Procedūra : 2018/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0387/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0387/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0351

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 399kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP))  
B8-0387/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par izraēliešu un palestīniešu konfliktu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini 2018. gada 7. septembra paziņojumu par jaunākajām norisēm attiecībā uz plānoto Khan al-Ahmar ciemata nojaukšanu,

–  ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Izraēlas Augstākā tiesa 2018. gada 5. septembrī noraidīja Khan al-Ahmar ciemata, palestīniešu beduīnu ciemata okupētajā Jordānas upes Rietumkrasta C apgabalā, iedzīvotāju lūgumrakstus, atļaujot Izraēlas iestādēm no 2018. gada 12. septembra turpināt to rīkojumu par nojaukšanu izpildi, kas vērsti pret šo kopienu;

B.  tā kā Khan al-Ahmar ciemats tika uzcelts bez būvniecības atļaujas, ņemot vērā to, ka Izraēla kā okupācijas vara palestīniešu iedzīvotājiem okupētajā Jordānas upes Rietumkrasta C apgabalā bija noteikusi ārkārtīgi ierobežojošu kārtību būvniecības jomā; tā kā šī kārtība palestīniešiem legālu celtniecību padara gandrīz neiespējamu, piešķirot priekšrocības izraēliešu kolonistiem;

C.  tā kā Izraēlas valsts uzskata, ka Khan al-Ahmar ciemata beduīnu iedzīvotāju pārcelšana uz tam paredzēto teritoriju rietumu Jahalin (Abu Dis) ir drīzāk tiesības, nevis pienākums, un rakstveidā ir paziņojusi, ko tā nodrošinās ģimenēm, kas pārcelsies uz minēto vietu, minot arī par izredzēm attīstīt otru pārcelšanas vietu Jericho austrumu daļā; tā kā attiecīgās beduīnu ģimenes, kuras skar šie pasākumi, šo piedāvājumu ir noraidījušas;

D.  tā kā Khan al-Ahmar ciemata iedzīvotāju piespiedu pārcelšana pret viņu gribu būtu nepārprotams un nopietns to starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums, kas nostiprinātas Ceturtajā Ženēvas konvencijā; tā kā saskaņā ar Michael Lynk, ANO īpašā referenta jautājumos par cilvēktiesību stāvokli kopš 1967. gada okupētajās palestīniešu teritorijās, sniegto informāciju saskaņā ar 1998. gada Romas statūtiem kādas aizsargātas kopienas piespiedu pārcelšanu varētu klasificēt kā kara noziegumu;

E.  tā kā Khan al-Ahmar ciemats atrodas okupētajā Jordānas upes Rietumkrasta E1 koridora teritorijā; tā kā pašreizējā stāvokļa saglabāšanai šajā apgabalā ir būtiska nozīme divu valstu risinājuma iespējamībai un blakusesošas un pastāvēt spējīgas palestīniešu valsts izveidei nākotnē;

F.  tā kā PV/AP Federica Mogherini savā 2018. gada 7. septembra paziņojumā atgādināja ES aicinājumu Izraēlas iestādēm no jauna pārskatīt to lēmumu nojaukt Khan al-Ahmar ciematu;

G.   tā kā 2018. gada 5. septembrī ANO īpašais koordinators Tuvo Austrumu miera procesa jautājumos Nicolay Mladenov aicināja Izraēlu pārtraukt palestīniešu īpašuma nojaukšanu un izbeigt centienus pārvietot Jordānas upes Rietumkrasta beduīnu kopienas; tā kā viņš arī ir brīdinājis par to, ka nojaukšanas pasākumi grauj izredzes panākt divu valstu risinājumu un ir pretrunā starptautiskajām tiesībām;

H.  tā kā aiz Khan al-Ahmar ciemata vairāku citu beduīnu ciemu iedzīvotāji dzīvo pastāvīgās bailēs par nojaukšanu un evakuāciju, gan Negevā, gan C apgabalā Jordānas upes Rietumkrastā, un šis apdraudējums ir pašreizējās Izraēlas valdības politikas rezultāts attiecībā uz šīm kopienām;

I.  tā kā, kaut arī Izraēlas iestādes beduīnu attīstībai un pārvietošanai Negevā pasākumi ir devuši dažus pozitīvus rezultātus attiecībā uz beduīnu iedzīvotāju dzīves apstākļiem Izraēlā, tie tomēr iepriekšējos gados ir radījuši arī strīdus un spriedzi;

J.  tā kā Khan al-Ahmar ciemata nojaukšana un tā iedzīvotāju padzīšana būtu vēl viens smags apliecinājums Izraēlas palestīniešu pilsoņiem, kas vēl vairāk pasliktinātu jau tā saspringto situāciju, kura izveidojās pēc tam, kad Knesets pieņēma Nacionālās valsts likumu,

1.  pauž kategorisku protestu pret plānoto Khan al-Ahmar ciemata nojaukšanu; aicina Izraēlas valdību atturēties no ciemata nojaukšanas un iedzīvotāju piespiedu pārvietošanas uz citu vietu;

2.  atbalsta PV/AP Federica Mogherini paziņojumu, aizstāvot Khan al-Ahmar ciematu, un viņas aicinājumu Izraēlas iestādēm; atzinīgi vērtē dažu ES dalībvalstu centienus novērst Khan al-Ahmar ciemata nojaukšanu;

3.  uzsver, ka Khan al-Ahmar ciemata nojaukšana un tā iedzīvotāju piespiedu pārcelšana būtu nopietns starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums, par kuru Izraēlai būtu jāuzņemas atbildība starptautiskās sabiedrības priekšā saskaņā ar starptautisko tiesisko kārtību;

4.  mudina PV/AP gadījumā, ja tiks īstenota Khan al-Ahmar ciemata nojaukšana un padzīti tās iedzīvotāji, pieprasīt Izraēlai pilnībā kompensēt ES finansētas infrastruktūras sagraušanu, kā arī rūpīgi izvērtēt šādas rīcības savienojamību ar ES un Izraēlas asociācijas nolīgumu un to, vai ES būtu jāuzsāk šā nolīguma 2. punktā paredzētā procedūra;

5.  aicina Izraēlas valdību nekavējoties izbeigt tās draudu par nojaukšanu un padzīšanu politiku, ko tā īsteno pret beduīnu kopienām, kuras dzīvo Negevā un okupētajā Jordānas upes Rietumkrasta C apgabalā, piemēram, Susijas un citos ciematos;

6.  atgādina Izraēlai kā okupācijas varai par pienākumiem attiecībā pret palestīniešu iedzīvotājiem, kas tai jāpilda saskaņā ar Ceturto Ženēvas konvenciju; uzsver, ka šādu pienākumu neievērošana ir nopietns starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums;

7.  pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, saskaņā ar kuru, saglabājot 1967. gadā noteiktās robežas, līdzās drošai Izraēlas valstij tiek izveidota neatkarīga, demokrātiska, blakusesoša un pastāvēt spējīga palestīniešu valsts ar Jeruzalemi kā abu šo valstu galvaspilsētu, pamatojoties uz tiesībām uz pašnoteikšanos un pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības; nosoda jebkādus vienpusējus lēmumus vai rīcību, kas var apdraudēt šāda risinājuma panākšanas izredzes;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO īpašajam koordinatoram Tuvo Austrumu miera procesā, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. septembrisJuridisks paziņojums