Procedure : 2018/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0390/2018

Indgivne tekster :

B8-0390/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0350

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 160kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))  
B8‑0390/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2006 om naturkatastrofer(1),

–  der henviser til sin drøftelse af 25. oktober 2017 om reaktionsmekanismer mod skovbrandene i Nordspanien og Portugal (2017/2899(RSP)),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at klimaændringer forårsager og intensiverer ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer (såsom oversvømmelser, ekstreme tørker og brande), som forekommer stadig hyppigere overalt i verden, og som har været årsag til omfattende tab af menneskeliv og alvorlige skader på miljøet, samtidig med at de har hæmmet den økonomiske aktivitet;

B.  der henviser til, at situationer med ekstrem tørke og skovbrande forekommer hyppigere og i større omfang over hele Europa, og til, at disse situationer forværres af klimaændringerne, men at de også til en vis grad er både uforudselige og uundgåelige;

C.  der henviser til, at Grækenland ikke var den eneste medlemsstat, der anmodede om EU-støtte som følge af skovbrande, men at Letland og Sverige gjorde det samme;

D.  der henviser til, at forordningen om Solidaritetsfonden (EF) nr. 2012/2002(2) specifikt er udformet til at yde bistand til medlemsstater, hvor der har været større katastrofer;

E.  der henviser til, at der blev ydet bistand til Grækenland i form af fly, køretøjer, lægeligt personale og brandmænd fra andre medlemsstater inden for rammerne af EU's civilbeskyttelsesordning;

F.  der henviser til, at EU's Copernicus-satellitsystem forsynede de græske myndigheder med højt specialiserede kort;

1.  beklager på trods af den massive indsats på både nationalt og europæisk plan, at 98 mistede livet i Attika, Grækenland, i sommeren 2018, i hvad der var den næstdødeligste skovbrand i Europa;

2.  noterer sig de eksisterende mekanismer og værktøjer i EU, der bidrager til at modvirke eller finde en løsning på naturkatastrofer såsom skovbrande, f.eks. EU's civilbeskyttelsesordning, Solidaritetsfonden og nødprogrammet for genopretning af skove (EFRP);

3.  glæder sig over den ændrede forordning om civilbeskyttelsesordningen, rescEU, som Parlamentet vedtog den 31. maj 2018;

4.  understreger behovet for flere midler til videnskabelig forskning i mekanismer til risikovurdering, forebyggelsessystemer og andre midler til bekæmpelse af disse fænomener;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 238.

(2)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse