Procedure : 2018/2847(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0388/2018

Ingediende teksten :

B8-0388/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0350

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 250kWORD 51k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.097v01-00
 
B8-0388/2018

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))


Notis Marias, Ruža Tomašić namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))  
B8‑0388/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming(1),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de branden van juli 2018 in Mati in de regio Attika in Griekenland de ergste brandramp waren die Griekenland in meer dan tien jaar heeft meegemaakt;

B.  overwegende dat de branden Mati, een kleine badplaats op ongeveer 30 kilometer van Athene, hebben verwoest;

C.  overwegende dat 98 mensen om het leven zijn gekomen en dat meer dan 200 mensen gewond zijn geraakt;

D.  overwegende dat de reddingswerkers meer dan 700 overlevenden uit zee hebben gered nadat zij voor de branden op de vlucht waren geslagen;

E.  overwegende dat in totaal meer dan 4 000 inwoners door deze bosbranden zijn getroffen;

F.  overwegende dat Griekenland als reactie op de ramp zijn volledige vloot van blusvliegtuigen, meer dan 250 brandweerwagens en ruim 600 brandweerlieden heeft ingezet;

G.  overwegende dat de Griekse premier Alexis Tsipras de noodtoestand in Attika heeft uitgeroepen;

H.  overwegende dat de Griekse regering via het EU-mechanisme voor civiele bescherming een beroep heeft gedaan op bijstand van andere lidstaten om te helpen bij de bestrijding van de branden en de aanpak van de humanitaire noodsituatie;

1.  betuigt zijn oprechte deelneming aan de families van degenen die bij deze ramp om het leven zijn gekomen;

2.  betuigt zijn medeleven met alle bewoners die door deze bosbranden zijn getroffen;

3.  onderstreept de rol van het EU-mechanisme voor civiele bescherming bij het mobiliseren van vliegtuigen, voertuigen, medisch personeel en brandweerlieden uit de hele EU-28;

4.  spreekt zijn dankbaarheid uit aan de Commissie en de lidstaten, in het bijzonder Cyprus, Spanje en Bulgarije, die onmiddellijk hulp hebben aangeboden via het EU-mechanisme voor civiele bescherming;

5.  is verheugd over de rol die de bijstand die via het EU-mechanisme voor civiele bescherming is verleend, heeft gespeeld bij het onder controle brengen van de bosbranden;

6.  wijst erop dat de tot nu toe gevolgde conventionele strategieën inzake bosbranden en bosbeheer, die op bedwinging gericht zijn, niet langer doeltreffend zijn om reusachtige branden aan te pakken;

7.  herinnert eraan dat na een brand een beroep kan worden gedaan op diverse EU-fondsen, zoals het Solidariteitsfonds van de EU, om essentiële infrastructuur te herstellen en opruimwerkzaamheden te verrichten;

8.  benadrukt dat in Europa jaarlijks duizenden hectares bos in vlammen opgaan en dat de bevolking van de landen waar het risico op bosbranden het grootst is, zoals Griekenland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië en Kroatië, daaronder te lijden heeft;

9.  vraagt de Commissie een mededeling op te stellen over hoe het risico van bosbranden tot een minimum kan worden beperkt en hoe ecosysteemgericht bos- en landschapsbeheer en de levering van ecosysteemdiensten kunnen worden gemaximaliseerd om landschappen te creëren en te beheren die resistenter en veerkrachtiger zijn;

10.  vraagt de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van branden, het herstellen van de getroffen gebieden en het voorlichten van het publiek over risico's;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

(1)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924.

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2018Juridische mededeling