzīvot viņiem aizliedza vairākkārt; tā kā minētais ciemats atrodas starp divām lielām Izraēlas apmetnēm; tā kā Izraēlas iestādes un kaimiņu apmetņu iedzīvotāji uz minēto kopienu iedzīvotājiem pastāvīgi izdara spiedienu un tā kā minētie kopienu iedzīvotāji cieš no smagiem dzīves apstākļiem, tostarp viņiem trūkst veselības, izglītības un labklājības pakalpojumu un pamata infrastruktūras;

D.  tā kā Khan al-Ahmar nojaukšana var kalpot par negatīvu precedentu desmitiem citu beduīnu kopienu visā Rietumkrastā; tā kā saskaņā ar Izraēlas NVO B’Tselem datiem Izraēlas iestādes ir apzināti atteikušās izdot celtniecības atļaujas un izlikšana no mājokļiem ir daļa no plāna austrumos no Jeruzalemes un apgabalā pa vidu starp Jeruzālemi un Jordānas upi atbrīvoties no visām palestīniešu kopienām, tādējādi radot Izraēlas apmetņu ķīli, kas Rietumkrastu sadalītu divās daļās;

E.  tā kā PV/AP ir aicinājusi Izraēlas iestādes no jauna apsvērt savu lēmumu nojaukt Khan al-Ahmar un ir brīdinājusi, ka Palestīniešu kopienu nojaukšana un iespējamā iedzīvotāju piespiedu pārmitināšana saskaņā starptautiskajām tiesībām ir nelikumīga un tiktu uzskatīta par ļoti nopietnu signālu, kas nopietni apdraudētu divu valstu risinājuma īstenošanu;

F.  tā kā vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir brīdinājušas par to, ka tuvākajā laikā virkne Palestīnas kopienu var pārmitināt piespiedu kārtā, jo tika atvērti jauni tiesiskie ceļi, saskaņā ar kuriem Izraēlas bruņotajiem spēkiem ir tiesības veikt paātrinātu nojaukšanu, tika virzīti uz priekšu vairāki likumprojekti, kuru mērķis ir Izraēlas kontroles pār Austrumjeruzālemi paplašināšana, ievērojami pastiprinājās apmetņu veidošana un jūtami mainījās ASV administrācijas nostāja par labu apmetņu celtniecībai; tā kā šī nostājas maiņa ir notikusi laikā, kad pieaug spriedze un nesen Izraēlas Knesetā tika pieņemts Nācijas-valsts likumprojekts;

G.  tā kā tādu personu piespiedu pārmitināšana, kurus okupētajās teritorijās aizsargā, ir uzskatāma par smagu Ceturtās Ženēvas konvencijas pārkāpumu un ir pielīdzināma kara noziegumiem, kas ir paredzēti Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtos;

H.  tā kā ES un dalībvalstu diplomāti un Eiropas Parlamenta deputāti ir vairākkārt brīdinājuši par tās Khan al-Ahmar nojaukšanas pretlikumību, kas ir uzskatāma par Palestīnas infrastruktūras nojaukšanas un apmetņu izplešanās Rietumkrastā Izraēlas politikas simbolu;

I.  tā kā 10 ES dalībvalstis atbalsta Khan al-Ahmar īstenotās humanitārās programmas, tostarp sākumskolas būvniecību, un tā kā tagad tiek apdraudēta aptuveni EUR 315 000 vērtā ES finansētā humanitārā palīdzība;

J.  tā kā saskaņā ar ES Pārstāvniecības Palestīnā biroja datiem 2018. gada pirmajā pusē okupētajā Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē turpinājās palestīniešu īpašuma iznīcināšana un konfiskācija, kas skāra 197 palestīniešiem piederošas celtnes un kuru rezultātā 176 palestīnieši tika pārvietoti, tostarp bērni, un kas papildus tam negatīvi ietekmēja 5000 personas; tā kā ES birojs ziņoja par tādu 26 celtņu nojaukšanu, kuru celtniecību ir finansējusi ES vai ES dalībvalstis un kuru tā brīža vērtība bija EUR 60 963; tā kā laikposmā 2009. un 2018. gads tika nojauktas vai konfiscētas vairāk kā 450 ES un ES dalībvalstu finansētas celtnes, kuru kopējā vērtība bija vairāk kā EUR 1,3 miljoni; tā kā par šādu nojaukšanu nav prasīta nekāda kompensācija; tā kā patlaban tiek nojauktas vai ir apturēti tādu 36 skolu C zonā un astoņu skolu Austrumjeruzalemē nojaukšanas darbi, puse no kurām ir saņēmusi vai nu ES, vai nu tās dalībvalstu finansējumu; tā kā to palestīniešu celtņu aptuvenais skaits C zonā, attiecībā uz kurām tagad ir izdoti vēl neizpildīti nojaukšanas rīkojumi, pamatojoties uz nelikumīgu būvniecību, pārsniedz 13 000;

K.  tā kā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām trešām pusēm, tostarp ES dalībvalstīm, ir pienākums nenodrošināt pamudinājumus, atbalstu un palīdzību apmetņu izveidošanā un saprāta robežās darīt visu, kas to spēkos, lai novērstu jaunu apmetņu izveidi un izbeigtu šādu nelikumīgu praksi,

1.  ir dziļi nobažījies par to, ka kuru katru brīdi var tikt nojaukts beduīnu ciemats Khan al-Ahmar, un mudina Izraēlas iestādes nojaukšanas un iedzīvotāju piespiedu izlikšanas no mājokļiem plānu īstenošanu neuzsākt;

2.  brīdina Izraēlas iestādes, kas ir okupācijas vara, ka Khan al-Ahmar nojaukšana un tās iedzīvotāju piespiedu pārmitināšana tiks uzskatīta par starptautisko humanitāro tiesību smagu pārkāpumu, ko var pielīdzināt kara noziegumam; uzstāj, ka pie atbildības tiks sauktas personas, kas ir vainojamas šā starptautiskā nozieguma izdarīšanā;

3.  uzstāj, ka ES atbildei ir jābūt atbilstošai šā notikuma nopietnībai un saskanīgai ar ilgstošo tās atbalstu Khan al-Ahmar kopienai; aicina PV/AP enerģiski pastiprināt ES saziņu ar Izraēlas iestādēm attiecībā uz palestīniešu tautas tiesību pilnīgu ievērošanu C zonā un uzstājīgi prasīt nekavējošu visu piespiedu viņu pārvietošanas plānu un viņu izlikšanas no mājokļa rīkojumu atcelšanu;

4.  atzinīgi vērtē ES sniegto atbalstu kopienām, kurām draud piespiedu pārmitināšana, un prasa veikt papildu ieguldījumus C zonā, jo īpaši, lai atbalstītu Beduīnu tautības iedzīvotājus; aicina Komisiju nodrošināt, ka šādu atbalstu sniedz tā, lai tiktu apvērsta sadrumstalotības tendence, pilnībā integrēts politiskais okupācijas aspekts un sekmīgi atbalstīta palestīniešu pašnoteikšanās;

5.  ceļ trauksmi par joprojām aktuālo humānās palīdzības materiālu iznīcināšanu un konfiskāciju C zonā; pauž nožēlu par to, ka EĀDD un Komisijai, kā to uzsvērusi arī Eiropas Revīzijas palāta, trūkst apņēmības nodrošināt, ka Izraēlas varas iestādes to kompensē un apņemas neatkārtot; sagaida, ka Komisija ieturēs šiem zaudējumiem līdzvērtīgu summu no divpusējā ES atbalsta Izraēlai;

6.  ir stingri pārliecināts, ka vienīgais veids, kā noturīgi atrisināt Tuvo Austrumu konfliktu, ir izveidot divas demokrātiskas valstis — Izraēlu un Palestīnu —, kas miermīlīgi atrastos līdzās viena otrai drošās un, pamatojoties uz 1967. gada „zaļo līniju”, no jauna noteiktās robežās ar kopīgu galvaspilsētu Jeruzalemi;

7.  nosoda to, ka turpinās Izraēlas apmetņu paplašināšana, kas ir kliedzošs starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums, vairo palestīniešu aizvainojumu un izmisumu un ir vislielākais šķērslis divu valstu risinājuma īstenošanai un tā ilgtspējas izredzēm;

8.  uzsver starptautiskās kopienas apņemšanos, ko atkārtoti pauda ANO Drošības padome 2016. gada decembrī, neatzīt nekādas 1967. gada robežu izmaiņas, tostarp attiecībā uz Jeruzalemi, kā vien tās, par kurām puses vienojušās sarunās; aicina Izraēlas iestādes nekavējoties apturēt apmetņu politiku un neitralizēt tās sekas; prasa, lai ES šajā jautājumā arī turpmāk būtu nelokāma;

9.  nolemj nosūtīt ad hoc delegāciju, kas novērtēs situāciju ar ES finansēto objektu nojaukšanu C zonā uz vietas;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvartetam, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīniešu likumdošanas padomei un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas struktūrām.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. septembrisJuridisks paziņojums