Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0390/2018

Внесени текстове :

B8-0390/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 468kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))


Матейс ван Милтенбьорг от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))  
B8‑0390/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2006 r. относно природните бедствия(1),

–  като взе предвид своя дебат от 25 октомври 2017 г. относно механизма за реагиране при горските пожари в Северна Испания и Португалия (2017/2899 (RSP)),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че изменението на климата причинява и задълбочава екстремни метеорологични явления и природни бедствия (като наводнения, екстремна суша и пожари), които се наблюдават с все по-нарастваща честота по целия свят и причиняват сериозни щети, изразяващи се в загуба на човешки живот, влошаване на околната среда и намаляване на икономическата дейност;

Б.  като има предвид, че навсякъде в Европа зачестиха ситуациите на екстремна суша и горски пожари, и като има предвид, че тези ситуации, които се изострят поради изменението на климата, в известна степен са както непредвидими, така и неизбежни;

В.  като има предвид, че Гърция не беше единствената държава членка, която поиска подкрепата на ЕС вследствие на горските пожари, като Латвия и Швеция направиха същото;

Г.  като има предвид, че Регламентът за фонд „Солидарност“ (ЕО) №2012/2002(2) е специално създаден, за да предостави съдействие на държавите членки, в които са се случили широкомащабни бедствия;

Д.  като има предвид, че съдействието за Гърция под формата на самолети, превозни средства, медицински персонал и пожарникари беше предоставено съгласно механизма на ЕС за гражданска защита от други държави членки;

Е.  като има предвид, че сателитната система на ЕС „Коперник“ осигури на гръцките органи високо специализирани карти;

1.  изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки масовите усилия както на национално, така и на европейски равнище, в област Атика, Гърция загинаха 98 души през лятото на 2018 г. във втория по смъртност горски пожар в Европа;

2.  отбелязва съществуващия набор от механизми и средства в ЕС за подпомагане на борбата или справянето с природни бедствия като горски пожари, като Механизма на Съюза за гражданска защита, фонд „Солидарност“ и извънредната програма за възстановяване на горите;

3.  приветства изменения регламент относно механизма за гражданска защита rescEU, който беше приет на 31 май 2018 г.;

4.  подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за научни изследвания в областта на механизмите за оценка на риска, системите за превенция и други средства за борба срещу тези явления;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 238.

(2)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация