Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0388/2018

Внесени текстове :

B8-0388/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 470kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.097v01-00
 
B8-0388/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))


Нотис Мариас, Ружа Томашич от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))  
B8‑0388/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза(1),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че пожарите от юли 2018 г. в Мати, област Атика в Гърция представляват най-тежкото пожарно бедствие в историята на Гърция от повече от десетилетие;

Б.  като има предвид, че пожарите опустошиха Мати – малък курорт, разположен на около 30 километра извън Атина;

В.  като има предвид, че беше потвърдено, че 98 души са загинали, а над 200 души – ранени;

Г.  като има предвид, че спасителите откриха над 700 оцелели от морето, след като пожарите ги били принудили да потърсят безопасност чрез бягство;

Д.  като има предвид, че общо над 4000 жители са били засегнати от посочените пожари;

Е.  като има предвид, че за да се справи с бедствието, Гърция предостави на разположения цялата си флота от въздухоплавателни апарати за борба с огъня, над 250 самолета и над 600 пожарникари;

Ж.  като има предвид, че гръцкият премиер Алексис Ципрас обяви извънредно положение в Атика;

З.  като има предвид, че гръцкото правителство призова за помощ от другите държави членки и за подкрепа за справяне с пожарите и преодоляване на хуманитарната извънредна ситуация чрез Механизма на ЕС за гражданска защита;

1.  изразява искрените си съболезнования на семействата на лицата, загубили живота си при бедствието;

2.  изразява съболезнованията си на гражданите, засегнати от горските пожари;

3.  подчертава ролята на Механизма на ЕС за гражданска защита за мобилизиране на самолетите, превозните средства, медицинския персонал и противопожарните служби рамките на ЕС-28;

4.  изразява благодарността си на Комисията и на държавите членки, по-специално на Кипър, Испания и България, за незабавно предоставената от тях помощ чрез Механизма на ЕС за гражданска защита;

5.  приветства подкрепата, предоставена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита за поставянето на горските пожари под контрол;

6.  припомня, че прилаганите към момента конвенционални стратегии за управление на пожарите и горските пожари, вече не са в състояние ефективно да се справят с явлението на мащабните горски пожари;

7.  припомня, че вследствие на пожарите могат да се използват различни фондове на ЕС, като фонд „Солидарност“, за възстановяване на жизненоважната инфраструктура и за операции по разчистване;

8.  подчертава, че горските пожари унищожават ежегодно хиляди хектари гори в Европа, като засягат населението на страните, изложени на най-голям риск от горски пожари, като Гърция, Португалия, Испания, Франция, Италия и Хърватия;

9.  призовава Комисията да подготви съобщение относно начина за свеждане до минимум на риска от горски пожари и същевременно максимално увеличаване на зачитащо екосистемата управление на горите и земите, и предоставяне на услуги за екосистемите, за да се изградят и управляват по-стабилни и по-устойчиви обекти;

10.  приканва Комисията да подкрепи държавите членки в превенцията и борбата срещу пожарите, като възстанови засегнатите райони и информира обществеността относно рисковете;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924.

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация