Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0387/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0387/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0351

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 166kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))  
B8‑0387/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 7. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman Khan al-Ahmarin kaavailtuun purkamiseen liittyvän tilanteen kehityksestä,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israelin korkein oikeus hylkäsi 5. syyskuuta 2018 miehityn Länsirannan C-alueella sijaitsevan palestiinalaisbeduiinien kylän Khan al-Ahmarin asukkaiden esittämät vetoomukset, minkä vuoksi Israelin viranomaiset voivat aloittaa kyseiseen yhteisöön kohdistuvien purkumääräysten toimeenpanon 12. syyskuuta 2018;

B.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar rakennettiin ilman rakennuslupaa, koska miehitysvalta Israel rajoittaa miehitetyn Länsirannan C-alueen palestiinalaisasukkaiden rakennustoimintaa erittäin voimakkaasti; toteaa, että tämä tekee palestiinalaisten laillisen rakennustoiminnan alueella melkein mahdottomaksi, mikä hyödyttää Israelin siirtokuntalaisia;

C.  huomauttaa, että Israelin valtio pitää Khan al-Ahmarin beduiiniväestön siirtymistä heille osoitettuun Abu Disissä sijaitsevaan uuteen asuinpaikkaan (Jahalin West) pikemminkin oikeutena kuin velvollisuutena ja se on ilmoittanut kirjallisesti, mitä se aikoo tarjota uuteen asuinpaikkaan siirtyville perheille, sekä maininnut mahdollisuudesta rakentaa Jerikon itäpuolelle toinen uusi asuinpaikka; ottaa huomioon, että kyseiset beduiiniperheet ovat hylänneet tarjouksen;

D.  toteaa, että Khan al-Ahmarin asukkaiden siirtäminen pakolla ja heidän tahtonsa vastaisesti olisi selvä ja vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus neljännen Geneven yleissopimuksen nojalla; ottaa huomioon, että vuodesta 1967 asti miehitettyinä olleiden palestiinalaisalueiden ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Michael Lynkin mukaan suojellun yhteisön pakkosiirto saattaisi vuoden 1998 Rooman perussäännön nojalla olla sotarikos;

E.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar sijaitsee E1-käytävän alueella miehitetyllä Länsirannalla; toteaa, että vallitsevan tilanteen säilyttäminen tällä alueella on olennaisen tärkeää kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden kannalta sekä alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion perustamiseksi tulevaisuudessa;

F.  ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini toisti 7. syyskuuta 2018 antamassaan julkilausumassa Euroopan unionin vetoomuksen Israelin viranomaisille harkita uudelleen päätöstään purkaa Khan al-Ahmar;

G.  ottaa huomioon, että YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattori Nikolai Mladenov kehotti 5. syyskuuta 2018 Israelia lopettamaan kiinteistöjen purkamisen palestiinalaisalueilla ja maan toimet Länsirannan beduiiniyhteisöjen siirtämiseksi; toteaa, että lisäksi hän varoitti purkamisen heikentävän mahdollisuuksia kahden valtion ratkaisuun ja olevan kansainvälisen oikeuden vastaista;

H.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmarin lisäksi myös joidenkin muiden beduiinikylien asukkaat elävät jatkuvan purku- ja evakuointiuhan alla sekä Negevin autiomaassa että miehitetyn Länsirannan C-alueella Israelin nykyisen hallituksen näihin yhteisöihin soveltaman politiikan vuoksi;

I.  ottaa huomioon, että Negevin autiomaan beduiiniyhteisöjen kehitys- ja asutusviranomaisen toimet ovat jonkin verran parantaneet Israelissa asuvan beduiiniväestön elinoloja mutta ne ovat myös aiheuttaneet kiistaa ja jännitteitä viime vuosien aikana;

J.  toteaa, että Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden häätö lähettäisivät Israelin palestiinalaisasukkaille uuden vakavan viestin tilanteessa, joka on jo ennestään kireä knessetin hyväksyttyä kansallisvaltiota koskevan lain;

1.  vastustaa voimakkaasti Khan al-Ahmarin suunniteltua purkamista; kehottaa Israelin hallitusta pidättymään kylän purkamisesta ja sen asukkaiden siirtämisestä pakolla muualle;

2.  tukee varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin antamaa Khan al‑Ahmaria puolustavaa julkilausumaa ja hänen Israelin viranomaisille esittämäänsä vetoomusta; antaa tunnustusta useiden EU:n jäsenvaltioiden toimille Khan al-Ahmarin tuhoamisen estämiseksi;

3.  korostaa, että Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden pakkosiirto olisivat vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, josta Israelin hallituksen olisi otettava vastuu kansainvälisen oikeusjärjestyksen mukaisesti ja kansainvälisen yhteisön edessä;

4.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan, että Israel korvaa täysimääräisesti EU:n rahoittaman infrastruktuurin tuhoamisen, mikäli Khan al‑Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden häätö pannaan toimeen, sekä tekemään perinpohjaisen arvion siitä, onko tämä toimi ristiriidassa EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen kanssa ja olisiko sen johdosta käynnistettävä sopimuksen 2 artiklaan pohjautuva menettely;

5.  kehottaa Israelin hallitusta lopettamaan välittömästi Negevin autiomaassa ja miehitetyn Länsirannan C-alueella, esimerkiksi Susiassa ja muissa kylissä, elävien beduiiniyhteisöjen uhkailemisen purkamisella ja häädöllä;

6.  muistuttaa Israelia siitä, että sillä on neljännen Geneven yleissopimuksen mukaisesti miehitysvaltana velvoitteita miehittämillään alueilla vuodesta 1967 lähtien elänyttä palestiinalaisväestöä kohtaan; korostaa, että näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla vakava rikos;

7.  antaa jälleen vahvan tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa turvallinen Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rauhanomaisesti ja turvallisesti rinnakkain ja joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä itsemääräämisoikeuteen ja kansainvälisen oikeuden täysimääräiseen kunnioittamiseen; tuomitsee yksipuoliset päätökset ja toimet, jotka saattaisivat heikentää tämän ratkaisun toteutumismahdollisuuksia;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattorille, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus