Διαδικασία : 2018/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0385/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0385/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0351

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 384kWORD 25k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))  
B8‑0385/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini της 7ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την προγραμματισμένη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με το Khan al-Ahmar,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε προσφυγές των κατοίκων του Khan al-Ahmar, ενός παλαιστινιακού χωριού Βεδουίνων στην περιοχή Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, επιτρέποντας στις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην εκτέλεση διαταγών κατεδάφισης εναντίον αυτής της κοινότητας από τις 12 Σεπτεμβρίου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Khan al-Ahmar βρίσκεται στην περιοχή του διαδρόμου Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση του status quo σε αυτόν τον τομέα έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και για τη μελλοντική εγκαθίδρυση ενός συνεχόμενου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως αντιτεθεί σθεναρά σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και έχει καλέσει τις δύο πλευρές να επιδείξουν, με πολιτικές και δράσεις, πραγματική δέσμευση για μια λύση δύο κρατών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αρχές θεωρούν ότι η τοποθεσία του χωριού, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 1, έθεσε τον πληθυσμό και τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου σε άμεσο κίνδυνο και προσπάθησε μάταια να συμφωνήσει με τους κατοίκους ένα σχέδιο μετεγκατάστασης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες μεταφορές απαγορεύονται από την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, εκτός εάν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας του πληθυσμού ή επιτακτικούς στρατιωτικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσωπα που εκκενώθηκαν πρέπει να μεταφερθούν πίσω στα σπίτια τους μόλις παύσουν οι εχθροπραξίες στην εν λόγω περιοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από το Khan al-Ahmar, οι κάτοικοι πολλών άλλων χωριών Βεδουίνων ζουν υπό τη συνεχή απειλή κατεδάφισης και εκκένωσης, τόσο στον ισραηλινό Negev όσο και στον τομέα Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, λόγω της πολιτικής της σημερινής ισραηλινής Κυβέρνησης έναντι αυτών των κοινοτήτων·

1.  συμμερίζεται την έκκληση της ΑΕ/ΥΕ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου προς την ισραηλινή κυβέρνηση να καταργήσει το σχέδιο μετεγκατάστασης που θα οδηγήσει στην κατεδάφιση του χωριού και στη βίαιη μεταφορά του πληθυσμού του σε άλλη τοποθεσία· θεωρεί ότι είναι ύψιστης σημασίας η ΕΕ να συνεχίσει να έχει ενιαία στάση επί του θέματος αυτού·

2.  ζητεί από τις ισραηλινές αρχές να λάβουν υπόψη, κατά την τελική τους απόφαση, όχι μόνο τους λόγους ασφαλείας και οικονομίας με τους οποίους δικαιολογούν το σχέδιο μετεγκατάστασης, αλλά και την ευαίσθητη θέση του χωριού· υπενθυμίζει ότι ο τομέας Γ έχει στρατηγική σημασία για τη διατήρηση της συνοχής ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους·

3.  θεωρεί συνεπώς ότι οι κατεδαφίσεις θα απειλούσαν σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και θα υπονόμευσαν τις προοπτικές ειρήνευσης· σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει ότι η προστασία και η διατήρηση της βιωσιμότητας της λύσης των δύο κρατών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τις πολιτικές και τις ενέργειες της ΕΕ όσον αφορά την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

4.  τονίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ήδη δηλώσει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και η βίαιη μεταφορά του πληθυσμού του συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  καλεί την ΑΕ / ΥΕ, σε περίπτωση που η κατεδάφιση και η έξωση πληθυσμού από τον Khan al-Ahmar λάβει χώρα, να ζητήσει από το Ισραήλ πλήρη αποζημίωση για την καταστροφή των υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ·

6.  καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πολιτική της που συνίσταται σε απειλές κατεδάφισης και εκδίωξης κοινοτήτων των Βεδουίνων που ζουν στο Negev και στην περιοχή Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης·

7.  υπενθυμίζει στο Ισραήλ τις υποχρεώσεις που έχει ως δύναμη κατοχής έναντι του παλαιστινιακού πληθυσμού που ζει υπό την κατοχή του από το 1967, σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης· τονίζει ότι οι παραβιάσεις αυτών των υποχρεώσεων συνιστούν σοβαρά εγκλήματα βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

8.  επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή του για τη λύση των δύο κρατών με διασφάλιση του κράτους του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, συνεχόμενο και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος που θα ζει δίπλα ειρηνικά και με ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων του 1967, με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· καταδικάζει κάθε μονομερή απόφαση και δράση που μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές αυτής της λύσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ειδικό Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου