Postup : 2018/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0387/2018

Předložené texty :

B8-0387/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0351

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))  
B8-0387/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu,

–  s ohledem na prohlášení o aktuálním vývoji v otázce plánované demolice vesnice Chán al-Ahmar, které vydala dne 7. září 2018 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že izraelský nejvyšší soud dne 5. září 2018 zamítl petice obyvatel palestinské beduínské vesnice Chán al-Ahmar, která se nachází v oblasti C okupovaného Západního břehu, a izraelské orgány tak mohou počínaje dnem 12. září 2018 přikročit k vykonání příkazu k demolici této vesnice;

B.  vzhledem k tomu, že vesnice Chán al-Ahmar byla vybudována bez stavebního povolení, což souvisí s mimořádně restriktivním režimem, který v oblasti výstavby zavedl Izrael jakožto okupační síla vůči palestinským obyvatelům oblasti C okupovaného Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že tento režim v podstatě neumožňuje, aby v této oblasti Palestinci cokoli legálně budovali, což nahrává izraelským osadníkům;

C.  vzhledem k tomu, že izraelský stát považuje přestěhování beduínského obyvatelstva vesnice Chán al-Ahmar na určené místo v Západním Džahálínu (Abú Dís) za právo, a nikoli povinnost, a písemnou formou předložil nabídku toho, co poskytne rodinám, které se na určené místo vydají, s tím, že později se přemístí podruhé, a to na východ od Jericha; vzhledem k tomu, že dotčené beduínské rodiny tuto nabídku odmítly;

D.  vzhledem k tomu, že násilné přemístění obyvatel vesnice Chán al-Ahmar proti jejich vůli by bylo jasným případem závažného porušení mezinárodního humanitárního práva podle čtvrté Ženevské úmluvy; vzhledem k tomu, že podle Michaela Lynka, zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinském území okupovaném od roku 1967, by nucené přemístění chráněné komunity mohlo podle Římského statutu z roku 1998 představovat válečný zločin;

E.  vzhledem k tomu, že Chán al-Ahmar se nachází v územním sektoru E1 okupovaného Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že pro schůdnost řešení založeného na existenci dvou států a budoucí vytvoření celistvého a životaschopného palestinského státu je mimořádně důležité, aby byl v této oblasti zachován status quo;

F.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie Federica Mogheriniová ve svém prohlášení ze dne 7. září 2018 zopakovala výzvu Evropské unie, aby izraelské orgány přehodnotily své rozhodnutí o demolici vesnice Chán al-Ahmar;

G.  vzhledem k tomu, že dne 5. září 2018 zvláštní koordinátor OSN pro mírový proces na Blízkém východě Nikolaj Mladenov vyzval Izrael, aby upustil od ničení palestinských obydlí a od přemísťování beduínských komunit na Západním břehu; vzhledem k tomu, že rovněž upozornil na skutečnost, že demolice maří vyhlídky na řešení založené na existenci dvou států a jsou v rozporu s mezinárodním právem;

H.  vzhledem k tomu, že kromě vesnice Chán al-Ahmar žijí i obyvatelé několika dalších beduínských vesnic pod neustálou hrozbou demolice a vystěhování, a to v regionu Negev i v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu, přičemž důvodem je stávající politika izraelské vlády vůči těmto komunitám;

I.  vzhledem k tomu, že činnost izraelského Úřadu pro rozvoj a usídlování beduínského obyvatelstva v regionu Negev přinesla některé kladné výsledky, pokud jde o životní podmínky beduínského obyvatelstva v Izraeli, avšak byla v posledních letech také příčinou kontroverzí a napětí;

J.  vzhledem k tomu, že demolice vesnice Chán al-Ahmar a vystěhování jejích obyvatel by pro palestinské obyvatele Izraele znamenaly další znepokojující zprávu a zvýšily napětí, které bylo poté, co Kneset přijal zákon o národním státu, již tak velmi vysoké;

1.  důrazně protestuje proti plánované demolici vesnice Chán al-Ahmar; vyzývá izraelskou vládu, aby upustila od demolice této vesnice a násilného vystěhování jejích obyvatel na jiné místo;

2.  podporuje prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Federicy Mogheriniové na obranu vesnice Chán al-Ahmar a její výzvu určenou izraelským orgánům; oceňuje úsilí několika členských států EU vynakládané s cílem zabránit zničení této vesnice;

3.  zdůrazňuje, že demolice vesnice Chán al-Ahmar a násilné vystěhování jejích obyvatel by bylo závažným porušením mezinárodního humanitárního práva, za něž by se musela izraelská vláda zodpovídat podle mezinárodního právního řádu a před mezinárodním společenstvím;

4.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby v případě, že k demolici vesnice Chán al-Ahmar a vystěhování jejích obyvatel skutečně dojde, požadovala od Izraele plné odškodnění za zničení infrastruktury financované z prostředků EU a aby důkladně posoudila, zda je takové jednání slučitelné s dohodou o přidružení uzavřenou mezi EU a Izraelem a zda by EU neměla aktivovat článek 2 této dohody;

5.  vyzývá izraelskou vládu, aby okamžitě ukončila svou politiku, kterou uplatňuje vůči beduínským komunitám žijícím v regionu Negev a v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu, mezi něž patří například komunity žijící v Súsíje a dalších vesnicích, kterým vyhrožuje zbouráním obydlí a vystěhováním;

6.  připomíná Izraeli jako okupační mocnosti jeho závazky v souladu se čtvrtou Ženevskou úmluvou, které má vůči palestinskému obyvatelstvu žijícímu od roku 1967 na okupovaných územích; zdůrazňuje, že porušování těchto závazků představuje podle mezinárodního humanitárního práva závažný zločin;

7.  potvrzuje svou rozhodnou podporu řešení založenému na existenci dvou států a vycházejícímu z hranic v roce 1967, tedy bezpečného Státu Izrael a nezávislého, demokratického, územně celistvého a životaschopného Státu Palestina, které by vedle sebe existovaly bok po boku v míru a bezpečí, kdy by hlavním městem obou států byl Jeruzalém, a to na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva; odsuzuje jakékoli jednostranné rozhodnutí či kroky, které mohou ohrozit vyhlídky na toto řešení;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu koordinátorovi OSN pro mírový proces na Blízkém východě, Knesetu a vládě Izraele, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Poslední aktualizace: 13. září 2018Právní upozornění