Menetlus : 2018/2847(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0390/2018

Esitatud tekstid :

B8-0390/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0350

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 158kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reageerimise kohta (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reageerimise kohta (2018/2847(RSP))  
B8‑0390/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 18. mai 2006. aasta resolutsiooni looduskatastroofide kohta(1),

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2017. aasta arutelu Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanismi kohta (2017/2899 (RSP)),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et kliimamuutused põhjustavad ja tugevdavad äärmuslikke ilmastikutingimusi ja loodusõnnetusi (nt üleujutused, äärmuslikud põuad ja tulekahjud), mis on kogu maailmas toimunud üha kiirenevas tempos ning on põhjustanud tõsiseid kahjusid inimkaotuste, keskkonnaolude halvenemise ja majandustegevuse vähenemisena;

B.  arvestades, et äärmusliku põua ja metsatulekahjude sagedus ja ulatus on kasvanud kogu Euroopas ning arvestades, et kuigi kliimamuutused nendele nähtustele kaasa aitavad, on need teataval määral siiski ettenägematud ja vältimatud;

C.  arvestades, et Kreeka ei olnud ainuke liikmesriik, kes pärast metsatulekahjusid ELilt abi taotles, vaid seda tegid ka Läti ja Rootsi;

D.  arvestades, et Solidaarsusfondi määrus (EÜ) nr 2012/2002(2) on konkreetselt ette nähtud abi andmiseks liikmesriikidele, kus on toimunud suured katastroofid;

E.  arvestades, et ELi kodanikukaitse mehhanismi raames saatsid teised ELi liikmesriigid Kreekale appi lennukeid, sõidukeid, meditsiinipersonali ja tuletõrjujaid;

F.  arvestades, et ELi Maa seire programmi (Copernicus) satelliidisüsteem edastas Kreeka ametiasutustele spetsiaalsed kaardid;

1.  peab kahetsusväärseks, et vaatamata ulatuslikele pingutustele riigi ja Euroopa tasandil hukkus 2018. aasta suvel Kreekas Atika piirkonnas 98 inimest ohvrite arvu poolest Euroopa teises suurimas metsatulekahjus;

2.  tõdeb, et ELis on olemas mehhanismid ja vahendid, et võtta kaitse- või leevendavaid meetmeid selliste looduskatastroofide nagu metsatulekahjude korral, sh ELi kodanikukaitse mehhanism, Solidaarsusfond ja hädaolukorra metsade taastamise programm (Emergency Forest Restoration Programme, EFRP);

3.  väljendab heameelt muudetud ELi kodanikukaitse mehhanismi rescEU määruse üle, mille parlament võttis vastu 31. mail 2018;

4.  rõhutab, et vaja on suuremat rahastust teadusuuringutele riskihindamismehhanismide, ennetamissüsteemide ja teiste vahendite valdkonnas, mille abil võidelda kõnealuste nähtuste vastu;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 238.

(2)

ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.

Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave