Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0385/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0385/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0351

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 139kWORD 24k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))  
B8‑0385/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 7. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman Khan al-Ahmarin kaavailtuun purkamiseen liittyvän tilanteen kehityksestä,

–  ottaa huomioon Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Khan al-Ahmarista 10. syyskuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israelin korkein oikeus hylkäsi 5. syyskuuta 2018 miehitetyn Länsirannan C-alueella sijaitsevan palestiinalaisbeduiinien kylän Khan al-Ahmarin asukkaiden esittämät vetoomukset, minkä vuoksi Israelin viranomaiset voivat aloittaa kyseiseen yhteisöön kohdistuvien purkumääräysten toimeenpanon 12. syyskuuta 2018;

B.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar sijaitsee E1-käytävän alueella miehitetyllä Länsirannalla; toteaa, että vallitsevan tilanteen säilyttäminen tällä alueella on olennaisen tärkeää kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden kannalta sekä alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion perustamiseksi tulevaisuudessa;

C.  toteaa, että parlamentti on toistuvasti vastustanut kaikkia toimia, jotka heikentävät kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta, ja kehottanut molempia osapuolia osoittamaan politiikkansa ja toimiensa kautta, että ne ovat aidosti sitoutuneita kahden valtion ratkaisuun, jotta voidaan rakentaa uudelleen luottamusta;

D.  toteaa, että Israelin viranomaisten käsityksen mukaan kylän sijainti valtatien 1 vieressä aiheuttaa välittömän vaaran sen asukkaille ja valtatien käyttäjille, ja ne ovat turhaan yrittäneet sopia uudelleensijoittamissuunnitelmasta asukkaiden kanssa;

E.  ottaa huomioon, että neljännen Geneven yleissopimuksen mukaan pakkosiirrot ovat kiellettyjä, elleivät väestön turvallisuus tai pakottavat sotilaalliset syyt niin vaadi; toteaa, että tästä syystä evakuoidut henkilöt on siirrettävä takaisin koteihinsa heti, kun vihollisuudet kyseisellä alueella ovat lakanneet;

F.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmarin lisäksi myös joidenkin muiden beduiinikylien asukkaat elävät jatkuvan purku- ja evakuointiuhan alla sekä Israelin Negevin autiomaassa että miehitetyn Länsirannan C-alueella Israelin nykyisen hallituksen näihin yhteisöihin soveltaman politiikan vuoksi;

1.  yhtyy korkean edustajan / varapuheenjohtajan, Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Israelin hallitukselle antamaan kehotukseen luopua uudelleensijoittamissuunnitelmasta, joka johtaa kylän purkamiseen ja sen väestön pakkosiirtoon toiseen paikkaan; katsoo, että on äärimmäisen tärkeää, että EU pysyy yhtenäisenä tässä asiassa;

2.  pyytää Israelin viranomaisia ottamaan huomioon lopullista päätöstään tehdessään uudelleensijoittamissuunnitelman perusteena käytettyjen turvallisuuteen ja talouteen liittyvien syiden lisäksi myös kylän herkän sijainnin; muistuttaa, että C-alue on strategisesti tärkeä tulevan Palestiinan valtion alueellisen yhtenäisyyden säilyttämisen kannalta;

3.  toteaa näin ollen, että purkamiset vaarantaisivat vakavasti kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden ja heikentäisivät rauhannäkymiä; toteaa jälleen tässä yhteydessä, että kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden suojelemisen ja säilyttämisen on oltava välitön prioriteetti EU:n politiikassa ja toimissa Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ja Lähi-idän rauhanprosessin osalta;

4.  korostaa, että palestiinalaishallinto on jo ilmoittanut valittavansa korkeimman oikeuden päätöksestä, jotta Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden pakkosiirto määriteltäisiin vakavaksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukseksi;

5.  kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa vaatimaan, että Israel korvaa täysimääräisesti EU:n rahoittaman infrastruktuurin tuhoamisen, jos Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden häätö toteutetaan;

6.  kehottaa Israelin hallitusta lopettamaan välittömästi Negevin autiomaassa ja miehitetyn Länsirannan C-alueella olevien beduiiniyhteisöjen uhkailemisen purkamisella ja häädöllä;

7.  muistuttaa Israelia siitä, että sillä on neljännen Geneven yleissopimuksen mukaisesti miehitysvaltana velvoitteita miehittämillään alueilla vuodesta 1967 lähtien elänyttä palestiinalaisväestöä kohtaan; korostaa, että näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla vakava rikos;

8.  antaa jälleen vahvan tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa turvallinen Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen ja alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rauhanomaisesti ja turvallisesti rinnakkain ja joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä itsemääräämisoikeuteen ja kansainvälisen oikeuden täysimääräiseen kunnioittamiseen; tuomitsee yksipuoliset päätökset ja toimet, jotka saattaisivat heikentää tämän ratkaisun toteutumismahdollisuuksia;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattorille, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus