Förfarande : 2018/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0387/2018

Ingivna texter :

B8-0387/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0351

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 168kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))  
B8‑0387/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 7 september 2018 om den senaste utvecklingen när det gäller den planerade rivningen av Khan al-Ahmar,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 5 september 2018 avslog Israels högsta domstol framställningar från Khan al-Ahmar, en palestinsk beduinby i område C på det ockuperade Västbanken, och tillät de israeliska myndigheterna att gå vidare med rivningar av byn från och med den 12 september 2018.

B.  Khan al-Ahmar byggdes utan bygglov till följd av den extremt restriktiva byggpolitik som ockupationsmakten Israel bedriver mot de palestinska invånarna i område C på det ockuperade Västbanken. Denna politik innebär att det blir nästan omöjligt för palestinierna att bygga lagligt i området, vilket gynnar de israeliska bosättarna.

C.  Staten Israel anser att flyttningen av beduinbefolkningen i Khan al-Ahmar till den avsedda platsen Jahalin West (Abu Dis) är en rättighet, snarare än en skyldighet, och har skriftligen slagit fast att man kommer att ge de familjer som flyttar hit möjlighet att utveckla ett andra bosättningsområde öster om Jeriko. De berörda beduinfamiljerna har avvisat detta erbjudande.

D.  En tvångsförflyttning av befolkningen i Khan al-Ahmar mot dess vilja skulle utgöra ett tydligt och allvarligt brott mot internationell humanitär rätt i den fjärde Genèvekonventionen. Enligt Michael Lynk, FN:s särskilda föredragande för situationen för de mänskliga rättigheterna i de palestinska områden som har ockuperats sedan 1967, skulle en framtvingad förflyttning av det skyddade samhället kunna utgöra ett krigsbrott enligt romstadgan från 1998.

E.  Khan al-Ahmar ligger i den s.k. E1-korridoren på den ockuperade Västbanken. Att bevara status quo i detta område är av grundläggande betydelse för tvåstatslösningen och för upprättande av en sammanhållen och livskraftig palestinsk stat i framtiden.

F.  I sin förklaring av den 7 september 2018 upprepade kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, EU:s begäran om att de israeliska myndigheterna ska ompröva sitt beslut att riva Khan al-Ahmar.

G.  Den 5 september 2018 uppmanade FN:s särskilda sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern, Nickolay Mladenov, Israel att upphöra med rivningarna av palestinsk egendom och dess försök att flytta beduinsamhällen på Västbanken. Han varnade också för att rivningarna underminerar möjligheterna för en tvåstatslösning och bryter mot internationell rätt.

H.  Utöver Khan al-Ahmar befinner sig också invånarna i ett antal andra beduinbyar, både i Negevöknen och i område C på den ockuperade Västbanken, under ett ständigt hot om rivning och evakuering, på grund av den nuvarande israeliska regeringens politik gentemot dessa samhällen.

I.  Israeliska myndigheten för utveckling och bostäder åt beduinerna i Negevöknen har visserligen uppnått en del positiva resultat när det gäller bostadsförhållandena för beduinbefolkningen i Israel, men dess verksamhet har även skapat kontroverser och spänningar under de senaste åren.

J.  Om Khan al-Ahmar rivs och om dess invånare fördrivs skulle det skicka ytterligare en allvarlig signal till de palestinska invånarna i Israel, och bara förvärra den redan spända situation som råder sedan Knesset antog nationalstatslagen.

1.  Europaparlamentet protesterar kraftfullt mot den planerade rivningen av Khan al-Ahmar och uppmanar den israeliska regeringen att inte riva byn eller tvångsförflytta dess befolkning.

2.  Europaparlamentet stöder kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, i hennes försvar av Khan al-Ahmar och hennes uppmaning till de israeliska myndigheterna. Parlamentet lovordar de insatser som en rad EU-medlemsstater har gjort för att förhindra att Khan al-Ahmar förstörs.

3.  Europaparlamentet understryker att om Khan al-Ahmar förstörs och dess befolkning tvångsförflyttas, utgör det ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt, vilket Israels regering måste ställas till svars för i enlighet med den internationella rättsordningen och inför det internationella samfundet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens vice ordförande/unionens höga representant att, om rivningarna och fördrivningarna i Khan al-Ahmar verkligen äger rum, kräva fullständig kompensation från Israel för förstörelsen av EU-finansierad infrastruktur, samt göra en ingående utvärdering av huruvida detta är förenligt med associeringsavtalet mellan EU och Israel och om EU bör aktivera artikel 2 i detta.

5.  Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen att omedelbart upphöra med sina hot om rivning och fördrivning i de beduinsamhällen som finns i Negevöknen och område C på den ockuperade Västbanken, däribland de som bor i Susiya och andra byar.

6.  Europaparlamentet påminner Israel, i egenskap av ockupationsmakt, om dess skyldigheter gentemot den palestinska befolkning som har levt under dess ockupation sedan 1967, i enlighet med den fjärde Genèvekonventionen. Parlamentet understryker att brott mot dessa skyldigheter utgör ett allvarligt brott enligt internationell humanitär rätt.

7.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen med ett säkert Israel och en oberoende, demokratisk, sammanhållen och livskraftig palestinsk stat som lever sida vid sida i fred och säkerhet inom 1967 års gränser, samt med Jerusalem som huvudstad för båda stater på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt. Parlamentet fördömer alla ensidiga beslut eller åtgärder som riskerar att försämra möjligheterna att nå en sådan lösning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s särskilda samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

Senaste uppdatering: 13 september 2018Rättsligt meddelande