Διαδικασία : 2018/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0386/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0386/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 461kWORD 46k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών (2018/2849(RSP))


Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

έχοντας υπόψη την έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή της 1ης Ιουλίου 2016,

έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της 10ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 το ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ολόκληρη η ομάδα κτισμάτων του Khan al-Ahmar είχε οικοδομηθεί παράνομα κατά παράβαση της νομοθεσίας περί χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσης γης και, ως εκ τούτου, έπρεπε να κατεδαφιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε επίσης ότι οι ισραηλινές αρχές έπρεπε να βρουν κατάλληλη εναλλακτική λύση για το σχολείο και για τους κατοίκους της κοινότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Khan al-Ahmar οικοδομήθηκε το 2009 και βρίσκεται στη ζώνη Γ της Δυτικής Όχθης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίσματα του χωριού βρίσκονται κατά μήκος ενός πολυσύχναστου αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Ιερουσαλήμ με τη Νεκρά Θάλασσα και δεν συνδέονται με καμία βασική υποδομή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2010 η βεδουίνικη κοινότητα του Khan al-Ahmar και η ισραηλινή πολιτική διοίκηση έχουν ξεκινήσει διάλογο για να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση μετεγκατάστασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βεδουίνικη κοινότητα του Khan al-Ahmar έχει απορρίψει κάθε συμβιβαστική λύση που της πρόσφεραν οι ισραηλινές αρχές, ακόμη και σχέδια μετεγκατάστασης από το Khan al-Ahmar στο Δυτικό Jahalin, σε απόσταση κάπου 8 χιλιομέτρων, όπου κάθε οικογένεια θα ελάμβανε ένα οικοδομημένο οικόπεδο και θα συνδεόταν με τη βασική υποδομή, ενώ τα πλήρη έξοδα, μαζί με τη χρηματοδότηση ενός νέου σχολείου, θα καλύπτονταν από τις ισραηλινές αρχές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 το ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να αποτραπεί η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar, κάτι που αφήνει επομένως την κατεδάφισή του στη διακριτική ευχέρεια της Ισραηλινής Κυβέρνησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση και η μετεγκατάσταση των βεδουίνικων κοινοτήτων αποτελούν συχνά αντικείμενο έντασης ανάμεσα σε αυτές τις κοινότητες και τις αρχές των χωρών εκείνων της Μέσης Ανατολής όπου κατοικούν·

1. επισημαίνει ότι η υπόθεση του Khan al-Ahmar έχει επανειλημμένα εξεταστεί στα ισραηλινά δικαστήρια από το 2010 και ότι το Khan al-Ahmar κρίθηκε ότι είχε οικοδομηθεί παράνομα, κάτι που αφήνει επομένως την κατεδάφισή του στη διακριτική ευχέρεια της Ισραηλινής Κυβέρνησης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που η κατεδάφιση θα έχει στη βεδουίνικη κοινότητα του Khan al-Ahmar και για τις πιθανές συνέπειες σε σχέση με μια βιώσιμη κατάληξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή·

3. διαπιστώνει τη σταθερή άρνηση της κοινότητας του Khan al-Ahmar σε κάθε πρόταση μετεγκατάστασης που παρουσίασαν οι Ισραηλινές Αρχές και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εργαστούν εποικοδομητικά για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, και τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου