Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0389/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0389/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0351

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 263kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.098v01-00
 
B8-0389/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta  (2018/2849(RSP))


Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta  (2018/2849(RSP))  
B8‑0389/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin julkilausumat Khan al-Ahmarin palestiinalaisyhteisöä koskevista viimeaikaisista tapahtumista, erityisesti 18. heinäkuuta 2018 ja 7. syyskuuta 2018 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen ja erityisesti sen 49 ja 53 artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 194 sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), 1860 (2009) ja 2334 (2016),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 67/19,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusyleissopimukset, joiden osapuolia Israel ja Palestiina ovat, mukaan lukien kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jotka Israel on allekirjoittanut,

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2015 EU:n yksimielisellä tuella hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman tavoista varmistaa oikeuden toteutuminen ja vastuuseen saattaminen miehitetyillä palestiinalaisalueilla tapahtuneista kansainvälisen oikeuden loukkauksista,

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että vuoden 1967 sodasta on kulunut 51 vuotta ja että Israel miehittää edelleen Palestiinaa kansainvälisen oikeuden ja kaikkien YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen asiaa koskevien päätöslauselmien vastaisesti ja että Palestiinan valtiosta, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem, ei ole vielä tullut YK:n vuonna 1948 antaman päätöslauselman mukaisesti YK:n täysjäsentä;

B.  toteaa, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut vahvan tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, vapaa, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rauhassa rinnakkain ja joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Itä-Jerusalemin asemaan Palestiinan valtion pääkaupunkina;

C.  ottaa huomioon, että Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia ja ovat jo monen vuoden ajan muodostaneet merkittävän esteen rauhanpyrkimyksille; toteaa, että Israelin hallituksen miehitys- ja asutuspolitiikka rikkoo neljättä Geneven sopimusta ja johtaa kahden valtion ratkaisun saavuttamista koskevien toiveiden heikentymiseen ja täydelliseen tuhoutumiseen, kuten kaikissa asiaa koskevissa YK:n päätöslauselmissa sekä EU:n neuvoston päätelmissä on todettu;

D.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar on yksi 18 beduiiniyhteisöstä, jota YK:n mukaan uhkaa pakkosiirto; ottaa huomioon, että yhteisö koostuu 32 perheestä ja yhteensä 173 henkilöstä, joista 93 on lapsia ja nuoria; ottaa huomioon, että Israelin armeija on antanut käskyn purkaa Khan al-Ahmarin kaikki rakennukset, mukaan lukien koulu (jossa myös muiden yhteisöjen lapset käyvät), sairaala, moskeija ja kaikki asuintalot; ottaa huomioon, että EU on antanut humanitaarista apua Khan al-Ahmarille, mutta Israelin armeija on tuhonnut EU:n tuen avulla rakennettuja rakennuksia ja kieltäytynyt maksamasta korvausta; ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot (Saksa, Ranska, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat pyytäneet Israelia olemaan purkamatta Khan al-Ahmarin beduiinikylää miehitetyllä Länsirannalla sen jälkeen kun Israelin korkein oikeus poisti esteet sen purkamiselta;

E.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar sijaitsee Jerusalemin itäisen sisääntuloväylän lähellä usean Israelin siirtokunnan välissä, Palestiinan valtion alueellisen yhtenäisyyden ja talouskehityksen kannalta strategisella alueella; ottaa huomioon, että palestiinalaisväestön oikeuksia loukataan räikeästi, sillä he joutuvat siirtokuntien asukkaiden väkivallan kohteeksi, heidän vesivaransa ohjataan muualle, heidän vapaata liikkumistaan rajoitetaan ankarasti, heidän talojaan puretaan ja heidät häädetään kodeistaan; huomauttaa, että miehitetyn alueen asukkaiden pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus ja sotarikos; toteaa, että vuodesta 1967 lähtien Israel on häätänyt kodeistaan ja pakkosiirtänyt kokonaisia yhteisöjä ja purkanut yli 50 000 palestiinalaisten kotia ja rakennusta; toteaa, että kaavoituspolitiikkaa käytetään keinona häätää palestiinalaisia ja laajentaa siirtokuntien asuttamistoimintaa;

