Procedure : 2018/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0385/2018

Indgivne tekster :

B8-0385/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0351

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 166kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))  
B8‑0385/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den israelsk-palæstinensiske konflikt,

–  der henviser til redegørelsen af 7. september 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om den seneste udvikling vedrørende den planlagte nedrivning af Khan al-Ahmar,

–  der henviser til den fælles erklæring af 10. september 2018 fra Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige om Khan al-Ahmar,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention af 1949,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Israels højesteret den 5. september 2018 afviste andragender fra indbyggerne i Khan al-Ahmar, der er en palæstinensisk landsby i område C på den besatte Vestbred, hvilket gør det muligt for de israelske myndigheder at fuldbyrde nedrivningskendelserne mod dette samfund fra og med den 12. september 2018;

B.  der henviser til, at Khan al-Ahmar ligger i korridorområdet E1 på den besatte Vestbred; der henviser til, at opretholdelse af status quo på dette område er af afgørende betydning for, at tostatsløsningen kan blive levedygtig, og for, at der i fremtiden kan etableres en sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har gjort indsigelse mod alle foranstaltninger, der underminerer levedygtigheden af en tostatsløsning, og har opfordret begge parter til gennem politikker og handlinger at vise et ægte engagement i en tostatsløsning for at genoprette tilliden;

D.  der henviser til, at de israelske myndigheder mener, at placeringen af landsbyen, som støder op til motorvej 1, bringer dens indbyggere og brugerne af motorvejen i umiddelbar fare, og at de forgæves har forsøgt at nå til enighed med indbyggerne om en flytteplan;

E.  der henviser til, at tvungne overførsler i henhold til den fjerde Genève-konvention er forbudt, medmindre disse er nødvendige af hensyn til befolkningens sikkerhed eller tvingende militære grunde; der henviser til, at således evakuerede personer skal overføres tilbage til deres hjem, så snart fjendtlighederne i det pågældende område er ophørt;

F.  der henviser til, at det ikke kun er indbyggerne i Khan al-Ahmar, men også dem i en række andre beduinlandsbyer, der lever under den konstante trussel om nedrivning og evakuering både i det israelske Negev og i område C på den besatte Vestbred som følge af den nuværende israelske regerings politik over for disse samfund;

1.  tilslutter sig opfordringen fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige til den israelske regering om at opgive den flytteplan, der vil føre til nedrivning af landsbyen og tvangsflytning af dens indbyggere til en anden lokalitet; mener, at det er yderst vigtigt, at EU fortsat taler med én stemme i denne sag;

2.  anmoder de israelske myndigheder om, at de ved deres endelige afgørelse ikke blot tager de sikkerhedsmæssige og økonomiske årsager i betragtning, der ligger til grund for deres flytteplan, men også til den følsomme placering af landsbyen; minder om, at område C har strategisk betydning for bevarelsen af en fremtidig palæstinensisk stat;

3.  mener derfor, at nedrivningen i alvorlig grad vil true tostatsløsningens levedygtighed og underminere udsigterne til fred; understreger i den forbindelse, at beskyttelsen og bevarelsen af tostatsløsningens levedygtighed skal være den umiddelbare prioritet i EU-politikker og -foranstaltninger med hensyn til den israelsk-palæstinensiske konflikt og fredsprocessen i Mellemøsten;

4.  understreger, at Den Palæstinensiske Myndighed allerede har meddelt, at den vil appellere højesteretsafgørelsen med henblik på at få fastslået, at nedrivningen af Khan al-Ahmar og den tvungne overførsel af dens befolkning udgør en overtrædelse af den humanitære folkeret;

5.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at kræve fuld kompensation fra Israel for ødelæggelsen af EU-finansieret infrastruktur, såfremt Khan al-Ahmar nedrives og indbyggerne tvangsudsættes;

6.  opfordrer den israelske regering til at sætte en øjeblikkelig stopper for sin politik vedrørende trusler om nedrivning og tvangsudsættelser mod beduinsamfund, som bor i Negev og i område C på den besatte Vestbred;

7.  minder Israel om, at landet siden 1967 har levet op til sine forpligtelser over for den palæstinensiske befolkning, der bor under dets besættelse, i overensstemmelse med den fjerde Genève-konvention; understreger, at tilsidesættelse af disse forpligtelser udgør alvorlige forbrydelser i henhold til den humanitære folkeret;

8.  gentager sin stærke støtte til tostatsløsningen, hvor Israel som en sikker stat og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side langs grænsen fra 1967 og med Jerusalem som hovedstad for begge stater i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten; fordømmer enhver ensidig beslutning og handling, der kan undergrave mulighederne for denne løsning;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.  

Seneste opdatering: 13. september 2018Juridisk meddelelse