Förfarande : 2018/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0385/2018

Ingivna texter :

B8-0385/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0351

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 142kWORD 25k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))  
B8‑0385/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 september 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den senaste utvecklingen när det gäller den planerade rivningen av Khan al-Ahmar,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet om Khan al-Ahmar av den 10 september 2018 från Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Spanien och Tyskland,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 5 september 2018 fick invånarna i Khan al-Ahmar, en palestinsk beduinby i zon C på den ockuperade Västbanken, avslag på sina framställningar i Israels högsta domstol, vilket gjorde det möjligt för de israeliska myndigheterna att gå vidare med verkställandet av rivningsordern mot detta samhälle från och med den 12 september 2018.

B.  Khan al-Ahmar ligger i den s.k. E1-korridoren på den ockuperade Västbanken. Upprätthållandet av status quo inom detta område är av avgörande betydelse för en fungerande tvåstatslösning och för grundandet av en sammanhängande och livskraftig palestinsk stat i framtiden.

C.  Europaparlamentet har upprepade gånger motsatt sig alla åtgärder som undergräver tvåstatslösningens genomförbarhet och uppmanat båda sidor att i politik och handling visa ett genuint åtagande för en tvåstatslösning för att återupprätta förtroendet.

D.  De israeliska myndigheterna anser att byns läge nära motorväg 1 innebär en omedelbar fara för invånarna och användarna av motorvägen, och har förgäves försökt komma överens med invånarna om en plan för omplacering.

E.  Tvångsförflyttningar är förbjudna enligt den fjärde Genèvekonventionen, om inte befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl så kräver. Personer som evakueras på detta sätt måste föras tillbaka till sina hem så snart fientligheterna i detta område har upphört.

F.  Utöver Khan al-Ahmar befinner sig också invånarna i ett antal andra beduinbyar, både i den israeliska Negevöknen och i zon C på den ockuperade Västbanken, under ett ständigt hot av rivning och evakuering, på grund av den nuvarande israeliska regeringens politik gentemot dessa samhällen.

1.  Europaparlamentet ansluter sig till kravet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Spanien och Tyskland på den israeliska regeringen om att stoppa omplaceringsplanen, som kommer att leda till att byn rivs och dess invånare tvångsförflyttas till en annan plats. Parlamentet anser att det är ytterst viktigt att EU fortsätter att tala med en röst i denna fråga.

2.  Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att när det fattar sitt slutliga beslut, inte bara ta hänsyn till säkerhet och ekonomiska faktorer som grund för att rättfärdiga omplaceringsplanen, utan också byns sårbara läge. Parlamentet erinrar om att zon C är av strategisk betydelse när det gäller att bevara en sammanhängande palestinsk stat i framtiden.

3.  Europaparlamentet anser därför att rivningen allvarligt skulle hota en fungerande tvåstatslösning och undergräva utsikterna för fred. I detta sammanhang upprepar parlamentet att skyddet och bevarandet av tvåstatslösningens genomförbarhet är en omedelbar prioritet i EU:s politik och åtgärder som gäller konflikten mellan Israel och Palestina samt fredsprocessen i Mellanöstern.

4.  Europaparlamentet betonar att den palestinska myndigheten redan har meddelat att den kommer att överklaga högsta domstolens beslut för att få det fastställt att rivningen av Khan al-Ahmar och tvångsförflyttningen av dess befolkning utgör ett brott mot internationell humanitär rätt.

5.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att begära full ersättning från Israel för förstörelsen av EU-finansierad infrastruktur, om rivningen av Khan al-Ahmar och fördrivningen av dess invånare verkställs.

6.  Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen att omedelbart upphöra med sina hot om rivning och fördrivning mot de beduinsamhällen som bor i Negevöknen och zon C på den ockuperade Västbanken.

7.  Europaparlamentet påminner Israel, i egenskap av ockupationsmakt, om dess skyldigheter gentemot den palestinska befolkning som har levt under dess ockupation sedan 1967, i enlighet med den fjärde Genèvekonventionen. Parlamentet understryker att brott mot dessa skyldigheter utgör ett allvarligt brott enligt internationell humanitär rätt.

8.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen med en säker israelisk stat och en oavhängig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat som lever i fred och säkerhet sida vid sida inom 1967 års gränser, med Jerusalem som huvudstad för båda stater på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt. Parlamentet fördömer alla ensidiga beslut och åtgärder som riskerar att försämra möjligheterna att nå en sådan lösning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s särskilda samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

Senaste uppdatering: 13 september 2018Rättsligt meddelande