F.  ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella kolmannella osapuolella, EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien, on velvollisuus olla tunnustamatta, avustamatta tai tukematta siirtokuntia sekä velvollisuus konkreettisesti vastustaa niitä; toteaa, että Israelin siirtokuntatuotteita tuodaan edelleen EU:n jäsenvaltioihin ja siten unionin markkinoille etuuskohtelujärjestelmän puitteissa huolimatta siitä, että nykyinen EU:n lainsäädäntö ei salli Israelin siirtokuntatuotteiden tuontia EU:n markkinoille EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen etuuskohtelujärjestelmän puitteissa; katsoo, että kauppa Israelin siirtokuntien kanssa, mukaan lukien ulkomaisten yhtiöiden osallistuminen siirtokuntien asuttamiseen, luo kannustimia miehitettyjen alueiden asuttamiseen;

G.  ottaa huomioon EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen 2 artiklan, jossa selkeästi todetaan, että osapuolten suhteiden on perustuttava kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mikä ohjaa niiden sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa ja muodostaa sopimuksen olennaisen osan;

1.  kehottaa lopettamaan Israelin 51 vuotta kestäneen miehityksen Palestiinassa, Itä-Jerusalem mukaan lukien, ja edistämään siten rauhankehitystä;

2.  katsoo, että Israelin ja Palestiinan välinen pysyvää asemaa koskeva sopimus, jolla pannaan täytäntöön kansainvälistä oikeutta ja YK:n päätöslauselmia, olisi merkittävä rauhaa ja vakautta edistävä tekijä koko alueella;

3.  muistuttaa, että miehittäjänä Israelilla on täysi vastuu tarvittavien palveluiden, koulutuksen, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tarjoamisesta sen miehittämillä alueilla asuville ihmisille;

4.  pitää valitettavana Israelin korkeimman oikeuden viimeaikaista päätöstä hylätä Khan al-Ahmarin beduiinikylän purkamista koskevat valitukset, mikä heikentää vakavasti toiveita toimivan kahden valtion ratkaisun saavuttamisesta;

5.  tuomitsee jyrkästi Israelin siirtokuntien asuttamistoiminnan ja sen jatkuvan laajentamisen, mikä rikkoo kansainvälistä oikeutta ja lietsoo palestiinalaisten kaunaa;

6.  korostaa, että rakennuksien, myös talojen, koulujen ja muun keskeisen infrastruktuurin, purkaminen miehitetyllä palestiinalaisalueilla on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan laitonta; vahvistaa YK:n pääsihteerin esittämän toteamuksen, jonka mukaan on välttämätöntä saattaa vastuuseen ne, jotka rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

7.  muistuttaa, että eriyttäminen vaikeuttaa Israelin laitonta miehityspolitiikkaa ja vahvistaa vuoden 1967 rajoihin perustuvan kahden valtion ratkaisun alueellista perustaa; kehottaa EU:ta varmistamaan, että kaikissa EU:n ja Israelin välisissä sopimuksissa todetaan yksiselitteisesti ja nimenomaisesti, että niitä ei sovelleta Israelin vuonna 1967 miehittämiin alueisiin, kuten ulkoasiainneuvoston päätelmissä on toistuvasti todettu; kehottaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön israelilaisten siirtokuntatuotteiden merkinnät EU:n markkinoilla EU:n nykyisen lainsäädännön ja asiaa koskevien EU:n pitkäaikaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti; huomauttaa, että tämän pitäisi johtaa Israelin siirtokuntatuotteiden kieltoon, koska kyseiset tuotteet rikkovat räikeästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa Euroopan unionia ryhtymään yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisiin toimiin, kun eurooppalaiset yritykset osallistuvat Israelin laittomaan siirtokuntien asuttamistoimintaan, myös Itä-Jerusalemissa ja sen ympäristössä, jossa myös Khan al-Ahmar sijaitsee;

8.  kehottaa YK:ta kantamaan vastuunsa ja toteuttamaan konkreettisia toimia, jotka koskevat Israelin Palestiinan-miehitystä, jotta voidaan pelastaa kahden valtion ratkaisuun perustuvat rauhantoiveet, ja omaksumaan todellisen poliittisen toimijan ja välittäjän rooli Lähi-Idän rauhanprosessissa;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, knessetille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Palestiinan valtion presidentille ja hallitukselle, Israelin presidentille ja hallitukselle, Arabiliiton pääsihteerille, Välimeren unionin pääsihteerille ja YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen päävaltuutetulle.

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus